Dydd Llun 20 Tachwedd 2017

Mae Gweinidog newydd y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, wedi canmol rhaglen Erasmus+ a gwaith sefydliadau ledled Cymru i helpu pobl ifanc, hyfforddwyr a dysgwyr i gael budd o'r cynllun dros y 30 mlynedd ers ei sefydlu.

Mae eleni yn nodi 30 mlynedd ers sefydlu Erasmus+ a rhaglenni blaenorol, carreg filltir a gafodd ei dathlu mewn digwyddiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 13 Tachwedd.

Ers 2014, mae Cymru wedi elwa ar bron i €30 miliwn o gyllid o gynllun Erasmus+, yn ôl ffigurau a ryddhawyd gan yr Asiantaeth Genedlaethol sy'n gyfrifol am ddarparu cynllun yr Undeb Ewropeaidd yn y DU.

Mae'r cyllid eisoes wedi'i ddyfarnu ar gyfer eleni a chaiff ei rannu gan 41 o sefydliadau yng Nghymru ledled y sectorau addysg a hyfforddiant. Gwelodd y sector Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (VET) y cynnydd uchaf mewn cyllid yng Nghymru yn 2017, gyda €2.2 miliwn yn cael ei ddyfarnu i golegau, cynnydd o €1.3 miliwn yn 2016. Dywedodd Sian Holleran o ColegauCymru, y corff sy'n cynrychioli pob un o'r colegau addysg bellach yng Nghymru, "Mae cyllid Erasmus+ yn galluogi ColegauCymru i arwain pobl ifanc o bob cefndir at lwyddiant. Gall y profiad o weithio a byw mewn gwlad wahanol newid eich bywyd, gan gynnig cyfleoedd gwaith newydd, gwella sgiliau cyflogadwyedd a chodi dyheadau. Gall lleoliad gwaith dramor fod yn ddechrau breuddwyd newydd a allai gael ei gwireddu'n agos i'r cartref, yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. Mae cyllid Erasmus+ hefyd yn ein galluogi i drefnu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus er mwyn i staff gymryd rhan mewn ymweliadau astudio dramor sy'n canolbwyntio ar wella ansawdd a darpariaeth yng Nghymru drwy feincnodi rhyngwladol."

Gan groesawu'r newyddion bod  €2.6 miliwn hefyd wedi'i ddyfarnu i ysgolion ledled Cymru yn 2017, dywedodd Polly Seton, Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Cysylltiadau Ysgolion Rhyngwladol yn cynrychioli sir Gaerfyrddin, "Mae Erasmus+ a'i raglenni blaenorol yn ein helpu i gefnogi ysgolion yn rhai o ardaloedd mwyaf anghysbell Cymru, gan sicrhau bod y byd yn fwy agored i'n disgyblion a'n staff a chyflwyno agwedd ryngwladol iddynt. Mae hefyd yn rhoi cyfle i rannu arfer da, codi safonau, herio stereoteipiau a gweld beth sy'n bosibl pan fyddwch yn cysylltu â chymheiriaid ledled Ewrop." O ganlyniad i waith ysgolion yng Nghymru, cynyddodd nifer y staff ysgol yr amcangyfrifir eu bod yn hyfforddi neu'n cysgodi swydd yn Ewrop bedair gwaith o 61 yn 2015, i 269 yn 2016.

Dywedodd Jane Racz, Cyfarwyddwr newydd Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+, partneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK, "Mae sefydliadau ledled Cymru yn gweithio'n galed iawn i sicrhau y gall miloedd o bobl ifanc, dysgwyr a staff gael budd o'r cynllun ac roedd hi'n wych clywed gan rai ohonynt yn y digwyddiad dathlu yn y Senedd.  Roedd y gynulleidfa hefyd wedi mwynhau clywed Sophie McKeand, Bardd Pobl Ifanc Cymru, yn perfformio'r gerdd Erasmus+ y gwnaethom ei chomisiynu fel rhan o ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r rhaglen."

Perfformiodd Sophie ei cherdd, sy'n dwyn y teitl 'Sunlight' ac yn cyfleu hanfod rhaglen Erasmus+, sef chwalu rhwystrau, ymchwilio i orwelion newydd a gwneud cysylltiadau ledled Ewrop a thu hwnt. 

Gyda'r swm uchaf erioed o gyllid ar gael i'r DU y flwyddyn nesaf, sef tua €170 miliwn, anogir sefydliadau yng Nghymru i barhau i ymgysylltu ag Erasmus+ er mwyn helpu hyd yn oed yn fwy o'i phobl ifanc a'i staff addysgol i gael budd o brofiad rhyngwladol.

Cynhelir sesiwn gwybodaeth am sut y gall sefydliadau yng Nghymru wneud cais ar gyfer cyllid Erasmus+ yn 2018 yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd. Gall unigolion sydd â diddordeb mewn mynychu, gofrestru ar wefan Erasmus+. 

Nodiadau i olygyddion

Mae'r ffigurau'n seiliedig ar ystadegau Asiantaeth Genedlaethol y DU a gyhoeddir yn https://www.erasmusplus.org.uk/statistics-0

Gallwch ddarllen cerdd lawn Sophie McKeand yn

https://www.erasmusplus.org.uk/30-years-of-erasmus

Byddwn yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu Erasmus+ gydag arddangosfa yn y British Council yn Llundain ac ar-lein fel rhan o ymgyrch ledled yr UE.  Bydd yr arddangosfa i'w gweld rhwng 10 Hydref a 26 Ionawr 2018. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag alison.cummins@britishcouncil.org neu chris.seal@britishcouncil.org

1.  Ynglŷn ag Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd sy'n rhoi cyfle i fwy na 4 miliwn o bobl ifanc  astudio, cael profiad gwaith neu wirfoddoli dramor. Mae Erasmus+ hefyd wedi'i dylunio i foderneiddio addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid a chwaraeon ledled Ewrop, drwy bartneriaethau strategol a thrwy roi cyfleoedd i staff a gweithwyr proffesiynol hyfforddi neu gyfnewid profiadau. Mae'r rhaglen bresennol yn rhedeg rhwng 2014 a 2020 ledled Ewrop, gyda chyllideb o €14.7 biliwn. 

Rheolir y rhaglen yn y DU gan Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+, sy'n bartneriaeth rhwng y British Council ac Ecorys UK. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.erasmusplus.org.uk neu dilynwch @erasmusplusuk ar Twitter

2. Ynglŷn ag Ecorys UK
Cwmni ymchwil ac ymgynghori rhyngwladol yw Ecorys, sy'n canolbwyntio ar ddod o hyd i'r atebion cywir i heriau cymdeithas a'u rhoi ar waith. Yn Ecorys UK, rydym yn ymchwilwyr, arbenigwyr polisi, rheolwyr rhaglen ac arbenigwyr cyfathrebu sydd â diddordeb gwirioneddol mewn mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio ar gymunedau ym mhob cwr o'r byd. O ymchwil a dadansoddi i reoli rhaglenni a chysylltiadau digidol, rydym yn rhoi'r cyngor a'r cymorth ymarferol sydd eu hangen ar ein cleientiaid er mwyn iddynt gyflawni eu nodau. Ceir rhagor o wybodaeth yn https://www.ecorys.com/

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn gweithio gyda mwy na 100 o wledydd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a chymdeithas sifil. Y llynedd, gwnaethom gyrraedd mwy na 65 miliwn o bobl yn uniongyrchol a 731 miliwn o bobl yn gyffredinol gan gynnwys ar-lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw – yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, meithrin cysylltiadau ac ennyn ymddiriedaeth. Wedi'i sefydlu yn 1934, rydym yn elusen yn y DU a lywodraethir gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y DU. Rydym yn cael 15 y cant o'n cyllid craidd gan Lywodraeth y DU. britishcouncil.org

Rhannu’r dudalen hon