Dydd Llun 06 Chwefror 2017


Mae athrawon o Gymru benbaladr wedi bod yn dysgu gwersi wrth edrych ar systemau addysg o amgylch y byd.

Rhwng 5 a 10 Chwefror bydd pump o athrawon o ysgolion yn y gorllewin yn teithio draw i Ontario i weld dulliau arloesol y dalaith o ddysgu ieithoedd tramor modern.  

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern fel rhan o'u hastudiaethau TGAU. Y gobaith yw y bydd yr ymweliad, a drefnwyd ar y cyd rhwng Gweinyddiaeth Addysg Ontario a British Council Canada, yn helpu'r athrawon i ddatblygu dulliau newydd o ddysgu ieithoedd yn ôl adref yng Nghymru.

Bydd grŵp o saith uwch reolwr o GolegauCymru a phum coleg addysg bellach yn ymweld â Seattle rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth, i weld sut mae colegau yn y ddinas yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn gwneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cael eu paratoi yn llwyddiannus am y byd gwaith. Yn ôl ColegauCymru, gallai'r syniadau a fydd yn cael eu casglu yn ystod yr ymweliad helpu i lywio'r sector addysg bellach yn y dyfodol.

Mae cwricwlwm ysgolion newydd Cymru yn rhoi pwyslais mawr ar sgiliau digidol, a bydd un ar ddeg o athrawon o naw ysgol gynradd yng Nghaerdydd a'r gogledd yn ymweld â Hong Kong ym mis Mawrth er mwyn dysgu sut mae sefydliadau ac ysgolion lleol wedi datblygu sgiliau digdol uwch ymysg eu myfyrwyr. Bu ymweliad blaenorol â Hong Kong yn ddylanwadol o ran datblygu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac o ran arwain at ganiatáu i ddisgyblion ddod â ffonau symudol i'r ysgol i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Trefnwyd yr ymweliadau gan British Council Cymru ac maent yn cael eu hariannu fel rhan o raglen Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol Llywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, sy'n unigryw i Gymru, yn fenter arloesol sy'n galluogi gweithwyr addysg proffesiynol i weithio gyda'i gilydd er mwyn dysgu gan wledydd eraill ac i ddefnyddio'r wybodaeth honno yn eu hysgolion a'u colegau er mwyn gallu rhoi blaenoriaethau addysg Llywodraeth Cymru ar waith yn well. 

Mae rhai o brosiectau diweddar eraill y rhaglen yn cynnwys arweinyddiaeth ysgolion ym Malaysia, rhifedd yn India, llythrennedd yng Nghanada, celfyddydau ym maes anghenion addysgol arbennig yn Los Angeles a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd.

 

Nodiadau i olygyddion

Ontario

Ysgol Gyfun Gŵyr, Tregŵyr

Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Pontardawe

Ysgol Pentrehafod, Hafod

Ysgol Penglais, Aberystwyth

Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo

Hong Kong 

Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd

Ysgol Gynradd Lakeside, Caerdydd

Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd

Ysgol Gynradd Birchgrove, Caerdydd

Ysgol y Creuddyn, Llandudno

Ysgol Morfa Rhiannedd, Llandudno

Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst

Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

Ysgol Twm o’r Nant, y Rhyl

Seattle

Coleg Sir Gâr

Coleg Cambria

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Coleg Caerdydd a'r Fro

ColegauCymru

 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth gyfeillgar rhwng pobl y DU a gwledydd eraill. Gan ddefnyddio adnoddau diwylliannol y DU, rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw – yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, meithrin cysylltiadau ac ennyn ymddiriedaeth.

Rydym yn gweithio gyda dros 100 o wledydd ledled y byd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a chymdeithas sifil. Bob blwyddyn, rydym yn cyrraedd dros 20 miliwn o bobl wyneb yn wyneb a dros 500 miliwn o bobl ar-lein, drwy ddarllediadau a chyhoeddiadau.

Wedi'i sefydlu yn 1934, rydym yn elusen yn y DU a lywodraethir gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y DU. Caiff y rhan fwyaf o'n hincwm ei godi drwy ddarparu amrywiaeth o brosiectau a chontractau addysgu ac arholiadau Saesneg, contractau addysg a datblygu ac o bartneriaethau â sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae 18 y cant o'n cyllid yn dod o lywodraeth y DU.

Rhannu’r dudalen hon