Dydd Mercher 13 Ionawr 2016

 

Monitor Academaidd newydd i oruchwylio Cynllun yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia

Mae Cynllun yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia wedi apwyntio Monitor Academaidd Newydd i oruchwylio safonau dysgu a datblygiad y cynllun.

Mae Rhisiart Arwel yn cymryd lle Gareth Kiff, y cyn Monitor Academaidd.

Ganwyd Rhisiart yn Ninbych, sir Ddinbych yn fab i weinidog Bedyddwyr o Fethesda a nyrs o Sir Fôn.

Symudodd y teulu i bentref Garnswllt ger Rhydaman yn Nyffryn Aman pan oedd Rhisiart yn  4 oed ac yn ddiweddarach, dychwelodd y teulu i Ogledd Cymru, i dref Gorwen yn yr hen Sir Feirionydd. Derbyniodd Rhisiart ei addysg uwchradd yn Ysgol Y Berwyn, y Bala.

Aeth ymlaen i astudio’r gitâr glasurol yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd, ym Manceinion gyda John Aran. Ar ôl graddio, bu’n astudio yn Llundain gyda John Duarte a derbyniodd ysgoloriaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud astudiaethau pellach gyda Ricardo Iznaola ym Madrid.

Ar ôl gorffen ym Manceinion, cymhwysodd Rhisiart fel athro yng Nghaerdydd a bu’n gweithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn y Brifddinas ac yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Bu hefyd yn perfformio’n helaeth fel unawdydd ar y teledu a’r radio ac ar lwyfannau ar draws Cymru, Prydain a thramor. Mae wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol y BBC ar fwy nag un achlysur.

Yn ystod yr wythdegau aeth Rhisiart i weithio ym myd y cyfryngau. Bu’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr gyda HTV ac yn ddiweddarach gyda S4C. Wedyn, cafodd ei apwyntio i staff y BBC fel cynhyrchydd ac uwch-gynhyrchydd.

Ar ôl gadael y BBC yn 2012 trodd Rhisiart at faes oedd yn agos iawn at ei galon, y Gymraeg. Hyfforddodd fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion, gan weithio gyda thîm o diwtoriaid profiadol yng nghanolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd.

Yn ystod 2013, bu Rhisiart yn gweithio fel Swyddog Datblygu a thiwtor Cymraeg ym Mhatagonia fel rhan o Cynllun yr Iaith Gymraeg, sydd wedi ariannu gan y Llywodraeth Gymraeg ac yn cael ei reoli gan y British Council.

Bellach, mae Rhisiart yn ôl yn gweithio fel Swyddog Cymraeg y Gweithle yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd ac fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio fel tiwtor Cymraeg ar bob lefel.

“Rwy’n falch iawn o gael fy apwyntio fel Monitor Academaidd Prosiect Cymraeg Patagonia,” meddai Rhisiart. 

“Mae gen i brofiad helaeth o ddysgu Cymraeg ac o fyw a gweithio yn y Wladfa, a bydd hyn yn amlwg yn gaffaeliad mawr wrth imi ymgymryd â’r gwaith pwysig yma. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at gael cydweithio gyda thîm brwdfrydig a gweithgar y Prosiect, yma yng Nghymru ac yn yr Ariannin,” ychwanegodd.

“Mae gen i barch mawr at waith a chyfraniad Gareth Kiff, y Monitor blaenorol, a’r her fawr imi fydd datblygu ac adeiladu ar y gwaith pwysig a wnaed gan Gareth”. 

“Yn ddi-os, mae’n rhaid hefyd cydnabod cyfraniad mawr Robert Owen Jones, y Monitor gwreiddiol, a fu’n gweithio mor frwd a gweithgar am gyfnod hir ers dechrau’r Prosiect”.

Bydd Rhisiart yn dechrau ar ei waith yn gynnar yn 2016.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon