Myfyrwyr addysg uwch
©

British Council

Sgiliau a chyflogadwyedd

Rydym yn helpu i feithrin sgiliau pobl ifanc ac oedolion fel y gallant weithio mewn byd sydd wedi globaleiddio, a chystadlu ynddo. Wrth annog cysylltiadau agosach rhwng addysg a diwydiant, rydym yn atgyfnerthu'r sector technegol a galwedigaethol.

I sefydliadau, rydym yn darparu:

  • Cynadleddau, seminarau, gweithdai ac ymweliadau astudio rhyngwladol
  • Heriau menter ar gyfer pobl ifanc 
  • Partneriaethau sgiliau rhyngwladol.

International Education Services 

Mae British Council International Education Services yn rhaglen fyd-eang sy’n cefnogi gwaith rhyngwladol sefydliadau addysg y DU. Rydym yn gweithio mewn mwy na 50 o wledydd, yn darparu gwasanaethau ar gyfer recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, deallusrwydd y farchnad a hwyluso datblygu perthynas waith gyda sefydliadau mewn gwledydd gwhanol.

Erasmus+

Mae Erasmus+ yn cynnig cyfleoedd symudedd ledled Ewrop i ddysgwyr a staff sy'n ymwneud ag Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol, gan gynnwys:

  • Cyfle i gael hyfforddiant AHG dramor i ddysgwyr
  • Aseiniadau addysgu/hyfforddi i staff AHG
  • Hyfforddiant i staff mewn sefydliad AHG arall yn Ewrop

Gall sefydliadau yn y DU sy'n cymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol hefyd wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol. Mae'r partneriaethau hyn yn para 2 neu 3 blynedd ac maent yn ffordd hyblyg o weithio â phartneriaid o wledydd gwahanol.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Erasmus+.

Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol 

Mae gan staff colegau gyfle i ymweld â gwlad dramor i arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau’r gweithlu, ac i weld sut mae’r rhwydwaith integredig o bartneriaid yn cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi’r boblogaeth at fyd gwaith. Bydd yr ymweliadau yn ategu datblygiad polisi ac yn helpu i lywio’r sector addysg bellach yng Nghymru

Rhannu’r dudalen hon