Future News Worldwide 2019

Ceisiadau wedi cau.

Rydyn ni’n chwilio am ddarpar newyddiadurwyr ifanc a brwdfrydig o Gymru i gymryd rhan yng nghynhadledd Future News Worldwide 2019.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â 100 o fyfyrwyr newyddiaduraeth talentog, angerddol a chryf eu cymhelliad o bob rhan o’r byd ar raglen ddwys o hyfforddiant cyfryngau.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant unigryw gan olygyddion, darlledwyr, ysgrifennwyr a gohebwyr blaenllaw. Hefyd, fe gewch gyfle i weld sut mae cyhoeddwyr ledled y byd yn defnyddio technoleg i ffeindio straeon, dod â bywyd i straeon a’u cyfryngu mewn ffyrdd newydd sbon.

Cynhelir Future News Worldwide 2019 ar 16 a 17 Gorffennaf yng nghanolfan Reuters UK yn Canary Wharf, Llundain.

Er mwyn ymgeisio rhaid eich bod rhwng 18-25 oed ac yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig, neu newydd raddio.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn mynychu’r gynhadledd yn rhad ac am ddim, a byddwn hefyd yn talu eich costau teithio a llety.

"Roedd holl brofiad FNW18 yn wych. Roedd yn gyfle ardderchog i rwydweithio gyda phobl o bob rhan o’r byd. Mae’n fwy na thebyg na fyddwn wedi gallu manteisio ar y profiad yma heb gefnogaeth a chymorth ariannol y Cyngor Prydeinig. Digwyddiad ardderchog, lleoliad ardderchog a rhwydwaith ardderchog o newyddiadurwyr a ffrindiau.” 

George Caulton, Un o gynrychiolwyr Future News Worldwide 2018 a chyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd.

Os ydych chi’n fyfyriwr o Gymru neu wedi graddio’n ddiweddar neu’n astudio yng Nghymru ac yn angerddol am newyddiaduraeth – rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Os ydych yn sgwennwr, blogiwr, flogiwr, ffotograffydd, newyddiadurwr radio neu’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng arall, gallwch wneud cais am le ar Future News Worldwide 2019 cyhyd â’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd canlynol:

Rhaid eich bod

•  rhwng 18-25 oed ar 1 Gorffennaf 2019

•  wedi’ch cofrestri fel myfyriwr ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig (mewn unrhyw bwnc) mewn prifysgol neu sefydliad addysg uwch NEU wedi graddio o gwrs gradd ar ôl 1 Gorffennaf 2017

•  yn gallu siarad Saesneg yn rhugl NEU yn gallu siarad Saesneg hyd lefel IELTS 6.5 neu gymhwyster cyfatebol (nid oes angen cymhwyster ffurfiol arnoch, cyhyd â bod eich Saesneg llafar yn cyrraedd y lefel yma). 

•  heb gymryd rhan yn Future News Worldwide na Future News o’r blaen

•  wedi ymroi i ddilyn unrhyw fath o yrfa newyddiadurol 

•  yn rhydd ar ddyddiadau’r gynhadledd

NODWCH: os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer am le yn y gynhadledd bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch cymhwysedd (prawf o bwy ydych, eich oedran, eich statws fel myfyriwr a’ch gallu ieithyddol Saesneg).

Future News Worldwide

Dolenni allanol