Mae grŵp mawr o bobl yn gwylio perfformiad gwyl Fietnameg traddodiadol.
Binh Duong, Fietnam – Gŵyl Lantern 2018 ©

Shutterstock

Cyfle wedi’i gyllido i artistiaid a sefydliadau celfyddydau o Gymru i ymweld â Fietnam

Ceisiadau wedi cau.

Mae Cymru wedi focysu ar gryfhau’r cysylltiadau â Fietnam drwy’r sector Addysg Uwch ers 2015. Mae grant gan Lywodraeth Cymru, drwy’r cynllun Cymru Fyd-eang, yn cefnogi partneriaethau rhwng prifysgolion, ysgoloriaethau, cydweithio ar ymchwil a symudedd myfyrwyr.

Mae’r British Council yn cynnig cyfle i artistiaid a sefydliadau celfyddydau yng Nghymru i ymweld â Fietnam gyda golwg i gwmpasu prosiect creadigol posib a datblygu cysylltiadau artisitig presennol neu newydd.

Dylai’r ymweliad gymryd lle cyn diwedd mis Mai 2019. 

Am yr ymweliad cwmpasu

Bydd y grant yn cynnwys hedfaniadau rhyngwladol o/i Gymru, costau llety a thrafnidiaeth gartref, cynhaliaeth ddyddiol, costau teithio achlysurol a chostau fisa. 

Nodau ac amcanion 

 • Ehangu a chyflwyno cysylltiadau rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydau o Gymru ac o Fietnam.
 • Cynyddu dealltwriaeth cyfranogion o Gymru am y cyd-destun Fietnam.

Cymhwysedd

We encourage applications from all levels and types of artists and arts organisations

Artists and organisations need to be currently based in Wales to be eligible for this opportunity.

Sut fydd fy nghais yn cael ei hasesu? 

Bydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso gan y British Council, gan ddefnyddio mewnbwn gan sefydliad(au) celfyddydau partner ble’n briodol.

Y meini prawf asesu:

 • Defnyddioldeb yr ymweliad i ddatblygu’r prosiect ymhellach
 • Dichonolrwydd y prosiect terfynol
 • Gallu’r sefydliad i ymgymryd â gwaith rhyngwladol
 • Lefel o ddiddordeb a/neu bartneriaethau presennol gydag Fietnam.

Bydd gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus arwyddo contract grant gyda’r British Council, ac wedi i’r British Council dderbyn y contract wedi’i harwyddo, bydd yr arian grant yn cael ei dalu. Nodwch y bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau arolwg cyn, ac wedi eu hymweliad a chyflwyno adroddiad wedi’r ymweliad. 

Sut i wneud cais

A wnewch chi gyflwyno cynnig byr sy’n cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Eich diddordeb yn ymgymryd ag ymweliad cwmpasu i‘r Fietnam ogystal ag amcanion uniongyrchol a chanlyniadau arfaethedig yr ymweliad.
 • Manylion o’ch partneriaethau neu brosiectau creadigol presennol yn Fietnam a sut yr ydych chi’n bwriadu adeiladu ar hyn drwy’r ymweliad cwmpasu.
 • Os ydych chi’n cynnig datblygu cysylltiadau newydd, a wnewch chi nodi sut y byddwch chi fynd ati’n annibynnol a thrwy eich partneriaethau presennol.
 • Eich CV, sy’n cynnwys manylion am waith a phartneriaethau rhyngwladol yn enwedig.
 • Yr hyn yr ydych chi’n ei ragweld bydd y camau nesaf, wedi i chi gwblhau’r ymweliad.
 • Cadarnhad o allu’r ymgeisydd i ymgymryd â’r daith cyn diwedd mis Mai 2019. 

Ceisiadau wedi cau.