Rydym yn chwilio am fynegiannau o ddiddordeb (EOI) gan ddarparwyr â chymwysterau a phrofiad addas i gynnal arolwg i gael gwell dealltwriaeth o weithgareddau, asedau a’r uchelgais o ran rhyngwladoli yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru, yn ogystal â darn o waith ategol yn amlinellu meysydd polisi allweddol a chryfderau.

Mae tirlun y cyfleoedd ym maes rhyngwladoli sy’n agored i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru yn newid. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd wedi dangos uchelgais i hybu twf addysg ryngwladol drwy gyflwyno strategaeth addysg ryngwladol. Gallai’r ffactorau hyn ymhlith eraill gyflwyno cyfleoedd ychwanegol i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru.

Rydym yn dymuno comisiynu ymchwil sylfaenol i ddangos gweithgareddau, asedau ac uchelgeisiau presennol colegau Addysg Bellach yng Nghymru o ran rhyngwladoli er mwyn:

 • Deall y sefyllfa sylfaenol – y cryfderau a’r galluoedd sydd yn y sector ar hyn o bryd.
 • Lleisio a chyfleu’r cynnig ar gyfer rhyngwladoli sydd gan Addysg Bellach yng Nghymru i randdeiliaid a chynulleidfaoedd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
 • Archwilio pa brosesau a strwythurau y byddai eu hangen ar y sector i gefnogi’r gwaith o ddatblygu rhyngwladoli wedi Brexit.

Llinell amser

 • 10 Chwefror 2020, 23:59: Cyhoeddi’r alwad am geisiadau gan gyflenwyr  
 • 16 Chwefror 2020, 23.59: Dyddiad cau i wneud ymholiadau
 • 21 Chwefror 2020, 17.00: Bydd y British Council yn ateb eich ymholiadau 
 • 10 Mawrth 2020, 23:59: Penderfyniad terfynol
 • 13 Mawrth 2020, 23:59: Arwyddo cytundeb gyda’r ymchwilwyr buddugol 
 • 16 Mawrth 2020, 23:59: Dechrau’r cytundeb

Ymholiadau
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost TeamWales@britishcouncil.org os gwelwch yn dda cyn 23.59 ar y 16 Chwefror 2020

Sut i wneud cais
Lawrlwythwch y ddogfen Mynegiannau o Ddiddordeb (Request for Proposals, yn Saesneg yn unig) a’r atodiad cyllid o’r adran lawrlwytho isod

Rhaid i chi gwblhau:

 • Atodiad 3 – cais gan y cyflenwr, sydd ar dudalen 45 o’r ddogfen Mynegiannau o Ddiddordeb
 • Atodiad 4, atodiad cyllid ar y daenlen Excel

Os gwelwch yn dda, darllenwch yn ofalus yr atodiadau Annex 1 ac Annex 2, gan eu bod nhw’n amlinellu telerau’r cytundeb 

Os gwelwch yn dda, anfonwch y ddogfen wedi ei llenwi yn ogystal â’r atodiad cyllid erbyn 23:59 ar y 28 Chwefror 2020  drwy e-bost i TeamWales@britishcouncil.org

Dull a methodoleg

Disgwylir i’r tîm ymchwil weithio gyda ni i ddiffinio union gwmpas y gwaith a’r fethodoleg a ddefnyddir. Byddai themâu’r ymchwil yn cynnwys yr elfennau canlynol ac eraill a fo’n berthnasol:

 • Prosiectau rhyngwladol sydd ar waith ar hyn o bryd
 • Cyfleoedd cyfnewid a symudedd ar gyfer staff a myfyrwyr
 • Recriwtio rhyngwladol
 • Nifer yr aelodau staff sy’n gweithio’n benodol ym maes rhyngwladoli a/neu staff lle mae rhyngwladoli’n rhan allweddol o’u rôl
 • Yr uchelgais neu’r strategaeth ar gyfer ryngwladoli sydd gan wahanol golegau
 • Meysydd lle mae colegau wedi nodi bod angen cefnogaeth arnynt i wireddu eu huchelgais ryngwladol

Nodweddion unigryw polisiau a chryfderau

Dylai’r gwaith ymchwil yma hefyd gynnwys ail ddogfen ategol (pedwar-chwech tudalen) yn amlinellu’r themâu a’r meysydd polisi allweddol ar gyfer Addysg Bellach / Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol yng Nghymru. Dylai’r ddogfen hon gynnig gwybodaeth i gydweithwyr tramor a phartneriaid rhyngwladol y British Council am strwythurau a meysydd polisi allweddol Addysg Bellach / Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol yng Nghymru - fel y gallant ddeall sut mae Cymru’n wahanol i weddill y Deyrnas Unedig, deall natur ein cryfderau allweddol a gweld lle gennym enghreifftiau o arfer gorau..

Gallai hyn gynnwys:

Trosolwg byr o’r sector yn cynnwys

 • Pam fod y sector yn bwysig i Gymru h.y. datblygu’r gweithlu/ bylchau mewn sgiliau / cyflogaeth ayb.
 • Heriau sy’n wynebu’r sector yn ogystal â’r cyfleoedd sydd ar gael

 Themâu polisi allweddol ar gyfer Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol yng Nghymru gan gynnwys, lle bo hynny’n berthnasol

 • Strwythur 
 • Fframweithiau llywodraethiant ac ariannu presenol ac yn y dyfodol
 • Cyfranogiad Cyflogwyr / Diwydiant
 • Datblygu cymwysterau 
 • Dyheadau rhyngwladol – rhannu arfer gorau

Yn olaf, dylai’r adroddiad gynnwys adran yn amlinellu cyfres o gasgliadau a chrynodeb byr yn bwrw golwg tua’r dyfodol.

Cyflawniadau

Disgwylir i’r ymchwil gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill 2020 (i’w drafod gyda British Council Cymru) a gwireddu’r amcanion canlynol:

 • Adroddiad drafft terfynol yn cynnwys: crynodeb gweithredol, dadansoddiad llawn o’r elfennau craidd erbyn mis Ebrill 2020. Rhagwelir cyhoeddi adroddiad terfynol o rwng 4000–8000 o eiriau.

 • Cyflwyniad PowerPoint yn crynhoi’r methodoleg ymchwil ac unrhyw ganfyddiadau ac argymhellion