Dydd Gwener 09 Mehefin 2023

Mae arweinwyr ifanc o Gymru yn Strasbourg y penwythnos yma fel rhan o raglen newydd y British Council.

Mae Jenny McConnel a Mariyah Zaman o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Huw Williams, Swyddog Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru, yn rhan o ddirprwyaeth ieuenctid o’r Deyrnas Unedig sy’n mynychu Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd yn Strasbourg y penwythnos yma lle byddant yn trafod cysylltiadau’r Undeb Ewropeaidd a dyfodol Ewrop.

Maent yn mynychu’r digwyddiad gyda chefnogaeth rhaglen newydd y British Council yr U.E./y D.U. - Cryfach Gyda'n Gilydd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 15-30 oed o Gymru a ledled Ewrop i gysylltu, cydweithio, dylanwadu a rhoi newid ar waith gyda’i gilydd ar faterion o ddiddordeb cyffredin.

Nod y rhaglen yw hwyluso cysylltiadau agos a sefydlog rhwng pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd er budd Ewrop gyfan drwy weithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid yn ogystal ag ymgyrchwyr a newyddiadurwyr ifanc.

Yn y cyfamser, bydd cyfle i ysgolion uwchradd yng Nghymru bartneru gydag ysgolion ledled Ewrop ar brosiectau gweithredu cymdeithasol; a bydd gwahoddiad i newyddiadurwyr ac ymgyrchwyr ifanc ymuno â gweithdai a manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a digwyddiadau rhwydweithio.

Wrth sôn am y fenter, dywedodd Huw, sy’n dod o Sir Ddinbych yng Ngogledd Cymru: “Dw i’n credu ei bod hi’n bwysig fod pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig yn cydweithio gyda phobl ifanc ledled Ewrop gan ei fod yn gyfle gwych i wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd, a hefyd yn gyfle i ddysgu am ddiwylliannau a thraddodiadau ein gilydd. Yma yng Nghymru, rydyn ni’n ymfalchio’n fawr yn ein diwylliant a’n hanes, a dw i’n credu ei bod yn bwysig ein bod yn cymryd hynny, a’i rannu gyda phobl ifanc ledled Ewrop. Ac mae hynny’n wir fel arall hefyd - mae cymaint o wledydd sydd â diwylliannau diddorol, a rhai sydd hyd yn oed â chysylltiadau â ni yng Nghymru.

“Ar fy nhrip i Strasbourg, dw i’n edrych ymlaen at yr amrywiaeth o bobl a sefydliadau y bydda i’n cwrdd â nhw, a chael dysgu am sut maen nhw’n gwneud pethau. Dw i’n gobeithio dysgu cymaint ag y gallaf, fel fy mod yn dod adre gyda syniadau newydd sbon, a mwy o gysylltiadau ar gyfer cydweithio yn y dyfodol.”

Mae rhaglen Cryfach Gyda’n Gilydd yn cael ei chynnal gan y British Council mewn cydweithrediad â’r Mudiad Ewropeaidd Rhyngwladol (EMI) a’i chyd-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth sôn am lansio’r rhaglen, dywedodd Ruth Cocks, Cyfarwyddwr British Council Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd fod dau berson ifanc o Gymru yn rhan o’n rhaglen newydd, Cryfach Gyda’n Gilydd. Drwy’r fenter ddwy flynedd yma rydyn ni’n darparu cyfleoedd i gysylltu, cydweithio a chydweithredu, gan rymuso’r genhedlaeth nesaf i ddylanwadu ar y byd a rhoi newid cadarnhaol ar waith gyda’i gilydd. Mae’r fenter yma’n cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i bobl ifanc yng Nghymru a ledled Ewrop, a gyda’n gilydd gallwn greu dyfodol cryfach a mwy cynhwysol i bawb. Rydyn ni’n dymuno pob lwc i Huw a Jenny y penwythnos yma.”

Gall pobl ifanc yng Nghymru gymryd rhan mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys:

Rhaglenni i ysgolion: Bydd ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn dod at ei gilydd i amlygu rôl pobl ifanc rhwng 15-18 oed fel ysgogwyr newid, dinasyddion byd-eang gweithredol ac arweinwyr ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd. Bydd cyfle i ysgolion weithio gyda’i gilydd ar brosiectau ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol, a chymryd rhan mewn digwyddiadau, gweithdai a chystadlaethau ar-lein i hwyluso’r gwaith o adeiladu partneriaethau.

Sefydliadau ieuenctid: Bydd arweinwyr ieuenctid a chynrychiolwyr sefydliadau ieuenctid rhwng 18-30 oed ar draws y Deyrnas Unedig a’r Undeg Ewropeaidd yn dod at ei gilydd i gydweithio. Bydd hyn yn cynnwys cynnal grwpiau ffocws, digwyddiadau llunio polisi ieuenctid a rhwydweithio, a chreu rhwydwaith o sefydliadau ieuenctid.

Ymgyrchwyr ifanc: Bydd ymgyrchwyr ifanc rhwng 18-30 oed ar draws y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn gweithio gyda’i gilydd drwy weithdai cymunedol, digwyddiadau ar y cyd a mentrau hyfforddi i hybu gwerthoedd sylfaenol cyffredin ac amlygu rôl pobl ifanc yn y broses o greu newid cadarnhaol a hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol a heddwch.Newyddiadurwyr ifanc: Bydd y rhaglen yn darparu cyfleoedd hyfforddi a chyfleoedd rhwydweithio i newyddiadurwyr ifanc ar draws y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd. Bydd hyn yn cynnwys gweithdai yn ystod haf 2023, grantiau teithio i ddigwyddiadau ieuenctid o bwys, a chystadleuaeth i newyddiadurwyr a chrewyr cynnwys.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yn rhaglen Cryfach Gyda’n Gilydd ewch i: https://www.britishcouncil.be/programmes/education/stronger-together

Mae rhaglen ‘yr U.E./y D.U. - Cryfach Gyda’n Gilydd’ yn parhau gwaith y British Council o feithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y Deyrnas Unedig a thramor drwy’r celfyddydau, addysg ac addysgu’r iaith Saesneg. Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, ewch i: British Council Cymru a/neu dilynwch ni ar Twitter, Facebook neu Instagram.

Nodiadau i olygyddion

Ymholiadau’r cyfryngau – cysylltwch â:

Claire McAuley, British Council: +44 (0)7542268752 E: Claire.McAuley@britishcouncil.org

Y British Council

British Council yw sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn hybu heddwch a ffyniant drwy feithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y Deyrnas Unedig a gwledydd ledled y byd. Rydym yn gwneud hyn drwy ein gwaith ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, addysg a’r iaith Saesneg. Rydym yn gweithio gyda phobl mewn dros 200 o wledydd a thiriogaethau ac mae gyda ni bresennoldeb ar lawr gwlad mewn dros 100 o wledydd. Yn 2020-21 fe wnaethom ni ymgysylltu â 650 miliwn o bobl. 

Rhannu’r dudalen hon