Cronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn

Yn archwilio sut y gall cerddoriaeth helpu wrth ddysgu ieithoedd

Mae ysgolion cynradd yn Ne Cymru yn cymryd rhan mewn project arloesol sy’n dwyn yr enw Cerdd Iaith/Listening to Language, sydd yn archwilio sut y gall cerddoriaeth i helpu pobl i ddysgu iaith drwy ddefnyddio rhythm, ailadrodd ac odl.  

Dyfarnwyd grant o Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn i British Council Cymru ar gyfer y prosiect am yr ail flwyddyn yn olynol, ac rydym yn parhau i weithio gydag ysgolion a’n partneriaid Cerddorfa Genedlaethol Cymreig y BBC (BBC NOW), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r consortiwm ysgolion ERW.

Mae’r prosiect wedi dod a cherddorion BBC NOW at ei gilydd ac mae linguiststo yn rhedeg gweithdai mewn ysgolion, sydd yn bwriadu datblygu dulliau newydd a chreadigol o ddysgu Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg. Cyfansoddwyd nifer o ddarnau cerddoriaeth teirieithog sydd yn llunio sail y dysgu iaith, gyda disgyblion hefyd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng Patagonia a Chymru.

Yn ystod y sesiynau dosbarth dros dri thymor, yn gyntaf cyflwynwyd yr athrawon a’r plant i eiriau unigol, yna i gymalau a brawddegau llawn, yn Sbaeneg, Saesneg ac yn Gymraeg. Defnyddiodd y tîm adnoddau amlgyfryngau a cherddorion byw i gyflwyno plant i’r alaw, rhythm a thôn ayyb, y geiriau a’r cymalau. Yn ystod tymor yr haf 2017, cafodd y disgyblion y cyfle i gyfathrebu a rhannu’r hyn y buant yn ei ddysgu gyda disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ym Mhatagonia drwy ddefnyddio eu Cardiau Post Cerddorol.

 

Yn ystod ail flwyddyn y prosiect, mae’r ffocws ar gerddoriaeth a rhythm iaith yn parhau, ac ymgorfforir ffurfiau celfyddydol eraill, gan gynnwys dawns a drama. Bydd y prosiect yn gweithio’n agos ag Arweinwyr Ysgol er mwyn edrych ar fewnosod dysgu drwy’r celfyddydau i mewn i’r cwricwlwm, yn ogystal â gweithio i gefnogi athrawon ddefnyddio Adnodd Dysgu ar-lein newydd sydd yn cynnwys yr holl ddeunydd a ddatblygwyd ar gyfer y prosiect.

 

Mae British Council Cymru yn gobeithio dangos y gall dulliau seiliedig ar y celfyddydau ddarparu cymorth cryf i blant o gefndiroedd difreintiedig wrth iddynt baratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd.

Beth yw amcanion Cerdd Iaith?

  • I godi sgiliau, gwybodaeth, hyder a cydgysylltiadau er mwyn cynyddu effaith y celfyddydau ar bobl ifanc. I hyrwyddo partneriaethau effeithiol rhwng athrawon ysgol, arweinwyr ysgol ac ymarferwyr a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol.
  •   I archwilio sut y gall dysgu seiliedig ar y celfyddydau helpu plant symud yn haws o ysgol gynradd i ysgol uwchradd.

Ysgolion sy'n cymryd rhan

Plascrug Community School, Aberystwyth 

Ysgol Gymunedol T. Llew Jones, Llandysul 

Burry Port Community Primary School

Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Clydach, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Swansea

Ysgol Gymraeg y Cwm, Swansea

Cronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn

Mae Cronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn gwerth £1 miliwn yn fenter ar draws y DU sydd yn helpu athrawon ddefnyddio datblygiad proffesiynol cyson a chefnogi ymarferion seiliedig ar y celfyddydau effeithiol yn y dosbarth cynradd.

Gweler hefyd

Dolenni allanol