Future News Worldwide 2019

Mae ceisiadau ar gyfer cynhadledd Future News Worldwide 2020 ar agor NAWR

Rydyn ni’n chwilio am ddarpar newyddiadurwyr ifanc a brwdfrydig o Gymru i gymryd rhan yng nghynhadledd Future News Worldwide 2020.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â 100 o fyfyrwyr newyddiaduraeth talentog, angerddol a chryf eu cymhelliad o bob rhan o’r byd ar raglen ddwys o hyfforddiant cyfryngau.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant unigryw gan olygyddion, darlledwyr, ysgrifennwyr a gohebwyr blaenllaw. Hefyd, fe gewch gyfle i weld sut mae cyhoeddwyr ledled y byd yn defnyddio technoleg i ffeindio straeon a’u cyfryngu mewn ffyrdd newydd sbon.

Mae cynhadledd Future News Worldwide 2020 yn cael ei chynnal ar 14 a 15 Gorffennaf 2020 ym mhencadlys Sky yn Llundain.

Gallwch ymgeisio os ydych yn fyfyrwyr israddedig, ôl-raddedig neu’n fyfyrwyr sydd newydd raddio, sydd rhwng 18-25 oed.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael mynychu’r gynhadledd yn rhad ac am ddim, a byddwn hefyd yn talu eich costau teithio a llety.

"Fe ges i brofiad gwych yn Future News Worldwide 2018. Roedd yn gyfle ardderchog i rwydweithio gyda phobl o bob rhan o’r byd. Mae’n fwy na thebyg na fyddwn wedi gallu manteisio ar y profiad yma heb gefnogaeth a chymorth ariannol y Cyngor Prydeinig. Digwyddiad gwych, lleoliad gwych a rhwydwaith ardderchog o newyddiadurwyr a ffrindiau” 

George Caulton, Un o gynrychiolwyr Future News Worldwide 2018 a chyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd.

Os ydych chi’n fyfyriwr o Gymru neu wedi graddio’n ddiweddar neu’n astudio yng Nghymru ac yn angerddol am newyddiaduraeth – rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Os ydych yn sgwennwr, blogiwr, flogiwr, ffotograffydd, newyddiadurwr radio neu’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng arall, gallwch ymgeisio ar gyfer Future News Worldwide 2020 cyhyd â’ch bod yn  bodloni’r meini prawf cymhwysedd isod:

Rhaid eich bod

  • rhwng 18-25 oed ar 1 Gorffennaf 2020
  • wedi’ch cofrestri fel myfyriwr ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig (mewn unrhyw bwnc) mewn prifysgol neu sefydliad addysg uwch NEU wedi graddio o gwrs gradd ar ôl 1 Gorffennaf 2018
  • yn gallu siarad Saesneg yn rhugl NEU yn gallu siarad Saesneg hyd lefel IELTS 6.5 neu gymhwyster cyfatebol (nid oes angen cymhwyster ffurfiol arnoch, cyhyd â bod eich Saesneg llafar yn cyrraedd y lefel yma). 
  • heb gymryd rhan yn Future News Worldwide na Future News o’r blaen
  • wedi ymroi i ddilyn unrhyw fath o yrfa ym maes newyddiaduraeth 
  • yn rhydd i deithio i’r Deyrnas Unedig ac o’r D.U. ar unrhyw ddyddiad rhwng 11-16 Gorffennaf 2020

NODWCH: os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gynhadledd bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch cymhwysedd (prawf o bwy ydych, eich oedran, eich statws fel myfyriwr a’ch gallu ieithyddol Saesneg).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Chwefror 2020 - erbyn canol dydd (GMT).

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle yma yn ogystal â ffurflen gais ar gael yma

Future News Worldwide

Dolenni allanol