Disgyblion yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Dydd Mercher 25 Mawrth 2015

 

Disgyblion yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda dreigiau!

Mae disgyblion yn Ysgol Esgob Morgan yn Llanelwy wedi bod yn dysgu am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda chymorth pecynnau addysg gan y British Council ac maent wedi creu rhai dreigiau Tsieineaidd - sy'n edrych yn dra gwahanol i ddreigiau Cymreig.

Dywedodd Richard Hatwood, arweinydd pwnc dyniaethau yn yr ysgol: "Dathlodd y plant y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd fel rhan o'n Wythnos Pobl, Lleoedd, Planed ac maent wir wedi mwynhau'r stori am y ras i ddod o hyd i'r anifeiliaid i greu'r sidydd Tsieineaidd. Mae wedi bod yn wych gweld y plant yn cymryd cymaint o falchder yn eu gwaith ac yn dathlu eu cyflawniadau dros yr wythnos."

Dywedodd Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru: "Rydym yn darparu ysgolion ag amrywiaeth o becynnau addysg am ddim, sy'n canolbwyntio ar bynciau sy'n amrywio o'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd i Dylan Thomas. Nid ydym yn aml yn gweld y gwaith sydd wedi'i greu drwy ddefnyddio'r pecynnau, felly roeddem yn falch iawn pan rannodd Ysgol Esgob Morgan eu lluniau o waith y plant â ni. Roedd eu dreigiau o'r radd flaenaf."

Mae pecyn addysg 'Blwyddyn y Ddafad' eleni yn cyflwyno'r gwahaniaeth a'r tebygrwydd rhwng bywydau pobl yn Tsieina a'r DU i ddisgyblion a'i nod yw helpu plant i ddysgu mwy am iaith a diwylliant Tsieina.

Mae'r pecyn yn cynnwys gweithgareddau ystafell ddosbarth o greu pypedau cysgod - un o gelfyddydau gwerin mwyaf poblogaidd a chyffredin Tsieina - i gyfri a gemau iard chwarae, yn ogystal ag adnoddau addysgu, cynlluniau gwasanaethau a gwersi.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales