Dydd Iau 12 Awst 2021

 

•  Mae nifer yr ymgeiswyr ar gyfer Lefel A mewn ieithoedd tramor modern wedi cynyddu

•  Nifer yr ymgeiswyr ar gyfer TGAU wedi gostwng

•  Ffrangeg yw’r iaith dramor fwyaf poblogaidd ar gyfer Level A a TGAU

Mae nifer y bobl ifanc yng Nghymru sy’n dewis astudio iaith dramor fodern ar gyfer TGAU wedi gostwng eleni, tra bo’r nifer sy’n dewis ieithoedd tramor ar gyfer Lefel A wedi cynyddu.

Daw rhybudd gan British Council Cymru fod addysgu a dysgu ieithoedd tramor yng Nghymru yn dal i fod mewn perygl, sy’n newyddion drwg i addysg a busnes.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: “Rydym wedi gweld cynydd bach yn nifer y dysgwyr sy’n dewis astudio iaith dramor fodern ar gyfer Lefel A, ond mae’r gostyngiad yn y nifer sy’n dewis astudio ar gyfer TGAU yn destun pryder mawr, gan mai ymgeiswyr ar gyfer TGAU fydd myfyrwyr Lefel A y flwyddyn nesaf. 

“Mae’r nifer fach sy’n dewis astudio ieithoedd tramor modern yn destun pryder o ran recriwtio ar gyfer cyrsiau gradd, y proffesiwn dysgu ieithoedd ac i fusnesau sy’n gweld galw cynyddol am sgiliau iaith.

“Roedd yn galonogol gweld ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu ddiweddar i ehangu addysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu i wireddu uchelgais y Cwricwlwm newydd i Gymru o ran galluogi dysgwyr i ennill gwybodaeth a sgiliau yn y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol.  

“Wrth i ysgolion ddechrau adfer o effeithiau’r pandemig, hoffem weld ysgolion yng Nghymru’n rhoi blaenoriaeth i addysgu a dysgu ieithoedd, ac rydym wrth ein bodd eu bod eisoes yn manteisio ar gyfleoedd rhyngwladol drwy Gynllun Turing sydd wedi dyfarnnu dros £500,000 i ysgolion yng Nghymru. 

“Rydym yn gobeithio gweld mwy fyth o weithgarwch rhyngwladol drwy raglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol newydd Llywodraeth Cymru, a fydd yn darparu cyfleoedd o fis Medi 2022 ymlaen.”   

Bydd adroddiad Tueddiadau Ieithoedd Cymru diweddaraf y British Council yn cael ei gyhoeddi yn yr Hydref.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn meithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill drwy’r celfyddydau, addysg a’r iaith Saesneg. Yn ystod 2019-2020 gwnaethom gysylltiad â thros 75 miliwn o bobl yn uniongyrchol, a 758 miliwn o bobl i gyd - gan gynnwys cysylltiadau ar-lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Sefydlwyd y British Council ym 1934 ac rydym yn elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn derbyn grant cyllid craidd o 14.5 y cant gan lywodraeth y Deyrnas Unedig. www.britishcouncil.org

Rhannu’r dudalen hon