Mae’r ceisiadau ar gyfer 2019 wedi cau a byddan nhw’n agor eto yn 2020. Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol.

Oes gyda chi syniadau polisi gwych? Hoffech chi ddeg diwrnod o hyfforddiant dwys ar ddatblygiad polisi ac arweinyddiaeth – wedi’i ariannu’n llawn? Os felly, rhaglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol y Cyngor Prydeinig yw’r rhaglen ddelfrydol i chi.

Mae Cyngor Prydeinig Cymru yn cynnig lle i ddau ymgeisydd llwyddiannus o Gymru ar raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2019.

Mae Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol yn rhwydwaith fyd-eang o ddarpar arweinwyr polisi ac yn gyfle arbennig i chi greu cysylltiadau hir-dymor gyda rhwydwaith o ddarpar arweinwyr rhyngwladol sydd eisiau newid y byd drwy lunio polisïau.

Isod, rydyn ni’n ateb y cwestiynau am y rhaglen a ofynir yn fwyaf aml:

Beth fyddaf i’n ei wneud ar y rhaglen?

Fe fyddwch yn derbyn deg diwrnod o hyfforddiant dwys ar ddatblygiad polisi ac arweinyddiaeth, yng Nghaergrawnt a Llundain, rhwng 21 Hydref a 1 Tachwedd 2019. Byddwch yn trafod heriau byd-eang cyfoes mewn sesiynau yn San Steffan, cwrdd ag arweinyddion rhyngwladol ysbrydolgar ac ymweld â sefydliadau o bwys a dylanwad rhyngwladol. Erbyn diwedd y rhaglen bydd gennych rychwant o gysylltiadau byd-eang, cynllun gweithredu polisi a’r sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau i’ch helpu i fod yn arweinydd dylanwadol yng Nghymru a thu hwnt.

Am flas o’r profiadau mae’r rhaglen yn eu cynnig, darllenwch flogiau gan Debbie Thomas ac Owen Evans, cynrychiolwyr Cymru ar raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol llynedd.

Pa gostau a delir? 

Mae’r Cyngor Prydeinig yn talu costau teithio, llety a phrydau bwyd, ac mae’r rhaglen yn gwbl hygyrch.

Beth sydd ei angen arnaf i wneud cais?

Rhaid eich bod rhwng 18-35 oed i ymgeisio. Fel rhan o’ch cais bydd gofyn i chi ddisgrifio eich syniad polisi gorau ar gyfer Cymru a dylech hefyd fod yn gallu dangos eich gwybodaeth am bolisi a’ch potensial fel uwch arweinydd. 

Bydd yr ymgeiswyr sy’n cyflwyno’r syniadau polisi gorau yn cael eu gwahodd i gyfweliad panel yn swyddfeydd y Cyngor Prydeinig yng Nghaerdydd. 

Bydd pob ymgeisydd yn derbyn gwahoddiad i ymuno â Chymuned Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol – adnodd ar-lein am ddim sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau proffesiynol ar gyfer datblygiad polisi ac arweinyddiaeth. 

Gweler hefyd

Dolenni allanol