Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol - rhwydwaith byd-eang ar gyfer arweinwyr polisi'r dyfodol

Rydyn ni'n falch o gynnig cyfle cyffrous i bobl ifanc o Gymru a fydd yn eu galluogi i gysylltu ag unigolion eithriadol o bob cwr o'r byd sydd â syniadau mawr ac sydd am newid y byd drwy lunio polisïau.

Rydyn ni'n chwilio am unigolion sydd â syniadau, brwdfrydedd ac uchelgais sy'n gallu cyfleu eu gweledigaeth am newid byd-eang yn angerddol a chroyw ac esbonio rôl llunio polisi wrth eu helpu i gyflawni hyn.

Bydd Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol yn cynnig cyfle i 50 o bobl ifanc o bob cwr o'r byd gwrdd a chydweithio, a datblygu arbenigedd llunio polisïau, gwneud cysylltiadau gwerthfawr a meithrin sgiliau er mwyn cael effaith wirioneddol. 

Gyda'i gilydd byddan nhw'n trafod materion polisi mawr byd-eang, yn ymgysylltu ag arweinwyr ysbrydoledig, yn ymweld â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain ac yn cydweithio i gynhyrchu argymhellion polisi arloesol. 

Bydd ymgeiswyr o Gymru sydd ar y rhestr fer yn cael eu cyfweld. Bydd dau ohonynt yn cyrraedd y rownd derfynol ac yn cael eu dewis i gymryd rhan yn y rhaglen Future Leaders Connect.

Y cyfle

Bydd ymgeiswyr o Gymru sydd ar y rhestr fer yn cael eu cyfweld. Bydd dau ohonynt yn cyrraedd y rownd derfynol ac yn cael eu dewis i gymryd rhan yn y rhaglen Future Leaders Connect.

Bydd y pumdeg terfynwyr rhyngwladol yn ymuno â Future Leaders Connect, sydd yn cynnig:

 • Rhaglen breswyl naw diwrnod yng Nghaergrawnt a Llundain, gydag amrywiaeth o weithdai a fydd yn gwella sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu, a rhannu arferion gorau o ran llunio polisïau.
 • Drwy weithio fel grŵp rhyngwladol, byddwch chi'n cydweithio i gyfuno eich arbenigedd er mwyn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf yn fyd-eang. 
 • Cyfle i gwrdd â Seneddwyr y Deyrnas Unedig, ymweld â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain a mynd i gyfarfodydd preifat gydag arweinwyr ysbrydoledig a llunwyr polisi o bob cwr o'r byd.
 • Cynhadledd undydd yn San Steffan ar y thema Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. Bydd y gynhadledd yn ddiwrnod rhyngweithiol o drafodaethau a dadleuon wrth i Seneddwyr y Deyrnas Unedig drafod rhai o broblemau mwyaf argyfyngus y byd.   

Pam ddylwn i wneud cais i fod yn aelod o rwydwaith Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol? 

 • Dewch yn aelod o rwydwaith hirdymor, a chysylltu â phobl eraill o bob cwr o'r byd sy'n arweinwyr y dyfodol

 • Rhaglen naw diwrnod i ddatblygu sgiliau arwain a llunio polisïau sydd wedi'i hariannu'n llawn 

 • Cyfle i wella eich datblygiad proffesiynol 

 • Cyfle i gael llais a rhannu eich syniadau yn San Steffan

 • Mynd i gyfarfodydd preifat gyda rhai o arweinwyr mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain 

 • Ymweld â sefydliadau arweinwyr gwledydd Prydain 

 • Dysgu gan uwch arbenigwyr ac ymgyrchwyr polisi 

 • Cyfleoedd yn y dyfodol gan y British Council 

Sut i wneud cais  

 • Mae'n rhaid eich bod ar gael i ddod i'r rhaglen ddysgu a datblygu preswyl, a'r gynhadledd rhwng 18 a 27 Hydref 2017.
 • Rhaid i chi fod rhwng 18 a 35 oed.
 • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Iau 20 Gorffennaf 2017. 
 • Rhagor o wybodaeth am y cyfle a sut i baratoi eich cais i fod yn aelod o rwydwaith Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol. 

Ymunwch â'r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #FutureLeadersConnect