Yn cyflwyno...Arweinwyr Cymru’r Dyfodol, 2018!

Cafodd Deborah Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar Cymru ac Owen Evans, Cyfarwyddwr Teach First Cymru, eu dewis i gynrychioli Cymru yn ein rhaglen fyd-eang ‘Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2018’

Fel rhan o’r broses ddethol, bu’n rhaid i’r ddau ohonynt amlinellu un newid mawr, byd-eang y maent am ei weld yn digwydd yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Mae Deborah, a ddechreuodd ei gyrfa ym myd newyddiaduraeth cyn symud i faes polisi ac ymgyrchoedd, eisiau gweld dysgu ymwybyddiaeth o anabledd mewn ysgolion.

Meddai, “Tra fy mod i’n croesawu’r ddeddfwriaeth anabledd a chydraddoldeb sydd gyda ni yn y DU, mae diffyg ymwybyddiaeth cyffredinnol yn golygu bod llawer o bobl anabl yn dal i wynebu rhwystrau yn eu bywydau bob dydd”.

“Rwy’n teimlo y byddai llai o lawer o wahaniaethu ar sail anabledd yn y DU petai gyda ni well dealltwriaeth am wahanol anableddau a sut maen nhw’n effeithio bywydau pobl. Rwy’n credu y byddai cynyddu ymwybyddiaeth am anabledd yn arwain at gymdeithas fwy cynhwysol a helpu i feithrin agweddau mwy cadarnhaol am anabledd yn ein cymdeithas.”

“Rwy hefyd yn credu bod cynyddu ymwybyddiaeth am anabledd mewn gwledydd ledled y byd yn bwysig. Rwy’n ymwybodol iawn bod ymwybyddiaeth yn brin mewn rhai gwledydd a bod hynny wedi esgor ar agweddau negyddol sydd yn eu tro’n amharu ar gyfleoedd bywyd pobl anabl”.      

“Hefyd, mewn gwledydd sy’n datblygu, lle mae tlodi’n rhemp, mae gwarantu lle i anabledd ar yr agenda gwleidyddol a sicrhau cyfarpar i helpu pobl anabl yn cyflwyno heriau gwahanol iawn i’r rheini sy’n ein hwynebu ni yn y DU.” 

Mae Owen, sy’n arbenigo ym maes addysg, am weld diddymu’r bwlch sy’n bodoli rhwng cyrhaeddiad llythrennedd, rhifedd a lefel cymwysterau dysgwyr o gefndiroedd cyfoethog a’r rheiny sy’n dod o gefndiroedd llai cyfoethog yn ogystal â diddymu’r un bwlch rhwng gwledydd.

Byddai hynny’n gyfraniad arwyddocaol i wireddu dau o Nodau Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig (CU) o ran darparu addysg o safon a lleihau anghydraddoldeb.

Meddai: “Yng Nghymru, erbyn eu bod yn 16 oed mae’r bwlch rhwng cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sy’n fesur o dlodi, a’u cyfoedion yn 32.4%. Mae hynny’n sefyllfa enbyd o anghyfiawn sy’n effeithio’n drwm ar gyfleoedd bywyd pobl a pherfformiad economaidd Cymru’n gyffredinol”.

“I fynd i’r afael â hyn, rhaid i ni ‘bwyso’r fantol adnoddau’ o blaid yr ysgolion a’r cymunedau sy’n dioddef fwyaf yn sgil effeithiau anghyfiawnder addysgol. Nid mater o ail-ddosbarthu cyllid yn unig yw hyn. Mae angen strategaeth ddatblygu gweithlu sy’n blaenoriaethu recriwtio athrawon o’r safon uchaf i’r ysgolion sydd eu hangen fwyaf. Felly, rhaid sicrhau ein bod ni’n rhoi blaenoriaeth i ddatblygiad proffesiynol yr athrawon hynny. Mae gosod datblygiad arweinyddiaeth wrth galon yr agenda yma’n hollbwysig gan fod arweinyddiaeth wael yn un o ffactorau allweddol anghydraddoldeb mewn addysg. Rhaid i lunwyr polisi ymdrechu i ffeindio atebion i broblemau cyson anghydraddoldeb mewn addysg. Mae’n hanfodol, nid yn unig o ran y buddion economaidd ond hefyd oherwydd, fel y dengys ymchwil rhyngwladol, mae cydraddoldeb yn creu cymdeithasau hapusach, mwy diogel a mwy goddefgar”.  

“Ar lefel fyd-eang, byddai hyn yn arwain at gynnydd arwyddocaol yng nghanlyniadau addysgol gweledydd sy’n datblygu. Er enghraifft, heddiw mae 57 miliwn o blant ledled y byd sydd dal ddim yn derbyn addysg gynradd. Mae ffigyrau’r CU hefyd yn dangos bod dros 100 miliwn o bobl ifanc mewn gwledydd sy’n datblygu heb sgiliau llythrenedd sylfaenol. Fe hoffwn i weld y ffigyrau yma’n disgyn i sero ymhen pum mlynedd”.

“Byddai mynd i’r afael â’r materion byd-eang yma’n gwneud gwahaniaeth arwyddocaol, yn sicrhau gwell cyfleoedd mewn bywyd i gymaint o bobl, a hybu cynnydd yn nhwf economaidd gwledydd sy’n datblygu trwy godi lefelau sgiliau.  Dim ond trwy gydweithio rhyngwladol a gweithredu cyson y gellir sicrhau newidiadau yn y maes yma. Mae hynny’n golygu rhannu adnoddau ac arbenigeddau er mwyn sbarduno cynnydd a’i gynnal yn y tymor hir”.

BETH YW CYSYLLTU ARWEINWYR Y DYFODOL?

Rhaglen hirdymor i adeiladu cymuned o arweinwyr y dyfodol ledled y byd sydd â syniadau mawr ac eisiau newydd y byd drwy lunio polisi yw Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol.

Drwy Gysylltu Arweinwyr y Dyfodol, byddwn yn cefnogi rhwydwaith o bobl ifanc eithriadol (rhwng 18-35 oed) i ddatblygu eu harbenigedd llunio polisi ac arweinyddiaeth, ac i’w helpu i wneud cysylltiadau rhyngwladol gwerthfawr. Rydym yn gobeithio y bydd y sgiliau y maent yn eu dysgu yn gymorth i daclo’r heriau iddynt eu hwynebu yn eu rhanbarthau, ac i wneud newid positif.

Gallwch ddysgu mwy am 50 aelod rhyngwladol rhaglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2018 a gweld beth fyddan nhw’n ei wneud yn ystod naw diwrnod o weithgareddau sy’n cynnwys datblygiad polisi ac arweinyddiaeth, cwrdd ag arweinwyr ysbrydoledig ac ymweld â sefydliadau byd-enwog gan gynnwys dau Dŷ Senedd y DU.

Dywedodd Syr Ciarán Devane, Prif Weithredwr y  British Council:

Mae rhagolwg rhyngwladol yn hanfodol i arweinwyr y dyfodol o boob gwlad, os ydynt yn dymuno goresgyn yr heriau iddynt eu hwynebu. Drwy Gysylltu Arweinwyr y Dyfodol, bydd y British Council yn helpu cenhedlaeth newydd i ddeall datblygiad polisi ymarferol gan eu rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr heddiw. Bydd y rhaglen yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r cysylltiadau rhyngwladol y bydd eu hangen arnynt i wneud newid positif yn eu gwledydd.

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017 

Dewiswyd 50 aelod Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol yn 2017, a hynny o 11,000 o geisiadau ledled y byd – roedd dau o’r rheiny o Gymru.

Aelodau o Gymru

Nikki Giant

Mae Nikki Giant wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Cymru, ac yn sylfaenydd a chyfarwyddwr Full Circle Education, menter gymdeithasol sydd yn cysylltu plant a phobl ifanc a’u potensial drwy ystod o raglenni addysgol ac allgyrsiol i godi dyheadau, cyrhaeddiad a phresenoldeb ysgol. Nikki yw sylfaenydd sefydliad newydd, Girls Cirlce, sydd yn anelu i addysgu, codi a rhoi grym i ferched ifanc ar draws y DU.

Nikki yw tri llyfr addysgol a gynhyrchwyd gan Jessica Kingsley Publishers, yn ogystal ag awdur nofel i bobl ifanc, ‘Hello Me’ fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2018. Enwyd Nikki yn ‘Rising Star; gan Business Insider Wales a’i rhestru’n un o fenywod busnes ’35 o dan 35’ Wales Online yn 2015. Mae Nikki’n llysgennad ar gyfer y sefydliad Girls Rising, sydd yn ceisio rhoi grym i ferched ledled y byd.

Yn 2016 lansiodd Nikki y ‘Maniffesto ar gyfer Hawliau Merched yng Nghrymu cyntaf a oedd yn galw am well cymorth i ferched, a mwy o gydnabyddiaeth o’r heriau sydd yn wynebu merched a menywod ifanc ar draws y wlad. Mae hi’n rhagweld y bydd Cymru’n un o wledydd cydraddoldeb rhyw gyntaf, er mwyn creu cymdeithas fwy cyfartal a llewyrchus i bawb.

Jack Gillum

Ar hyn o bryd, mae Jack yn fyfyriwr y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Reading, ac yn astudio ar gyfer ei radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Un o Knighton yng Nghymru yw Jack, a dderbyniodd Cymrodoriaeth gan Gronfa Coffa Winston Churchill i ymchwilio rôl cymdeithas sifil mewn llunio polisi. 

Mae Jack hefyd yn eistedd ar nifer o fyrddau elusennol sy’n canolbwyntio ar weithio i gynyddu cysylltiad pobl ifanc mewn mannau sydd yn effeithio eu bywydau hwy. Mae hyn yn cynnwys yr Ymgyrch ar gyfer Cynulliad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru (CYPAW) a’r Smart School Council Community.

Mae gan Jack ystod o brofiadau o’r system wleidyddol yn y DU, o ymgyrchu yn ystod yr etholiadau i weithio fel aelodau preswyl ar gyfer Aelod Seneddol mainc gefn. Bu Jack, fel Ymddiriedolwr y CYPAW, yn ymgyrchu ar gyfer creu Senedd Pobl Ifanc yng Nghymru a chafodd yr ymgyrch hwn gefnogaeth gan CRC y Cenhedloedd Unedig ac yn bwysicach oll, gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru flwyddyn ddiwethaf.

Gweledigaeth fyd-eang Jack ar gyfer newid yw gweld cynnydd yn y lefel o gyfranogiad dinesig yn y broses polisi ar bob lefel llywodraethu gan ei bod yn bwysig i gau’r ‘ddolen’ a sicrhau bod llais y dinasyddion yn cael ei glywed ar bob lefel o’r broses polisi.

 

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017

Yn ystod mis Hydref 2017, cyfarfu aelodau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol am y tro cyntaf yn y DU ar gyfer rhaglen breswyl naw diwrnod ar sgiliau polisi ac arweinyddiaeth.

Fe deithiodd aelodau o’r Aifft, India, Indonesia, Kenya, Mecsico, Moroco, Nigeria, Pakistan, Tunisia, UDA ac ar draws y DU i fod yn rhan o’r rhwydwaith byd-eang o arweinwyr polisi’r dyfodol.

Buont yn cwrdd ag arweinwyr y byd, a llysgenhadon ac fe gawsant y cyfle i ymweld â 10 Stryd Downing a Thŷ’r Cyffredin.

Bu’r aelodau’n trafod prif faterion polisi byd-eang ac yn gweithio ar y cyd i greu argymhellion polisi arloesol.

Wrth ymweld â Thŷ’r Cyffredin, bu’r aelodau’n cymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon gyda gwleidyddion a gwneuthurwyr y DU er mwyn trin a thrafod materion fwyaf pwysig y byd.

Hefyd, fe fu digwyddiad arbennig gyda’r Elders: wedi’i sefydlu gan Nelson Mandela ddeg mlynedd yn ôl.

  • Gellir cael rhagor o fanylion am agenda ac aelodau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017 drwy glicio yma.

Dilynwch weithgareddau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol ar gyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #FutureLeadersConnect