Dydd Mawrth 07 Mehefin 2016

 

Mae Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies wedi cael ei benodi’n gadeirydd newydd pwyllgor cynghori British Council Cymru.

Mae’r Athro Davies wedi bod yn aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru ers 2012. Mae aelodau’r pwyllgor yn cynnwys uwch aelodau o’r sectorau addysg a chelfyddydau yng Nghymru. Mae’r grŵp yn sicrhau bod gwaith y British Council yn adlewyrchu blaenoriaethau Cymru ac yn helpu i lunio ei rhaglen yn y wlad.

Penodwyd yr Athro Davies i’r swydd Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe ym mis Hydref 2003. O dan ei arweinyddiaeth mae’r brifysgol wedi mabwysiadu agenda uchelgeisiol ar gyfer newid, gan adeiladu ar ei chryfderau a denu buddsoddiad allanol sylweddol. Agorwyd Campws Bae newydd y brifysgol gwerth £450m ar gyfer y gwyddorau ac arloesedd yn swyddogol ym mis Medi 2015. Yn ogystal â hyn, mae’r brifysgol wedi ehangu ei chysylltiadau rhyngwladol, gan ddenu myfyrwyr o dros 100 o wledydd, datblygu partneriaethau strategol gyda phrifysgolion mewn mannau arall o’r byd, yn ogystal â gweithio gyda nifer o gwmnïau mawr rhyngwladol. 

Dywedodd yr Athro Davies: “Mae gan bob Is-Ganghellor barch tuag at y British Council, ac nid wyf i’n wahanol gwbl. Rwyf wedi cael profiad llwyddiannus o gydweithredu gyda’r British Council o amgylch y byd, gan gynnwys yr UDA, Brasil, Dubai, Twrci, Iraq, Tsieina, De Korea,    

a Thailand. Fel aelod o’r’ Pwyllgor Cynghori rwyf wedi cael rhannu yn yr heriau a’r cyfleoedd sydd wedi dod o weithgareddau penodol y British Council sydd yn gysylltiedig a Chymru ac wedi fy ngwthio i dir newydd er mwyn gwerthfawrogi rôl gweithgar y British Council yn hyrwyddo egni diwylliannol arbennig Cymru yn rhyngwladol. Rwy’n edrych ymlaen at gynyddu fy nghyfraniad.”

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: “Rydym yn falch iawn bod yr Athro Davies wedi cytuno i dderbyn rôl y cadeirydd newydd. Rydym wedi croesawu ei gyngor hyddysg, ei arbenigedd a’i hwyliau da i’n Pwyllgor Cynghori am flynyddoedd maith ac rwyf i a’m tîm yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau bod Cymru yn manteisio ar ei asedau arbennig yn rhyngwladol. 

Ganwyd yr Athro Davies yng Ngorllewin Cymru. Astudiodd Peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac enillodd PhD ym Mhrifysgol Bryste.

Nodiadau i olygyddion

Yr Athro Richard B Davies

Apwyntiad academaidd cyntaf yr Athro Davies oedd ym Mhrifysgol Bryste. Ar ôl hynny, bu’n gweithio yn adran Cynllunio Ddinesig a Rhanbarthol yn Sefydliad Gwyddor a Thechnoleg Prifysgol Cymru, nawr Prifysgol Caerdydd. Cafodd ei benodi’n Gadeirydd mewn Ystadegau Cynhwysol ym Mhrifysgol Lancaster yn 1989, cyn dod yn gyfarwyddwr yr adran 5*, Deon cyfadran Gwyddorau Cynhwysol, ac yna’n Ddirprwy Is-Ganghellor yn Lancaster.

Mae’r Athro Davies wedi gweithio ar draws ystod eang iawn o ddisgyblaethau gan gynnwys Meddygaeth, Meteleg a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’r rhan fwyaf o’i ymchwil academaidd yn ymwneud a datblygiad a gweithrediad dulliau ystadegol ar gyfer dadansoddi mesuriadau niferus. Mae wedi gweithio’n helaeth gyda’r diwydiant a hefyd wedi ymgymryd ag ymchwil contract ar gyfer gweinyddiaethau’r llywodraeth.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon