Cynyddwch eich adnabyddiaeth o'r byd
Cynyddwch eich adnabyddiaeth o'r byd ©

Hawlfraint British Council

Mae'r British Council yn darparu gweithdai dan arweiniad arbenigwyr ar addysg ryngwladol i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru.

Drwy'r gweithdai hyn, rydym yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o faterion byd-eang, hyrwyddo dadleuon agored a rhannu profiadau, ac ysbrydoli cyfranogwyr i ddeall eu rôl fel dinasyddion byd-eang.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau partner i gyflawni'r gweithdai hyn, gan gynnwys Cymorth Cristnogol Cymru, Oxfam Cymru a'r Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang.

 

Gweithdai Pobl Ifanc

Cydnabyddir dysgwyr ifanc fel prif randdeiliaid o fewn y Rhaglen Addysg Ryngwladol. Mae gweithdai ChangeMakers, sydd wedi eu llunio a'u darparu gan CEWC, Oxfam Cymru, Cymorth Cristnogol a Masnach Deg Cymru, gyda chymorth Awdurdodau Addysg Lleol, yn cydweithio â phobl ifanc o ysgolion sy'n cymryd rhan ac yn ymdrechu i godi ymwybyddiaeth o themâu a blaenoriaethau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Mae ChangeMakers wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr yng Nghymru ddysgu am faterion sy'n gysylltiedig â phynciau megis sicrwydd bwyd byd-eang a gwaith datblygu mineralau yn Affrica, gan roi hyder iddynt gwestiynu, amddiffyn a herio syniadau ar faterion byd-eang. Caiff myfyrwyr eu hysbrydoli i ddatblygu camau gweithredu pellach yn eu hysgolion/colegau sy'n cyfrannu at newid byd-eang.

 

Gweithdai rhwydweithio proffesiynol

Caiff y gweithdai i athrawon/ymarferwyr eu defnyddio i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn ysgolion a hwyluso'r gwaith o rannu profiadau, syniadau ac adnoddau o wahanol rannau o Gymru. Mae Cyfanfyd wedi bod yn cyflwyno gweithdai "Unpacking Africa" am ddwy flynedd yn olynol ac maent wedi galluogi cyfranogwyr allweddol i lywio'r agenda ar gyfer cynhadledd Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru. Mae cyfle i ymarferwyr fyfyrio ar newidiadau yn Affrica, gweithio gyda'i gilydd ar flaenoriaethau dysgu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang a rhannu profiadau drwy "rwydwaith dysgu Affrica".