Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

 

Ers 2014, mae Cymru wedi elwa ar bron i €30 miliwn o gyllid o raglen Erasmus+, yn ôl ffigurau newydd a ryddhawyd gan yr Asiantaeth Genedlaethol sy'n gyfrifol am ddarparu cynllun yr Undeb Ewropeaidd yn y DU.

Mae eleni yn nodi 30 mlynedd ers sefydlu Erasmus+ a rhaglenni blaenorol, carreg filltir sy'n cael ei dathlu mewn digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 13 Tachwedd. Bydd Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn agor y digwyddiad.

Hyd yn hyn yn 2017, mae mwy na €8.6 miliwn wedi'i ddyfarnu i sefydliadau addysgol, hyfforddiant a gwaith ieuenctid yng Nghymru, o gymharu â €5.1 miliwn yn 2014, blwyddyn gyntaf y rhaglen Erasmus+ bresennol. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 68% ac mae un terfyn amser ar gyfer cyllid ieuenctid i'w brosesu o hyd, sy'n golygu y gall y ffigur godi hyd yn oed yn fwy. 

Caiff y cyllid a ddyfarnwyd eisoes eleni ei rannu gan 41 o sefydliadau yng Nghymru –  €3.5 miliwn i brifysgolion, €2.6m i ysgolion, €2.2 i'r sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol a €362,000 i sefydliadau gwaith ieuenctid. 

Gan groesawu'r newyddion hyn, dywedodd Ms Morgan: "Rwy'n falch noddi digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 13 Tachwedd, sy'n dathlu 30 mlynedd ers sefydlu rhaglen Erasmus+, lle bydd cyfranogwyr o bob cwr o Gymru yn bresennol, megis Colegau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd, sydd wedi cael budd o'r rhaglen.

"Mae'n newyddion gwych bod niferoedd y bobl ifanc, myfyrwyr a staff addysg a hyfforddiant o Gymru yr amcangyfrifir eu bod yn mynd dramor ar Erasmus+ hefyd wedi cynyddu, gan godi o 2,595 yn 2015 i 2,903 yn 2016."

Dywedodd Madeleine Rose, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Asiantaeth Genedlaethol, sef partneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK: "Mae sefydliadau ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn gwneud cais am gyllid Erasmus+ ar gyfer amrywiaeth o brosiectau gwerth chweil i wella'r tirlun addysg a hyfforddiant a rhagolygon miloedd o bobl ifanc.

"Mae terfynau amser ar gyfer ceisiadau 2018 newydd gael eu rhyddhau ac mae'r swm o gyllid sydd ar gael i'r DU y flwyddyn nesaf ar ei uchaf erioed, sef tua €170 miliwn.

"Gyda gwarant gan y Llywodraeth i anrhydeddu cynigion llwyddiannus, mae wir yn fusnes fel arfer.

"Byddwn yn annog sefydliadau yng Nghymru i barhau i ymgysylltu ag Erasmus+ er mwyn helpu hyd yn oed yn fwy o'i phobl ifanc a'i staff addysgol i gael budd o brofiad rhyngwladol.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr British Council Cymru, Jenny Scott, "Mae galluogi pobl a sefydliadau mewn cymunedau ledled Cymru i ddysgu o'u cymheiriaid rhyngwladol a rhannu â nhw, wrth wraidd popeth a wnawn.

"Mae'r ffigurau newydd hyn ar gyfer Erasmus+ yn dangos y diddordeb sy'n cynyddu o hyd ledled sectorau addysg a hyfforddiant ieuenctid Cymru ar gyfer cyfnewid, cydweithio a phartneriaethau ar lefel ryngwladol."

Cynhelir sesiwn gwybodaeth am sut y gall sefydliadau yng Nghymru wneud cais ar gyfer cyllid Erasmus+ yn 2018 yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd. Gall unigolion sydd â diddordeb mewn mynychu, gofrestru ar wefan Erasmus+. 

Nodiadau i olygyddion

Mae'r ffigurau'n seiliedig ar ystadegau Asiantaeth Genedlaethol y DU a gyhoeddir yn https://www.erasmusplus.org.uk/statistics-0

Byddwn yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu Erasmus+ gydag arddangosfa yn y British Council yn Llundain ac ar-lein fel rhan o ymgyrch ledled yr UE.  Bydd yr arddangosfa i'w gweld rhwng 10 Hydref a 26 Ionawr 2018. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag alison.cummins@britishcouncil.org 

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd sy'n rhoi cyfle i fwy na 4 miliwn o bobl ifanc  astudio, cael profiad gwaith neu wirfoddoli dramor. Mae Erasmus+ hefyd wedi'i dylunio i foderneiddio addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid a chwaraeon ledled Ewrop, drwy bartneriaethau strategol a thrwy roi cyfleoedd i staff a gweithwyr proffesiynol hyfforddi neu gyfnewid profiadau. Mae'r rhaglen bresennol yn rhedeg rhwng 2014 a 2020 ledled Ewrop, gyda chyllideb o €14.7 biliwn. 

Rheolir y rhaglen yn y DU gan Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+, sy'n bartneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.erasmusplus.org.uk neu dilynwch @erasmusplusuk ar Twitter

2.    Ynglŷn ag Ecorys UK

Cwmni ymchwil ac ymgynghori rhyngwladol yw Ecorys, sy'n canolbwyntio ar ddod o hyd i'r atebion cywir i heriau cymdeithas a'u rhoi ar waith. Yn Ecorys UK, rydym yn ymchwilwyr, arbenigwyr polisi, rheolwyr rhaglen ac arbenigwyr cyfathrebu sydd â diddordeb gwirioneddol mewn mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio ar gymunedau ym mhob cwr o'r byd. O ymchwil a dadansoddi i reoli rhaglenni a chysylltiadau digidol, rydym yn rhoi'r cyngor a'r cymorth ymarferol sydd eu hangen ar ein cleientiaid er mwyn iddynt gyflawni eu nodau. Ceir rhagor o wybodaeth yn https://www.ecorys.com/

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn gweithio gyda mwy na 100 o wledydd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a chymdeithas sifil. Y llynedd, gwnaethom gyrraedd mwy na 65 miliwn o bobl yn uniongyrchol a 731 miliwn o bobl yn gyffredinol gan gynnwys ar-lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw – yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, meithrin cysylltiadau ac ennyn ymddiriedaeth. Wedi'i sefydlu yn 1934, rydym yn elusen yn y DU a lywodraethir gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y DU. Rydym yn cael 15 y cant o'n cyllid craidd gan Lywodraeth y DU. britishcouncil.org

Rhannu’r dudalen hon