Dydd Llun 14 Mawrth 2016

 

Prifysgolion Saudi Arabia yn edrych i gyfeiriad Caerdydd am sgiliau sicrhau ansawdd

Bydd cynrychiolwyr o 14 prifysgol yn Saudia Arabia yn ymweld â phrifysgolion yng Nghaerdydd i ddysgu sut mae cyrsiau gwyddoniaeth o safon uchel yn cael eu cyflwyno. 

Bydd athrawon a deoniaid o brifysgol Saudi yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddydd Llun, 14 Mawrth. Bydd yr ymweliad yn canolbwyntio ar sut mae’r prifysgolion yn datblygu ac yn cynnal rhaglenni gwyddoniaeth addysg uwch o safon uchel.

Mae’r ymweliad wedi cael ei drefnu gan asiantaeth sicrhau ansawdd ar gyfer addysg uwch y British Council a Saudi Arabia, sef y Comisiwn Cenedlaethol ar gyfer Dilysiad Academaidd ac Asesu (NCAAA). 

Dywedodd Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council: Mae’r NCAAA am gyflwyno academyddion Saudi i brifysgolion sydd yn cynnig cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg ardderchog. Ar hyn o bryd, mae sicrhau ansawdd a dilysiad yn flaenoriaethau i sefydliadau addysg uwch yn Saudi Arabia.  Bydd yr ymweliad hwn yn cyflwyno’r cynrychiolwyr i’r sector prifysgolion Cymru, yn enwedig ei systemau sicrhau ansawdd. Fe fydd hyn yn eu cynorthwyo i adnabod arfer da ac yn gosod sylfaen ar gyfer partneriaethau rhwng prifysgolion Cymru a Saudi Arabia yn y dyfodol.

Mae’r ymweliad yn rhan o’r rhaglen tair blynedd Global Wales fydd yn gweld y naw prifysgol yng Nghymru, y British Council, Prifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i gynyddu symudedd mewnol ac allanol, cydweithredu ar ymchwil ryngwladol a phartneriaethau strategol mewn addysg uwch yng Nghymru.

Nodiadau i olygyddion

 

 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon