Dydd Llun 29 Chwefror 2016

 

Bydd gan artistiaid Cymreig gyfle i gynnig am grantiau o gronfa prosiect gwerth £450,000 i greu cysylltiadau gydag India.

Prosiect ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council yw India-Cymru. Nod y prosiect fydd hyrwyddo partneriaethau rhwng pobl broffesiynol creadigol a sefydliadau celfyddydol yn y ddwy wlad.

Bydd y brif gronfa ar agor i dderbyn ceisiadau yn hwyr yn y gwanwyn, ond gall artistiaid gynnig am hyd at £2,500 nawr i ymchwilio syniadau am brosiectau. 

Dywedodd Nicola Morgan, pennaeth dros dro Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: “Fel rhan o’n gwaith ar y cyd gyda’r British Council, rydym yn cynnig y gronfa India-Cymru i gefnogi prosiectau yn India ac yng Nghymru yn 2007 ac yn gynnar yn 2008. 

“Rydym nawr yn cynnig cyfle i unigolion creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygu yn India neu i wahodd partner o India i ymweld â Chymru, gyda golwg i ddatblygu prosiect creadigol ac i ddatblygu cysylltiadau artistig newydd a phresennol.

Y flwyddyn nesaf byddwn yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India a bydd y British Council yn datblygu tymor o weithgareddau diwylliannol i nodi’r dathlu hwn.

Dywedodd Rebecca Gould, pennaeth celfyddydau British Council Cymru: “Bu ein prosiect Walking Cities diweddar gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn llwyddiant mawr. Cafodd beirdd o Gymru ac India'r cyfle i ymweld â gwledydd ei gilydd er mwyn datblygu gwaith newydd. Bydd y prosiect India-Cymru yn rhoi cyfle i fwy o artistiaid Cymreig ddatblygu perthnasau rhwng y ddwy wlad, gan adeiladu partneriaethau newydd a chreu gwaith newydd.

“Mae gennym ddiddordeb penodol mewn prosiectau sydd yn gweithio gyda chymunedau diaspora yn India ac is gyfandir India yng Nghymru ac sydd yn datblygu arweinwyr y celfyddydau newydd o’r cymunedau hyn. Rydym yn dal i weld toriadau cyson i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru felly mae’n bleser gennym ddod a’r cyllid ychwanegol hwn i’r sector.

Ariennir y gronfa hon gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r British Council. 

Gall artistiaid gael rhagor o wybodaeth ar wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwygh

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon