Mae Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol yn rhaglen hirdymor sy’n meithrin cymuned o ddarpar arweinwyr o bob rhan o’r byd; pobl ifanc â syniadau mawr sydd eisiau newid y byd drwy lunio polisi.

Future Leaders Connect 2020 a Covid-19

Fel canlyniad o bandemig Covid-19 rydym wedi gohirio rhai o’n rhaglenni.Yn anffodus, ni fyddwn yn cynnal y rhaglen Future Leaders Connect eleni.

Gallwch gofrestru ar gyfer ein cwrs ar gynllunio polisi 'Ideas for a better world' neu cofrestrwch i dderbyn diweddariadau

Gallwch ddarllen mwy am ymateb y British Council i Covid-19 yma.

Future Leaders Connect Cymru 2019 

Aelodau 2019 Future Leaders Connect  yw: Ellen Rose Jones ac Eoghan O'Regan.  Daw Ellen o’r Wyddgrug yn wreiddiol ac mae’n Uwch Swyddog Polisi gyda Sustrans Cymru. Daw Eoghan o Ynys Môn ac mae’n gyfreithiwr gyda Llywodraeth Cymru.

Ym mis Hydref 2019 ymunon nhw â darpar arweinwyr eraill o bob rhan o’r byd i ddatblygu polisi ac arweinyddiaeth uwch yng Nghanolfan Møller ym Mhrifysgol Caergrawnt yn ogystal â chyfarfodydd yn San Steffan i drafod prif heriau byd-eang cyfoes, cwrdd ag arweinyddion rhyngwladol ac ymweld â rhai o sefydliadau dylanwadol y Deyrnas Unedig. 

Fel rhan o’r broses ddethol, bu’n rhaid i’r ddau ohonynt amlinellu un newid mawr byd-eang y maen nhw am ei weld yn digwydd yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Mae Ellen eisiau gweld newidiadau yn y ffordd y mae amgylcheddau trefol yn cael eu cynllunio fel bod y ffocws ar anghenion pobl yn hytrach na gofynion ceir. Meddai Ellen 'Os gwnawn ni droi ein hamgylcheddau’n llefydd mwy pleserus i dreulio amser ynddynt, a gwella’r seilwaith i hybu a hwyluso cerdded, seiclo a thrafnidiaeth gyhoeddus, fe fyddwn ni’n lleihau effaith trafnidiaeth ar ollyngiadau nwyon tŷ gwydr, gwella iechyd a lles y boblogaeth a byw bywydau hapusach a mwy cydlynol'.

'Rwy wrth fy modd ‘mod i wedi cael fy newis i gynrychioli Cymru. Mae’r rhaglen yma’n mynd i agor drws ar brofiadau a chyfleoedd dysgu na fyddwn i wedi gallu manteisio arnyn nhw’n fel arall ac fe fydd yn gyfle i gwrdd â phobl ryfeddol o bob rhan o’r byd. Rwy’n gobeithio y bydda i’n cael cyfle i archwilio a mireinio fy syniad polisi, cwrdd â darpar arweinwyr eraill, dysgu ganddyn nhw a rhannu eu profiadau, a gwneud ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Mae meithrin cysylltiadau gyda darpar arweinwyr rhyngwladol eraill yn bwysig gan ei fod yn rhoi cyfle i chi rannu profiadau a gwella eich syniadau polisi trwy ddatblygu dealltwriaeth o faterion ehangach'. 

Gweledigaeth Eoghan ar gyfer newid byd-eang yw datblygu arbenigedd yng Nghymru i gynhyrchu ynni arfordirol; a ffeindio ffyrdd i ariannu’r dechnoleg a’i rhoi ar waith yng Nghymru a ledled y byd gan helpu’r ymgyrch fyd-eang i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Fel mae’n digwydd, yng Nghymru mae’r cyfleoedd i ddatblygu’r arbenigedd yma’n codi yn rhai o ardaloedd tlotaf y wlad. Fe allai fod o gymorth uniongyrchol hefyd i wledydd sy’n datblygu wrth greu swyddi a chreu potensial i’r gwledydd hynny allforio eu hynni.

Meddai Eoghan, 'Wrth gymryd rhan yn rhaglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol, rwy’n gobeithio dysgu sut y gallaf wireddu’r weledigaeth yma a datblygu rhwydwaith o bobl a fydd yn gallu arwain ar y gwaith. Pan welais fod 13,000 o bobl wedi gwneud cais am le ar y rhaglen, fe grisialodd hynny cymaint o fraint yw cael cynrychioli Cymru. Rwy’n gobeithio y bydda i’n gallu dysgu am arferion gorau gan bobl o bob rhan o’r byd a chario hynny yn ôl i oleuo gwaith fy sefydliad. Rwy’n awyddus iawn i gwrdd â chymaint o bobl â phosib a datblygu rhwydwaith o gysylltiadau byd-eang mewn pob math o sectorau. Rwy’n gobeithio y bydd rhwydwaith o’r fath fel troed ychwanegol ar y sbardun wrth i fi geisio gwireddu fy uchelgeisiau. Weithiau, mae peryg y gall arferion pobl a’r diwylliannau sy’n tyfu o’u cwmpas eu cadw’n ynysig. Mae cwrdd â phobl o bob rhan o’r byd yn rhoi cyfle i chi ddysgu gwersi gwahanol a’u rhoi ar waith yn eich gwlad eich hun. At hynny, wrth i’r byd fynd yn llai ac yn llai bydd gofyn i arweinwyr y dyfodol ddeall arferion gwledydd eraill a’u ‘ffyrdd o weithio’ os ydyn nhw am lwyddo'.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol.

 

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon