Two school pupils sitting at a desk writing

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi manylion cyfle cyffrous iawn i helpu ysgolion cynradd ddod ag ieithoedd a diwylliannau’n fyw yn y dosbarth, a chyfle hefyd i ennill gwobrau wrth gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ysgrifennu stori amlieithog.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i ddisgyblion blynyddoedd tri i chwech yn holl ysgolion cynradd Cymru.

Mae’n rhaid i’r stori:

 • Adlewyrchu’r testun, ‘Byw’n iach’
 • Cynnwys tair iaith: Cymraeg, Saesneg ac iaith dramor o’ch dewis
 • Cynnwys diwylliant yr iaith dramor sy’n cael ei defnyddio yn y stori
 • Cynnwys darluniadau

Sut i ymgeisio 

 • Mae angen i chi ddefnyddio un o’r templedi isod. Dylai disgyblion blynyddoedd tri a phedwar ddefnyddio’r templed ar gyfer comic; dylai disgyblion blynyddoedd pedwar a phump ddefnyddio’r templed ar gyfer llyfryn.
 • Gall pob ysgol gyflwyno un ymgais yr un gan bob grŵp blwyddyn.

Adnoddau 

 • Rydyn ni wedi creu adnoddau wedi’u seilio ar fwyta’n iach i’ch helpu gyda’r gystadleuaeth. Does dim rhaid eu defnyddio – efallai y bydd yn well gennych gyflwyno pynciau eraill ar gyfer thema ‘byw’n iach’.

Am beth fyddwn ni’n edrych?

 • Cynnwys amlieithog: dylid defnyddio’r tair iaith yn gytbwys drwy’r stori
 • Tystiolaeth o ddysgu am ddiwylliant newydd
 • Straeon creadigol gyda darluniadau ardderchog
 • Dysgu traws-gwricwlaidd (ee dyniaethau, daearyddiaeth, llesiant, gwyddoniaeth ayb)

Meini prawf

 • Cynnwys amlieithog: 30 pwynt
 • Tystiolaeth o ddysgu am ddiwylliant newydd: 30 pwynt
 • Straeon creadigol gyda darluniadau ardderchog: 20 pwynt
 • Dysgu traws-gwricwlaidd: 20 pwynt

Gwobrau 

 • Bydd gwaith y cystadleuwyr sydd nesaf at y brig (ym mhob grŵp blwyddyn) yn cael ei gyhoeddi mewn llyfr yn cynnwys straeon yr enillwyr a’r rhai nesaf at y brig.
 • Bydd enillwyr pob grŵp blwyddyn yn derbyn tocyn llyfrau gwerth £150 ar gyfer llyfrgell yr ysgol, a bydd eu straeon yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr yn cynnwys straeon yr enillwyr a’r rhai nesaf at y brig.
 • Bydd y Prif Enillydd yn derbyn tocyn llyfrau gwerth £250 ar gyfer llyfrgell yr ysgol + copi o’r llyfr cyhoeddedig yn cynnwys gwaith yr enillwyr a’r rhai nesaf at y brig + bydd ei stori’n cael ei throi’n fideo wedi’i animeiddio.

Bydd yr holl enillwyr yn derbyn gwahoddiad i ddigwyddiad arbennig i ddathlu eu llwyddiant a chyflwyno’r gwobrau. 

Gwobr Ysgolion Rhyngwladol

Beth sydd angen i chi ei ddanfon:

 • Ceisiadau eich ysgol: Dylid danfon copi gwreiddiol o bob ymgais (gan ddefnyddio’r templedi a ddarperir). Dylai pob cais nodi enw’r ysgol a’r grŵp blwyddyn yn glir. Os yw’r gwaith yn cael ei gyflwyno gan ddisgybl unigol yn y grŵp blwyddyn, mae angen cynnwys enw’r disgybl hefyd.
 • Ffurflen ‘adborth athrawon’ wedi’i llenwi.

Dyddiad Cau

 • Dylid danfon pob cais atom erbyn 3 Ebrill 2020 (dyma’r stamp post hwyraf a dderbynir ar unrhyw becyn). 

Postiwch eich ceisiadau at: 

 • Tîm Addysg British Council Cymru, 1 Ffordd y Brenin, Llawr 2, Caerdydd  CF10 3AQ

Cwestiynau