Dydd Iau 06 Ebrill 2017

 

Mae’r British Council wedi lansio Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol, sef rhaglen sy’n chwilio am unigolion eithriadol o bob cwr o Brydain a’r byd – er mwyn trafod y materion byd-eang mwyaf allweddol i wynebu’r genhedlaeth nesaf, ac rydym wedi estyn gwahoddiad i bobl ifanc o Gymru gymryd rhan.

Bydd y cyfle newydd hwn yn cynnig cyfleoedd i’r rheini sydd rhwng 18 a 35 oed ddysgu a datblygu sgiliau arweinyddiaeth, er mwyn eu harfogi â’r sgiliau fydd eu hangen arnynt i droi syniadau arloesol yn argymhellion polisi gwirioneddol. Penllanw’r gwaith hwn fydd cynhadledd yn San Steffan.

Bydd pawb fydd yn cymryd rhan yn cwrdd â phenaethiaid cyrff anllywodraethol, llunwyr polisi ac Aelodau Seneddol ac yn dysgu ganddynt hwy, yn ogystal â chydweithio â chyd-gynadleddwyr o’r Aifft, India, Indonesia, Kenya, Mecsico, Moroco, Nigeria, Pacistan, Tiwnisia a gweddill gwledydd Prydain.

Bydd ymgeiswyr fydd yn cyrraedd y rhestr fer yng Nghymru yn cyflwyno’u syniadau polisi i banel o arbenigwyr yn y Senedd ar 15 Mehefin. Bydd dau enillydd o’r rownd hon yn mynd i Lundain ym mis Hydref a byddant yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi ddwys ar bolisi ac arweinyddiaeth ac yn ymuno â rhwydwaith arweinyddiaeth byd-eang a fydd yn tyfu bob blwyddyn.

Dylai unrhyw un a hoffai gymryd rhan gyflwyno ffurflen gais ar-lein cyn dydd Sul 14 Mai 2017 https://wales.britishcouncil.org/. Bydd gofyn iddynt amlinellu eu syniadau polisi unigryw a pham eu bod o’r farn y byddant yn gwneud arweinydd byd-eang llwyddiannus. Rhaid iddynt fod yn rhydd i fynychu’r digwyddiad rhestr fer yn y Senedd ar noson 15 Mehefin 2017.

Yn ôl Cyfarwyddwr British Council Cymru, Jenny Scott: “Mae byd-olwg eang yn hanfodol i arweinwyr y dyfodol yng Nghymru, os ydynt am oresgyn yr heriau fydd yn eu hwynebu.

“Drwy Gysylltu Arweinwyr y Dyfodol bydd y British Council yn helpu cenhedlaeth newydd i ddeall datblygiadau polisi ymarferol drwy eu cysylltu ag arweinwyr heddiw, Bydd y rhaglen yn gymorth iddynt ddatblygu’r sgiliau a’r cysylltiadau rhyngwladol fydd eu hangen arnynt i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu gwledydd eu hunain.”

Ymunwch â’r sgwrs ar-lein drwy ddefnyddio #CysylltuArweinwyryDyfodol. Am fwy o wybodaeth ewch i https://wales.britishcouncil.org/ .

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwygh

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon