Athrawes a disgyblion mewn llyfrgell
©

Shutterstock

Yng Nghymru, mae ein gwaith yn y sector addysg yn cynnwys addysg uwch, addysg bellach ac ysgolion. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar gefnogi'r gwaith o ryngwladoli prifysgolion, colegau addysg bellach ac ysgolion yng Nghymru, gan rannu arbenigedd Cymru gyda'r byd a hwyluso'r broses o ddod â'r byd i Gymru i ddarparu profiadau rhyngwladol cadarnhaol i sefydliadau, staff, myfyrwyr a disgyblion yma.

Addysg Uwch

Rydym yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r gwaith o gyfnewid a symud myfyrwyr, ysgolheigion ac academyddion i mewn ac allan o Gymru a'r DU yn ogystal â chydweithrediadau a phartneriaethau addysg uwch rhwng prifysgolion, diwydiannau a llywodraethau. Rydym yn llywio ac yn arwain y gwaith o ryngwladoli addysg uwch drwy arwain a gosod polisïau ystyriol yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang.

Addysg Bellach

Rydym yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r gwaith o gyfnewid a symud myfyrwyr a staff Addysg Bellach i mewn i Gymru a'r DU yn ogystal ag allan ohonynt. Rydym hefyd yn cefnogi cydweithrediadau a phartneriaethau addysg bellach a sgiliau rhwng colegau, diwydiannau a llywodraethau ledled Cymru ac yn fyd-eang. 

Ysgolion

Rydym yn rhoi cyfle i athrawon ac ysgolion ledled Cymru weithio gyda chydweithwyr ledled y byd i gyfoethogi dysgu disgyblion yng Nghymru. Drwy bartneriaethau ysgol a chyfleoedd datblygu proffesiynol i athrawon, rydym yn helpu ysgolion yng Nghymru i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i fyw a gweithio mewn cymdeithas fyd-eang. 

Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon rhwng 2014 a 2020. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddysgu ffurfiol ac anffurfiol ar draws ffiniau'r UE i roi hwb i sgiliau a chyflogadwyedd a moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid. Y British Council sy'n rheoli cynllun Erasmus+ yn y DU, mewn partneriaeth ag Ecorys UK, ac mae wedi lleoli ei hwb yn ei swyddfa yng Nghymru. 

Gweithgarwch sy'n benodol i Gymru