Dydd Mawrth 23 Rhagfyr 2014
  • Dyfarnwyd €4.1 miliwn i Gymru ar gyfer prosiectau drwy Erasmus+ - rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon.
  • Dyma flwyddyn gyntaf y rhaglen, a reolir gan Asiantaeth Genedlaethol y DU, sef partneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK, gyda rhan fawr o'r sefydliad wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yn British Council Cymru.

Yng nghylchoedd cyntaf cyllid Erasmus+, dyfarnwyd €4.1m i Gymru (ychydig dros £3m). Bydd €3.2m o'r arian hwn yn helpu plant a phobl ifanc Cymru i astudio, hyfforddi neu wirfoddoli dramor a bydd €900K yn helpu ysgolion, colegau a phrifysgolion y wlad i weithio gyda'u partneriaid Ewropeaidd i rannu arfer gorau.

Dyma flwyddyn gyntaf rhaglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd yn y DU, a anelir at sefydliadau yn y sector addysg, y sector hyfforddiant, y sector ieuenctid a'r sector chwaraeon, gyda €97.6 miliwn wedi'i ddyfarnu i 818 o brosiectau llwyddiannus yn y DU hyd yn hyn.

Roedd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn arbennig o lwyddiannus wrth sicrhau arian i anfon myfyrwyr i astudio neu hyfforddi dramor ac aelodau o staff i gysgodi swydd a hyfforddi gyda'u cymheiriaid, ynghyd â sefydlu partneriaethau ag eraill ym meysydd addysg a hyfforddiant, chwaraeon ac ieuenctid yn y 28 a mwy o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt, gan ennill mwy na €2.5m.

Yng Nghymru, dyfarnwyd €0.7m ar gyfer addysg alwedigaethol a phrosiectau hyfforddi; €0.6m ar gyfer ysgolion; €0.01m ar gyfer addysg i oedolion a €0.2m ar gyfer ieuenctid, gyda'r arian a neilltuwyd ar gyfer ieuenctid yn mynd i ddeg prosiect gwahanol.

Cafwyd cyfanswm o 71 o geisiadau gan sefydliadau a leolir yng Nghymru yn ystod dau gylch cyntaf y cais am geisiadau yn 2014.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Rydym yn falch o weld arian Erasmus+ yn dod i Gymru a llongyfarchiadau i'r holl sefydliadau o Gymru a lwyddodd i gael arian. Mae Erasmus+ yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ifanc ledled Cymru - cyfleoedd a fydd yn gwella eu cyfleoedd gyrfa ac yn meithrin eu gallu i weithio yn economi’r byd heddiw. Mae'r rhaglen hefyd yn helpu ein hysgolion, colegau a phrifysgolion i ddatblygu partneriaethau yn Ewrop a rhannu arfer gorau.

"Daeth cylch arall o gyllid i'r sector ieuenctid a'r sector addysg alwedigaethol i ben yn ddiweddar, a ddylai olygu mwy o arian i Gymru. Bydd y broses gwneud cais ar gyfer cylchoedd cyllid 2015 yn agor yn fuan a hoffem weld hyd yn oed fwy o geisiadau yn dod o Gymru. Mae digon o amser o hyd i wneud cais cyn dyddiadau cau 2015. Gall sefydliadau sydd â diddordeb gael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses gwneud cais a'r dyddiadau cau drwy wefan Erasmus+."

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cefnogi rhaglen Erasmus ers cryn dipyn ac mae'n parhau i roi cyfleoedd i'w staff a'i myfyrwyr ennill profiad rhyngwladol drwy rhaglen newydd Erasmus+.

Mae'r brifysgol wedi anfon tua 300 o fyfyrwyr dramor bob blwyddyn yn rheolaidd drwy Erasmus i gael profiad gwaith neu astudio yn un o'i sefydliadau partner ledled Ewrop.

Mae Annika Axelsen, Cydlynydd Sefydliadol Erasmus+ ym Mhrifysgol Caerdydd yn egluro pam ei bod yn parhau i gymryd rhan yn Erasmus+: "Credwn fod astudio neu weithio dramor yn galluogi ein myfyrwyr i feithrin sgiliau llawer gwell na'r rhai y gallant eu cael drwy astudio yn y DU yn unig. Cefnogodd ein prifysgol y rhaglen flaenorol am sawl blwyddyn a byddwn yn parhau i wneud hynny gan ein bod yn credu bod cynnig cyfle rhyngwladol i'n myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i'w haddysg a'u gyrfaoedd, gan ehangu eu gorwelion a gwella cyflogadwyedd. Mae myfyrwyr yn dychwelyd â mwy o hyder, aeddfedrwydd a sgiliau bywyd. Mae staff yn frwdfrydig ar ôl dychwelyd ac yn rhannu eu hysbrydoliaeth â'n myfyrwyr."

Caiff rhestr lawn o'r prosiectau llwyddiannus ei chyhoeddi maes o law.

Cyflwynwyd Erasmus+ yn lle'r Rhaglen Dysgu Gydol Oes a'r rhaglen Ieuenctid ar Waith pan gafodd ei lansio ledled yr UE yn gynharach eleni. Yn y DU, bydd tua £840 miliwn ar gael am dros saith mlynedd hyd at 2020.

Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK.

Wrth sôn am y dyfarniadau, dywedodd Ruth Sinclair-Jones, Cyfarwyddwr Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+: "Cymerwyd camau breision eleni wrth greu tîm newydd, ar draws partneriaeth ffurfiol rhwng y British Council ac Ecorys fel yr Asiantaeth Genedlaethol yn y DU, gan sefydlu prosesau ar y cyd newydd, gweithio gyda system TG newydd y Comisiwn Ewropeaidd a goresgyn oedi, cyfleu'r manteision ac annog ceisiadau drwy egluro'r rhaglen fawr, ac yn aml, gymhleth hon i sefydliadau, pobl ifanc, myfyrwyr a staff."

 Mae'r rhan fwyaf o staff y British Council sy'n rheoli ac yn cyflwyno rhaglen Erasmus+ yn y DU bellach wedi'u lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd.

Nodiadau i olygyddion

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer Erasmus+ 2015 wedi'u cyhoeddi ac maent ar gael yn www.erasmusplus.org.uk.

Ynglŷn ag Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon rhwng 2014 a 2020. Mae'n cynyddu cyllid yr UE yn sylweddol (+40%) gyda chyllideb gyffredinol o €14.7 biliwn (£12 biliwn) ar gyfer meithrin gwybodaeth a sgiliau a'i nod yw gwella ansawdd a pherthnasedd cymwysterau a sgiliau. Bydd dwy ran o dair o'i chyllid yn rhoi grantiau i dros 4 miliwn o bobl i astudio, hyfforddi, cael profiad gwaith neu wirfoddoli dramor rhwng 2014 a 2020 (o'i chymharu â 2.7 miliwn rhwng 2007 a 2013). Gall y cyfnod dramor amrywio o ychydig ddiwrnodau hyd at flwyddyn. Yn y DU, disgwylir i bron 250,000 o bobl wneud gweithgareddau dramor gyda'r rhaglen. Nod Erasmus+ yw moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid ledled Ewrop. Mae'n agored i sefydliadau addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon ar draws pob sector Dysgu Gydol Oes, gan gynnwys addysg ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch, addysg i oedolion a'r sector ieuenctid. Mae Erasmus+ yn darparu cyllid i sefydliadau er mwyn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, athrawon, prentisiaid, gwirfoddolwyr, arweinwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio ym maes chwaraeon ar lawr gwlad. Bydd hefyd yn darparu cyllid i bartneriaethau rhwng sefydliadau megis sefydliadau addysgol, sefydliadau ieuenctid, mentrau, awdurdodau lleol a rhanbarthol a sefydliadau anllywodraethol, yn ogystal â darparu cymorth ar gyfer diwygiadau mewn Aelod-Wladwriaethau i foderneiddio addysg a hyfforddiant a hyrwyddo arloesedd, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd. Cyflwynir Erasmus+ yn lle rhaglenni blaenorol Erasmus, Comenius, Ieuenctid ar Waith, Leonardo, Grundtvig a Transversal a oedd ar waith rhwng 2007 a 2013.

Wrth gyfeirio at Erasmus+, defnyddiwch yr ymadrodd 'Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK'.

Ceir rhagor o wybodaeth yn www.erasmusplus.org.uk

Ynglŷn ag Ecorys UK

Mae Ecorys UK, sy'n rhan o gwmni gwasanaethau ymchwil, ymgynghori a rheoli rhyngwladol Ecorys, yn darparu gwasanaethau cyfathrebu, ymchwil a chymorth technegol o'r radd flaenaf ym meysydd polisi addysg, economaidd a chymdeithasol. Mae Ecorys yn cyflogi dros 150 o staff yn y DU sy'n arbenigo ym meysydd addysg a diwylliant, cyflogaeth a marchnadoedd llafur, datblygu economaidd a rhyngwladol, cyfathrebu, rhaglenni arian grant cyhoeddus a meithrin gallu. Ein cenhadaeth yw ychwanegu gwerth at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus drwy ein profiad o'r cylch polisi cyfan.

Ceir rhagor o wybodaeth yn https://www.ecorys.com/

Y British Council

British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 7000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 25 y cant o'n trosiant a oedd yn £781m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon