Plant ysgol yn canu
©

Shutterstock

Cronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn

Yn archwilio sut y gall cerddoriaeth helpu wrth ddysgu ieithoedd

Mae deg ysgol gynradd yn Ne Cymru yn archwilio sut y gall cerddoriaeth helpu wrth ddysgu ieithoedd drwy odl, ailadrodd a rhythm.

Enillodd British Council Cymru grant o £111,000 ar gyfer y prosiect o Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn a bydd yn gweithio gyda'r ysgolion a'r partneriaid, sef Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a chonsortiwm ysgol ERW.

Bydd y prosiect hefyd yn:

  • ystyried sut y gall dysgu yn seiliedig ar y celfyddydau ei gwneud yn haws i blant symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 
  • helpu i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Phatagonia, yn dilyn dathlu 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa. 

Mae British Council Cymru yn gobeithio dangos sut mae dulliau gweithredu sy'n seiliedig ar y celfyddydau yn gallu rhoi cefnogaeth bwerus i blant o gefndiroedd difreintiedig wrth iddynt baratoi i fynd i'r ysgol uwchradd. 

Bydd adroddiad ar y prosiect peilot yn cael ei gyhoeddi yn ystod haf 2017. 

Mae Cronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn sy'n werth £1m yn fenter ledled y DU sy'n helpu athrawon i gael datblygiad proffesiynol parhaus o safon uchel a chefnogi arferion yn seiliedig ar y celfyddydau yn y dosbarth cynradd. Bydd saith prosiect peilot yn gweithio gyda dros 70 o ysgolion ledled y DU.

Ysgolion sy'n cymryd rhan

Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug, Aberystwyth

Ysgol Gymunedol T. Llew Jones, Llandysul

Ysgol y Castell, Cydweli

Ysgol Porth Tywyn

Ysgol Gynradd Penbre

Ysgol Gynradd Llangennech

Ysgol Gynradd Felindre, Felindre, Abertawe

Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las, Abertawe

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan, Abertawe

 Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Clydach, Abertawe

Gweler hefyd

Dolenni allanol