Wales flag on carousel
©

British Council

Mae British Council Cymru yn bwriadu comisiynu ymchwil i Arddangos yng Nghymru er mwyn helpu i lywio strategaeth ryngwladol Cymru.

Ceisiadau wedi cau 

Ein prif nod yw ymgynghori a chydweithio â sector y celfyddydau yng Nghymru. Rydym yn awyddus i gynnig cymorth i’r maes arbennig hwn. 

Byddwn yn rhannu’r briff hwn gyda Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 20 Mawrth 2018. Byddwn hefyd yn gwahodd aelodau o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a fynegodd ddiddordeb yn y maes hwn yn dilyn sesiwn tystiolaeth British Council Cymru i’w hymchwiliad i Werthu Cymru i’r Byd.

Prosiect Ymchwil:  Arddangos Rhyngwladol yng Nghymru

Diben yr Ymchwil 

Mae arddangos yn faes eang, gyda dulliau amrywiol o weithredu ac rydym yn gwerthfawrogi bod angen i unrhyw lwyfan neu strategaeth ryngwladol lwyddiannus gael ei harwain gan y sector er mwyn llwyddo.

Mae Cymru wedi croesawu nifer o arddangosiadau o bwys, fel y British Dance Edition a WOMEX sydd wedi rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru gerbron y diwydiant rhyngwladol gan elwa’n sylweddol ar y buddsoddiad.

Yn wahanol i wledydd bychain eraill a rhanbarthau/dinasoedd, nid yw Cymru eto’n gallu manteisio ar lwyfannu ei gwyliau diwylliannol mawr ei hun, boed hynny bob blwyddyn neu ddwy flynedd, er bod llawer o wyliau ac arddangosiadau rhagorol sy’n denu cynulleidfa o bedwar ban byd y gellid eu datblygu gyda chefnogaeth ehangach y sector.

Mae gwyliau Caeredin yn frand diwylliannol rhyngwladol pwerus i’r Alban ac i weddill y DU. Mae meithrin cysylltiadau rhyngwladol wedi rhoi llais i’r Alban ar lwyfan byd-eang ac mae ei henw da diwylliannol yn gefn i’w safle ar lwyfan y byd. Yn 2011, amcangyfrifwyd bod y gwyliau yn cynhyrchu £261 miliwn o wariant ychwanegol yn economi’r Alban – elw sylweddol ar y buddsoddiad cyhoeddus o £9 miliwn (y 2014/15). Yn ogystal â gwerth economaidd, mae’r math hwn o ddigwyddiad rhyngwladol yn gallu gweithredu fel conglfaen i arlwy diwylliannol gwlad / rhanbarth / dinas, gan godi ymwybyddiaeth a phroffil yn rhyngwladol a’r cyfle i ddatblygu ymhellach.

Wrth i’r farchnad gŵyl ddod yn fwy fwy cystadleuol, rydym yn awgrymu y dylai’r ymchwil hwn ein galluogi ni i adnabod modelau gwahanol a allai gefnogi’r gwaith o ddatblygu a rhoi sylw i artistiaid a sefydliadau celfyddydol Gymru gerbron y diwydiant Rhyngwladol. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad arddangos rhyngwladol blynyddol neu bob dwy flynedd. Neu, gellid datblygu cofrestr o artistiaid a pherfformwyr o Gymru sy’n barod i berfformio mewn digwyddiadau arddangos eraill fel TPAM, ISPA, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Shanghai, Gŵyl Theatr Dulyn, SXSW ac yn y blaen. 

Mae tri nod i’r gwaith hwn; 

• Atgyfnerthu’r ymchwil arddangos presennol

• Mapio’r dirwedd gyfredol yng Nghymru ac arferion gorau gwledydd eraill

• Cynnig argymhellion yn seiliedig ar ymgynghoriad â’r sector yng Nghymru a thu hwnt o ran y dull gorau o weithredu ym maes gwaith arddangos sy’n seiliedig ar y diwydiant ac sydd wedi’i arwain gan y sector yng Nghymru

Ein huchelgais yw darparu gwaith ymchwil sy’n gynhwysol i’r sector cyfan ac sy’n gallu edrych y tu hwnt i gelfyddyd er mwyn adnabod y cyfleoedd gorau i Gymru a chynnig argymhellion ar sail tystiolaeth fel man cychwyn i drafodaethau.

Amcanion

• cynnal adolygiad o lenyddiaeth ymchwil sy’n ymwneud â gwaith arddangos ar lwyfan Rhyngwladol a gaiff ei gynnal gan sefydliadau eraill yng Nghymru (e.e. Cyngor y Celfyddydau, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Llywodraeth Cymru) a thu hwnt (Thundering Hooves 2.0, Hull Dinas Diwylliant y DU)

• ymgynghori helaeth â’r sector yng Nghymru ynghylch pa lwyfannau a chyfleoedd arddangos a fyddai fwyaf gwerthfawr iddynt o ran cynyddu lefel eu hymwneud â’u hamlygiad rhyngwladol

• mapio’r dirwedd ryngwladol o ran pa gyfleoedd a modelau sydd ar gael i Gymru. Beth sydd wedi’i wneud yn ddiweddar gan y sector yn rhyngwladol? Gallai hyn ystyried llwyfannau yng Nghymru i groesawu cynadleddwyr rhyngwladol, llwyfannau rhyngwladol (fel WOMEX, BDE) a theithiau i arddangosiadau rhyngwladol mewn gwledydd eraill gan gynadleddwyr o Gymru.

• ymgynghori â threfnwyr llwyfannau arddangos llwyddiannus (i’w nodi gan British Council, sector y Celfyddydau yng Nghymru a rhanddeiliaid eraill) er mwyn deall modelau arfer gorau

• darparu cyfres o argymhellion ar gyfer strategaeth arddangos sy’n canolbwyntio ar y diwydiant yng Nghymru sydd wedi’i harwain gan y sector, ac sydd wedi’i hanelu at lwyfan byd-eang

• cynnig astudiaethau dichonolrwydd lefel uchel – gan gynnwys modelu ariannol

• adnabod elw posibl o fuddsoddiadau

Methodolegau

• Yn ddelfrydol unigolyn cymwys o’r byd creadigol neu sefydliad/unigolyn academaidd sy’n meddu ar ddealltwriaeth helaeth ar draws sectorau ac sy’n deall gwerth arddangos ar lwyfan ryngwladol.

• Ansoddol yn bennaf fydd y gwaith ymchwil a bydd angen cynrychioli sector ehangach y celfyddydau yng Nghymru gan ddarparu argymhellion diduedd.

• Gwaith ymchwil pen desg fydd mwyafrif y gwaith ac ni fydd angen teithio. Bydd yr ymchwil yn bwydo i mewn i argymhellion yr ymchwilydd ar gyfer opsiynau i strategaeth arddangos i Gymru yn y dyfodol.

Cynulleidfa

Caiff yr ymchwil ei gynnal a’i rannu’n eang oddi mewn i’r sector, Llywodraeth a llywodraeth leol er mwyn llywio strategaeth arddangos yn y dyfodol. 

Rydym hefyd yn bwriadu rhannu’r briff hwn gyda Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 20 Mawrth 2018 sydd wedi nodi eu diddordeb yn y maes hwn.

Amserlen

Trafodir yr amserlen gyda’r ymgeisydd llwyddiannus ond rydym yn rhagweld y bydd yr ymchwil yn cael ei gomisiynu a’i gwblhau yn y ddau neu dri mis nesaf.

 

Cynigion

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Mawrth 2018 am 12am a byddwn yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd llwyddiannus ddydd Llun 12 Mawrth. Byddwn yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ddarparu manylion talu ar unwaith.

Er mwyn gwneud cais am y cyfle ymchwil hwn, nodwch y canlynol; 

•amlinelliad strwythurol lefel uchel o’r adroddiad terfynol

•cynnig dulliau cynllunio’r ymchwil/methodolegol gan gynnwys y prif gerrig milltir 

•cais byr (dim mwy na 300 gair) yn nodi manylion unrhyw brofiad perthnasol a’ch ystyriaethau chi am y pwnc

Cyswllt: rosa.bickerton@britishcouncil.org