Dydd Mawrth 11 Awst 2015

 

Bydd Cyngor Caerdydd yn derbyn cyfanswm o €97,200 (£68,282) o gyllid Ewropeaidd Erasmus+ dros ddwy flynedd i helpu consortiwm o 18 o ysgolion i ddatblygu rhaglen Ysgolion y Goedwig yng Nghymru. 

Mae Ysgolion y Goedwig yn annog chwarae a dysgu yn yr awyr agored mewn amgylchedd coetir. Bwriad y cyllid a dderbyniwyd yw datblygu a rhannu arbenigedd yn Ysgolion y Goedwig fel rhan o brosiect symudedd staff Ysgolion Cam Allweddol 1 Erasmus+. 

Prosiect dwy flynedd 'Annog Dysgu yn yr Awyr Agored - gweledigaeth ar gyfer Ysgolion yn Ne Cymru' yw'r cyntaf o'i fath i gael ei gynnal yn ardal De Cymru. 

Bydd 18 o ysgolion ar draws saith awdurdod lleol yn dod at ei gilydd i wella ansawdd dysgu wrth gyflwyno rhaglen Ysgolion y Goedwig yng Nghymru.  Bydd athrawon yn ffurfio rhwydwaith rhanbarthol a chymryd rhan mewn cyfres o raglenni hyfforddi yn Nenmarc a Gwlad yr Iâ. Bydd deunyddiau a syniadau addysgu ar gyfer dysgu yn awyr agored hefyd yn cael eu datblygu a'u rhannu gyda gweithwyr proffesiynol ledled Cymru. 

Dywedodd Emily Daly o Gyngor Caerdydd: "Bydd y prosiect hwn yn sylfaen i waith cyffrous iawn rhwng 18 o ysgolion o saith cyngor gwahanol. Mae'n gyfle perffaith i'r 49 o athrawon sy'n cymryd rhan rannu syniadau a phrofiadau, gan gyflawni amcan Llywodraeth Cymru i ehangu ar waith rhwng cyfoedion mewn ysgolion." 

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Rydym yn croesawu llwyddiant Cyngor Caerdydd yn fawr, a hoffem weld mwy o ysgolion yng Nghymru yn manteisio ar gyllid Erasmus+. Rydym yn gobeithio y bydd y cyllid ar gyfer prosiect Ysgolion y Goedwig yn ysbrydoli arweinwyr ysgolion eraill i weld sut y gallai eu hysgolion hwy hefyd fanteisio ar raglen Erasmus+."

Mae Ysgol Babanod Cwmaman, Ysgol Gynradd Maes-y-Coed, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville, Ysgol Feithrin Fairoak ac Ysgol Gynradd Lansdowne i gyd yn ysgolion heb fannau gwyrdd, felly bydd staff yn chwilio am ffyrdd i ddatblygu gweithgareddau cwricwlwm creadigol ac arloesol. 

Bydd staff o Ysgol Gynradd Dolau, Ysgol Gynradd Gilwern, Ysgol Gynradd Millbrook, Ysgol Gynradd Gatholig Joseff Sant, ac Ysgol Gynradd Parc y Rhath yn canolbwyntio ar ddatblygu llythrennedd a rhifedd fel rhan o'r prosiect. 

Dan arweiniad athrawon sydd wedi derbyn hyfforddiant Ysgolion y Goedwig, bydd staff o Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Ffagan, Ysgol y Wern, Ysgol Pwll Coch, Ysgol Melin Gruffydd, Ysgol Gynradd Evenlode, Heronsbridge, Meithrinfa Grangetown ac Ysgol Penalltau yn ystyried y syniadau y tu ôl i Ysgolion y Goedwig a'r rôl bwysig mae dysgu yn yr awyr agored yn ei chwarae yn y cwricwlwm. Byddant hefyd yn dysgu sgiliau newydd ar gyflawni a sut i wneud Ysgolion y Goedwig yn rhan o'u hysgolion nhw.

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddysgu ffurfiol ac anffurfiol ledled ffiniau'r UE i roi hwb i sgiliau a chyflogadwyedd a moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid. Y British Council sy'n rheoli rhaglen Erasmus+ yn y DU, mewn partneriaeth â Ecorys UK, ac mae wedi lleoli ei hwb yn ei swyddfa yng Nghaerdydd lle mae dros 50 o bobl wedi'u cyflogi fel rhan o'r rhaglen.

Nodiadau i olygyddion

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch ag Alison Cummins yn British Council Cymru ar 029 2092 4334 neu alison.cummins@britishcouncil.org 

Mae gwefan Erasmus+ yn rhoi mwy o wybodaeth am gyfleoedd ariannu.

Ysgolion sy'n cymryd rhan:

Bro Morgannwg

Ysgol Gynradd Evenlode, Penarth 

Caerdydd

Meithrinfa Grangetown

Ysgol Gynradd Lansdowne

Ysgol Gynradd Parc y Rhath 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Ffagan

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville

Ysgol Melin Gruffydd

Ysgol Pwll Coch

Ysgol y Wern

Ysgol Gynradd Gatholig Joseff Sant

Caerffili

Ysgol Penalltau

Casnewydd

Ysgol Gynradd Millbrook

Ysgol Feithrin Fairoak

Pen-y-bont ar Ogwr

Ysgol Heronsbridge

Rhondda Cynon Taf

Ysgol Babanod Cwmaman, Aberdâr 

Ysgol Gynradd Dolau 

Ysgol Gynradd Maes-y-Coed, Pontypridd

Sir Fynwy

Ysgol Gynradd Gilwern

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon