Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol - y rhwydwaith byd-eang ar gyfer arweinwyr polisi’r dyfodol

Rhaglen hirdymor i adeiladu cymuned o arweinwyr y dyfodol ledled y byd sydd â syniadau mawr ac eisiau newydd y byd drwy lunio polisi yw Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol.

Drwy Gysylltu Arweinwyr y Dyfodol, byddwn yn cefnogi rhwydwaith o bobl ifanc eithriadol (rhwng 18-35 oed) i ddatblygu eu harbenigedd llunio polisi ac arweinyddiaeth, ac i’w helpu i wneud cysylltiadau rhyngwladol gwerthfawr. Rydym yn gobeithio y bydd y sgiliau y maent yn eu dysgu yn gymorth i daclo’r heriau iddynt eu hwynebu yn eu rhanbarthau, ac i wneud newid positif.

Dywedodd Syr Ciarán Devane, Prif Weithredwr y  British Council:

Mae rhagolwg rhyngwladol yn hanfodol i arweinwyr y dyfodol o boob gwlad, os ydynt yn dymuno goresgyn yr heriau iddynt eu hwynebu. Drwy Gysylltu Arweinwyr y Dyfodol, bydd y British Council yn helpu cenhedlaeth newydd i ddeall datblygiad polisi ymarferol gan eu rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr heddiw. Bydd y rhaglen yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r cysylltiadau rhyngwladol y bydd eu hangen arnynt i wneud newid positif yn eu gwledydd.

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017 

Dewiswyd 50 aelod Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol yn 2017, a hynny o 11,000 o geisiadau ledled y byd – roedd dau o’r rheiny o Gymru.

Aelodau o Gymru

Nikki Giant

Mae Nikki Giant wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Cymru, ac yn sylfaenydd a chyfarwyddwr Full Circle Education, menter gymdeithasol sydd yn cysylltu plant a phobl ifanc a’u potensial drwy ystod o raglenni addysgol ac allgyrsiol i godi dyheadau, cyrhaeddiad a phresenoldeb ysgol. Nikki yw sylfaenydd sefydliad newydd, Girls Cirlce, sydd yn anelu i addysgu, codi a rhoi grym i ferched ifanc ar draws y DU.

Nikki yw tri llyfr addysgol a gynhyrchwyd gan Jessica Kingsley Publishers, yn ogystal ag awdur nofel i bobl ifanc, ‘Hello Me’ fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2018. Enwyd Nikki yn ‘Rising Star; gan Business Insider Wales a’i rhestru’n un o fenywod busnes ’35 o dan 35’ Wales Online yn 2015. Mae Nikki’n llysgennad ar gyfer y sefydliad Girls Rising, sydd yn ceisio rhoi grym i ferched ledled y byd.

Yn 2016 lansiodd Nikki y ‘Maniffesto ar gyfer Hawliau Merched yng Nghrymu cyntaf a oedd yn galw am well cymorth i ferched, a mwy o gydnabyddiaeth o’r heriau sydd yn wynebu merched a menywod ifanc ar draws y wlad. Mae hi’n rhagweld y bydd Cymru’n un o wledydd cydraddoldeb rhyw gyntaf, er mwyn creu cymdeithas fwy cyfartal a llewyrchus i bawb.

Jack Gillum

Ar hyn o bryd, mae Jack yn fyfyriwr y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Reading, ac yn astudio ar gyfer ei radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Un o Knighton yng Nghymru yw Jack, a dderbyniodd Cymrodoriaeth gan Gronfa Coffa Winston Churchill i ymchwilio rôl cymdeithas sifil mewn llunio polisi. 

Mae Jack hefyd yn eistedd ar nifer o fyrddau elusennol sy’n canolbwyntio ar weithio i gynyddu cysylltiad pobl ifanc mewn mannau sydd yn effeithio eu bywydau hwy. Mae hyn yn cynnwys yr Ymgyrch ar gyfer Cynulliad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru (CYPAW) a’r Smart School Council Community.

Mae gan Jack ystod o brofiadau o’r system wleidyddol yn y DU, o ymgyrchu yn ystod yr etholiadau i weithio fel aelodau preswyl ar gyfer Aelod Seneddol mainc gefn. Bu Jack, fel Ymddiriedolwr y CYPAW, yn ymgyrchu ar gyfer creu Senedd Pobl Ifanc yng Nghymru a chafodd yr ymgyrch hwn gefnogaeth gan CRC y Cenhedloedd Unedig ac yn bwysicach oll, gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru flwyddyn ddiwethaf.

Gweledigaeth fyd-eang Jack ar gyfer newid yw gweld cynnydd yn y lefel o gyfranogiad dinesig yn y broses polisi ar bob lefel llywodraethu gan ei bod yn bwysig i gau’r ‘ddolen’ a sicrhau bod llais y dinasyddion yn cael ei glywed ar bob lefel o’r broses polisi.

 

Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017

Yn ystod mis Hydref 2017, cyfarfu aelodau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol am y tro cyntaf yn y DU ar gyfer rhaglen breswyl naw diwrnod ar sgiliau polisi ac arweinyddiaeth.

Fe deithiodd aelodau o’r Aifft, India, Indonesia, Kenya, Mecsico, Moroco, Nigeria, Pakistan, Tunisia, UDA ac ar draws y DU i fod yn rhan o’r rhwydwaith byd-eang o arweinwyr polisi’r dyfodol.

Buont yn cwrdd ag arweinwyr y byd, a llysgenhadon ac fe gawsant y cyfle i ymweld â 10 Stryd Downing a Thŷ’r Cyffredin.

Bu’r aelodau’n trafod prif faterion polisi byd-eang ac yn gweithio ar y cyd i greu argymhellion polisi arloesol.

Wrth ymweld â Thŷ’r Cyffredin, bu’r aelodau’n cymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon gyda gwleidyddion a gwneuthurwyr y DU er mwyn trin a thrafod materion fwyaf pwysig y byd.

Hefyd, fe fu digwyddiad arbennig gyda’r Elders: wedi’i sefydlu gan Nelson Mandela ddeg mlynedd yn ôl.

  • Gellir cael rhagor o fanylion am agenda ac aelodau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2017 drwy glicio yma.

Dilynwch weithgareddau Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol ar gyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #FutureLeadersConnect