Mae gennym hefyd y swydd wag ddi-dâl ganlynol:

Aelod, Pwyllgor Cynghori Cymru

Caerdydd, hyd at 5 o rolau ar gael

Rôl ddi-dâl yw hon, ond ad-delir treuliau a chostau teithio rhesymol o fewn y D.U.

Rhaid bod gan ymgeiswyr yr hawl i weithio yn y D.U.

Dyddiad Cau: Hydref 23 2023. 

Details

Location Cardiff, UK
Closing date Dydd Llun 23 Hydref 2023

Role overview

Rydym yn chwilio am unigolion â phrofiad ar lefel uwch yng Nghymru (gwneir eithriad ar gyfer aelod sy’n gynrychiolydd ieuenctid) i ymuno â Phwyllgor Cynghori Cymru a chyfrannu mewn modd anweithredol at gyflawni’r nodau a amlinellir yn ein cylch gorchwyl. Mae Cyngor Cynghori Cymru yn rhoi cyngor i Gyfarwyddwr British Council Cymru a dylanwadu ar sut y caiff gweledigaeth a strategaeth y British Council eu datblygu.

Gall gwaith y Cyngor gynnwys:

  • Sesiynau briffio ar strategaeth a pholisïau'r British Council a thrafodaethau ar eu goblygiadau yng Nghymru.
  • Rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau'r British Council yn fyd-eang ac yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar thema/sector gwaith gwahanol ym mhob cyfarfod, a thrafod eu perthnasedd i Gymru.
  • Ystyried a thrafod ymchwil i ymgysylltiad y British Council yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig.
  • Rhoi cyngor ar reoli cydberthnasau â phartneriaid strategol yng Nghymru.
  • Rhoi cyngor rhwng cyfarfodydd i reolwyr ynglyn â strategaeth neu’r gwaith o ddatblygu prosiectau.
  • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd gyda phartneriaid strategol.
  • Mynychu cynadleddau blaenllaw, digwyddiadau ymgynghori, sesiynau briffio’r cyfryngau neu ddigwyddiadau i lansio prosiectau.

Amdanom ni

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn hybu heddwch a ffyniant drwy feithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y Deyrnas Unedig a gwledydd ledled y byd.

Rydym yn defnyddio cyngor arbenigol ein grwpiau cynghori sector a thri o bwyllgorau cyngori yng ngwledydd y Deyrnas Unedig i’n helpu i sicrhau ansawdd ac annibyniaeth ein ffordd o feddwl.

Mae’r British Council yng Nghymru yn chwarae rôl bwysig o ran cyflwyno gweledigaeth gyffrous a llawn dychymyg o’r Deyrnas Unedig a’i phedair gwlad i’r byd (yn ogystal â’r amrywiaeth o fewn y gwledydd hynny, a’r hyn sy’n gyffredin rhyngddynt). Rydym yn gwneud hyn drwy ein hymrwymiad i Weithio Dros y D.U. Gyfan. Yn ogystal ag alinio’n strategol â blaenoriaethau’r Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygu (FCDO)  a Llywodraeth Ei Fawrhydi (HMG) rydym yn ymroi i gefnogi uchelgeisiau rhyngwladol perthnasol y llywodraethau etholedig yng Nghaerdydd, Belfast a Chaeredin. Mae’r holl elfennau hyn yn greiddiol o’r cychwyn i’n hystyriaethau o’r dewisiadau a wnawn, y gwerth a geisiwn a’r partneriaethau yr ydym yn eu hadeiladu.

Ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae’r British Council wedi ymrwymo i bolisiau ac arferion i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth yr ydym yn ei wneud. Rydym wrthi’n gweithio i wella amrywiaeth ar draws ein holl strwythurau llywodraethu fel eu bod yn adlewyrchu’r cymdeithasau yr ydym yn gweithio ynddynt. Rydym yn cynorthwyo holl aelodau ein staff i sicrhau bod eu hymddygiad yn gyson â’r ymroddiad hwn. Rydym eisiau mynd i’r afael â thangynrychiolaeth, ac rydym yn annog ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli - yn arbennig o ran ethnigedd ac anabledd (ond heb fod yn gyfyngedig i hynny). Gwarentir cyfweliad i bob ymgeisydd ag anabledd sy’n ateb gofynion y meini prawf hanfodol, ac rydym yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anabledd’. Rydym yn croesawu sgyrsiau am unrhyw ofynion penodol neu newidiadau sydd eu hangen i sicrhau y gallwch ymgysylltu a chymryd rhan yn ein gwaith a’n gweithgareddau.

Telerau ac amodau

Bydd aelodau Pwyllgor yn cael eu penodi am gyfnod o dair blynedd. Gellir adnewyddu’r aelodaeth am ail dymor o dair blynedd ychwanegol. Ni chaiff aelodau Pwyllgor Cynghori Cymru eu talu ond caiff treuliau a chostau teithio rhesymol o fewn y D.U. eu had-dalu yn ôl cyfraddau safonol y British Council. Rhaid bod gan ymgeiswyr yr hawl i weithio yn y D.U.

Am fanylion y person a rhagor o wybodaeth am y rôl hon, gweler y dogfennau isod:

How to apply

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl ac os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys ar ei chyfer, hoffem glywed gennych.

Gallwch wneud cais drwy anfon copi o’ch CV a llythyr eglurhaol at ruth.cocks@britishcouncil.org erbyn Hydref 23, 2023.

 

Rhannu’r dudalen hon