Dydd Mercher 01 Ebrill 2015

 

Erasmus+ yn galw am bobl ifanc anabl i feddwl yn rhyngwladol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd

Mae'n Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yr wythnos hon (rhwng 27 Mawrth a 2 Ebrill ac mae Clarice Barber o Brestatyn sy'n 19 oed yn annog pobl ifanc i ystyried lleoliad Erasmus+, beth bynnag fo'ch amgylchiadau personol.

Mae Clarice wedi cael ei diagnosio â Syndrom Asperger ac mae ganddi anawsterau lleferydd a chyfathrebu, ond ni wnaeth hyn ei hatal rhag cymryd rhan mewn prosiect gwirfoddoli pythefnos o hyd yng Ngwlad Belg.

Er ei bod yn berson ifanc gweithgar, nid oedd Clarice erioed wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd rhyngwladol neu breswyl am fwy na un neu ddwy noson.

Dywedodd Clarice: “Am bythefnos, bûm yn gweithio ger Marche-en-Famenne yng Ngwlad Belg gyda grŵp o 11 o bobl ifanc arall o Wlad Belg, Siapan, Sbaen, Twrci, Ffrainc, Affganistan, y Weriniaeth Tsiec a'r Eidal. Roeddem yn gweithio i sefydliad cymunedol, o'r enw Grimm, yn adeiladu waliau cerrig sych, yn trwsio ffynnon ddŵr, yn adeiladu toiled anabl ac yn tynnu canclwm Japan oddi ar y safle.

"Cefais lawer o'r profiad hwn, yn arbennig o ran hunanhyder ac annibyniaeth. Profais i mi fy hun fy mod yn gallu teithio'n bell ar fy mhen fy hun, yn gallu negodi terfynellau teithio mawr ac yn gallu dod ymlaen gyda phobl o wahanol gefndiroedd a diwylliannau. Fe wnes i ffrindiau â'r 11 o wirfoddolwyr eraill a chymerais ran yn gwneud penderfyniadau a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp. Nawr rwy'n methu ag aros i wneud mwy o wirfoddoli rhyngwladol, gan aros yn hirrach ac rwy'n meddwl y dylai mwy o bobl ifanc ystyried gwneud hynny hefyd, waeth beth fo'u hamgylchiadau.”

Trefnwyd lleoliad gwirfoddoli Clarice gan UNA Exchange, sy'n sefydliad gwirfoddol a leolir yng Nghaerdydd, sydd wedi bod yn helpu cannoedd o bobl i gael profiadau rhyngwladol am fwy na 40 mlynedd.

Cafodd UNA Exchange arian drwy Erasmus+, rhaglen newydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon i gefnogi eu rhaglen 'Step by Step'.

Dywedodd SheilaSmith, Rheolwr Step by Step, UNA Exchange: "Mae 'Step by Step' yn cefnogi pobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd i ymuno â gweithgareddau gwirfoddoli mewn gwledydd eraill - gwirfoddoli tymor byr yn bennaf drwy Wasanaeth Gwirfoddol Ewrop (EVS) yr UE a chyfnewidfeydd ieuenctid, fel rhan o raglen Erasmus+. Credwn fod gwirfoddoli rhyngwladol yn rym pwerus dros newid yn y byd; mae'n ffordd wych i bobl ddysgu sgiliau newydd a meithrin safbwyntiau newydd."

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Mae straeon fel un Clarice yn ein hatgoffa o'r effaith y mae'r rhaglen yn ei chael ar bobl yng Nghymru ac rydym yn falch o allu cefnogi sefydliadau fel UNA Exchange a'r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy. Mae hyn hyd yn oed yn fwy perthnasol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd.

“Mae gan sefydliadau sy'n ystyried cynnal prosiectau ieuenctid tebyg a newid bywydau pobl ifanc er gwell ddigon o amser i wneud cais am arian gan fod dau ddyddiad cau ychwanegol ar gael ar gyfer y sector ieuenctid; ar 30 Ebrill a 1 Hydref."

 

Nodiadau i olygyddion

Caiff Erasmus+ ei rheoli yn y DU gan y British Council mewn partneriaeth ag Ecorys UK, gyda thîm y British Council wedi'i leoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd.  Mae Erasmus+ yn canolbwyntio ar ddysgu ffurfiol ac anffurfiol ymhob rhan o Ewrop i wella sgiliau a chyflogadwyedd myfyrwyr, pobl ifanc, gwirfoddolwyr, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym meysydd addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. Mae'r arian a gaiff UNA Exchange drwy Erasmus+ yn galluogi gwirfoddolwyr rhyngwladol i gefnogi sefydliadau lleol i wneud newid cadarnhaol yn eu cymunedau, i ddysgu am ddiwylliannau gwahanol ac i hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang. 

 fydlwyd tîm Erasmus+ y British Council yn y swyddfa yng Nghaerdydd y llynedd ac mae'n cefnogi sefydliadau ymhob rhan o'r Deyrnas Unedig i gael arian o raglen Erasmus+ yr UE.

 

Yn y DU, caiff Erasmus+ ei rheoli gan Asiantaeth Genedlaethol y DU, sy'n bartneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK. Am ragor o wybodaeth am Erasmus+, ewch i www.erasmusplus.org.uk/cymraeg.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon