Gan Owen Evans, Cyfarwyddwr, Teach First Cymru

18 Ionawr 2019 - 10:33

Rhannu’r dudalen hon

 

Eleni, bues i’n ffodus i gael fy newis yn un o’r ddau gynrychiolydd o Gymru a ymunodd â 48 o ddarpar arweinwyr eraill o bob rhan o’r byd ar raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol y British Council.

Diben y rhaglen yw cynnig cyfle i arweinyddion polisi sydd rhwng 18 a 35 oed i fynychu naw diwrnod o hyfforddiant dwys ar ddatblygiad polisi ac arweinyddiaeth yn Sefydliad Møller yng ngholeg Churchill ym Mhrifysgol Caergrawnt a Thai Cyffredin Senedd y DU. Nod y rhaglen yw meithrin rhwydwaith byd-eang a hirdymor o arweinwyr polisi.

Fel rhan o’r rhaglen, mae pob cynrychiolydd yn derbyn hyfforddiant arbenigol i ddatblygu cynllun gweithredu polisi penodol - yn seiliedig ar y ‘weledigaeth bolisi’ a gyflwynwyd ganddynt fel rhan o’r broses ddethol. Cyflwynwyd amrywiaeth anhygoel a diddorol o weledigaethau polisi gan y cynrychiolwyr: O gynaladwyedd yn niwydiant ffasiwn Indonesia, i sicrhau cynyddu mynediad i’r gweithle i bobl sydd wedi treulio amser mewn carchar yn Unol Daleithiau America. Roedd hi’n fraint cael gweithio gyda grŵp mor arbennig o arweinwyr gweledigaethol.

"Roedd yn ardderchog cael trafod ac archwilio materion yn ymwneud ag addysg, tlodi a chymaint mwy gyda darpar arweinyddion o wledydd mor amrywiol â Mecsico, Pacistan a Nigeria."

Anghydraddoldeb ym myd addysg oedd fy ffocws penodol i. Dyna hefyd sydd wrth wraidd gwaith y sefydliad rwy’n rhan ohono, Teach First Cymru. Cyfoethogwyd fy nealltwriaeth o brosesau dylanwadu, datblygu a gweithredu polisi wrth i fi gymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad arbenigwyr polisi ac fe gefais gyfle i gysylltu’n uniongyrchol gydag uwch arweinyddion o gefndiroedd amrywiol – gan gynnwys arweinwyr busnes, cyn-weinidogion llywodraeth ac uwch weision sifil. Does gen i ddim amheuaeth y bydd hyn o fudd arwyddocaol i mi wrth weithio tua fy nodau personol a phroffesiynnol yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.

 Yn ogystal ag ansawdd y rhaglen, gwnaeth fy nghyd-gynrychiolwyr argraff fawr arnaf. Roedd yn ardderchog cael trafod ac archwilio materion yn ymwneud ag addysg, tlodi a chymaint mwy gyda darpar arweinyddion o wledydd mor amrywiol â Mecsico, Pacistan a Nigeria. Bu’r cyfle yma i fwynhau cymaint o amrywiaeth - nid yn unig yn ddiwylliannol - ond o ran syniadau, sgiliau ac arbenigeddau, yn brofiad hynod o rymus a chyfoethog.

Gwnaeth rhaglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol gyfraniad hollol amhrisiadwy i fy natblygiad proffesiynnol. Heb unrhyw amheuaeth o gwbl, mi fyddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn newid polisi i wneud cais ar gyfer y rhaglen drawsffurfiol yma.

Owen Evans

Cyfarwyddwr, Teach First Cymru

Aelod o raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2018

Rhannu’r dudalen hon