Dydd Mawrth 07 Chwefror 2017

 

Bydd un ar ddeg o brosiectau celfyddydol o Gymru yn mynd â diwylliant Cymru draw i India fel rhan o dymor diwylliannol UK-India 2017.

Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau o’r proffesiynau creadigol o Gymru ac India yn teithio i wledydd ei gilydd i gydweithio, ac i ddatblygu, cynhyrchu a pherfformio gwaith newydd.

Mae’r prosiectau wedi’u cynllunio gan sefydliadau creadigol ac aelodau o’r proffesiynau creadigol o bob cwr o Gymru mewn partneriaeth â sefydliadau o India.

Maent wedi cael eu dewis i dderbyn arian o Gronfa India Cymru gwerth £450,000, cynllun ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council, sydd â’r nod o helpu meithrin cysylltiadau rhwng Cymru ac India.

Caiff y rhestr lawn o’r prosiectau a ddewiswyd ei chyhoeddi ddydd Mercher, 8 Chwefror yng Nghanolfan y Mileniwm gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi. Ymhlith y siaradwyr yn y lansiad fydd Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, Nick Capaldi, a Chyfarwyddwr British Council India, Alan Gemmell.

Bydd y portffolio amrywiol o brosiectau yn gweld partneriaid o Gymru ac India yn cydweithio ar draws ystod o ffurfiau celfyddydol, gan gynnwys theatr, dawns, y celfyddydau gweledol, llenyddiaeth a cherddoriaeth.

Bydd perfformiadau yn digwydd yng Nghymru ac yn India, a bydd rhywfaint o’r gwaith ar gael i’w weld ar-lein, gydag artistiaid a chynulleidfaoedd o’r ddwy wlad yn cael budd o’r cyfleoedd, gan gynnwys trwy weithdai, teithiau a sgyrsiau.

Dyma rai o uchafbwyntiau’r prosiect:

• Bydd Theatr Iolo yn gweithio gyda ThinkArts, cwmni o India sy’n cynhyrchu digwyddiadau celfyddydol i blant, er mwyn datblygu theatr newydd i fabanod a phlant ifanc.

• Bydd Llyfrau Parthian yn gweithio gyda Bee Books o India ar eu prosiect ‘Through the Valley, City, Village’, gydag awduron o Gymru ac India yn cydweithio yn Bengal a Chymru i gynhyrchu llyfr newydd.

• Bydd y cwmni theatr Living Pictures o Gymru yn mynd ar daith yn India gyda’u cynhyrchiad ‘Diary of a Madman’, gan weithio gyda chwmni QTP Entertainment o India a fydd yn cynnig gweithdai sgiliau technegol. Cynhelir perfformiad yn y digwyddiad Literature Live yn Mumbai dan nawdd cwmni dur Tata.

Ymhlith yr enwau celfyddydol mawr o Gymru a fydd yn meithrin cysylltiadau ag India mae National Theatre Wales, Canolfan Celfyddydau’r Chapter, Llenyddiaeth Cymru a Ffotogallery. 

Meddai Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates:

Mae gan Gymru berthynas gref ag India ers tro. Mae Blwyddyn Diwylliant DU-India 2017 yn cynnig cyfle pwysig i Gymru ac India gryfhau ac adnewyddu’r berthynas honno, a chreu cysylltiadau deinamig newydd drwy gydweithio’n greadigol.

 “Rwy’n hynod falch bod Cronfa India Cymru wedi’i sefydlu ar y cyd â’r  British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, ac rwy’n sicr y bydd yn gwneud cyfraniad mawr i Flwyddyn Diwylliant DU-India 2017. Bydd hefyd yn gyfle i ddathlu’r cyfraniad diwylliannol y mae cynifer o bobl o dras Indiaidd sy’n byw yng Nghymru, wedi’i wneud i’n bywyd cenedlaethol ni.”

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru:

“2017 yw Blwyddyn Diwylliant y DU-India ac mae’n cynnig cyfle i ddathlu a datblygu’r partneriaethau a’r cysylltiadau sy’n bodoli ers tro rhwng sefydliadau diwylliannol yng Nghymru ac yn India. Mae’r cyfle cyffrous hwn yn hybu ymdeimlad o gyd-ymdrech, a bydd yn arwain at greu gweithgareddau celfyddydol newydd drwy annog ystod eang a newydd o waith theatr, llenyddiaeth, ffotograffiaeth a llawer mwy.”

Meddai Alan Gemmell, Cyfarwyddwr British Council India: 

“Mae diwylliant Cymru ac India yn rhannu hoffter o gerddoriaeth, y celfyddydau a chwaraeon. Mae artistiaid a sefydliadau celfyddydol o’r ddwy wlad yn awyddus i brofi diwylliannau ei gilydd drwy ongl gyfoes gan ddysgu ohonynt. Mae’r cyfle hwn yn cynnig llwyfan greadigol i bartneriaid yng Nghymru ac India i greu cyswllt a chydweithio er budd y ddwy wlad gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer masnach, buddsoddi a thwristiaeth. Gall y cysylltiadau hyn hefyd fod yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr yn India i ddewis Cymru fel lleoliad i’w hastudiaethau uwch. Rydym yn falch o fod yn bartner i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i ddathlu Blwyddyn Diwylliant y DU-India yn ystod 2017.”

Yn ôl Raj Aggarwal, Conswl Anrhydeddus India yng Nghymru: 

“Mae Cymru ac India ill dwy yn hoff iawn o gerddoriaeth, dawnsio, theatr a llenyddiaeth, felly mae’r prosiect cyfnewid hwn yn gyfle gwych i’r ddwy wlad rannu treftadaeth celfyddydau perfformio ei gilydd. Mae’n brosiect gwych gyda gweledigaeth a chwmpas eang ac yn arbennig o gyffrous am ei fod yn cynnwys cydweithredu a chyfuno doniau’r ddwy wlad i weithio ynghyd i greu gwaith newydd ac unigryw. Bydd dawnswyr proffesiynol o’r ddwy wlad yn perfformio yng Nghymru ac India, a bydd y band o Gymru, Burum, yn gweithio gyda cherddorion blaenllaw India, i gyfuno alawon ac arddulliau y ddwy genedl ar daith yn y ddwy wlad. Bydd gwaith ar y cyd rhwng awduron Cymraeg, Saesneg a Bengali yn cyfuno gwaith chwech o awduron gyda pherfformiadau byw i gyhoeddi darn o waith tairieithog. Mae hwn yn gyfle ardderchog, nid yn unig i weld a mwynhau diwylliant a doniau’r wlad arall, ond hefyd i gydweithio i greu cyfanwaith o’r ddwy sy’n plethu diwylliannau ein gwledydd i’r dyfodol.”

Mae 2017 yn dathlu 70 blynedd o annibyniaeth India ac mae’r British Council wedi datblygu tymor o weithgaredd diwylliannol i nodi’r achlysur. Lansiwyd India Cymru yn y Ffair Lyfrau Ryngwladol yn Kolkata, ddydd Sadwrn, 4 Chwefror, ac roedd Avik Debnath, Uwch Reolwr Datblygu Busnes o Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Uchel Gomisiwn Prydain yn Delhi Newydd, yn cynrychioli Cymru yn y digwyddiad.

Nodiadau i olygyddion

Trefn y lansiad ar 8 Chwefror

12.05pm Perfformiad gan y cerddor Indiaidd o Gaerdydd, Atreyee

12.20pm Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi yn cyhoeddi’r prosiectau

12.30pm Nick Capaldi Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

12.35pm Alan Gemmell OBE, Cyfarwyddwr British Council India 

12.40pm Khamia yn perfformio

 

Y Prosiectau

Dawns:

Liminality  

Chapter Arts/Coreo Cymru (CYM) a Danceworx (IN) Liminality yw prosiect sy’n creu ffilm 360° newydd sy’n mynd i’r afael â dylanwadau diwylliannau Cymru ac India. 

Interruption 

Gŵyl Ddawns Caerdydd (CYM) a Basement 21 (IN) Prosiect sy’n dwyn ynghyd ymarferwyr perfformio o Gymru ac India i ddatblygu ffurfiau ar fynegiant gweledol a fydd yn arwain at berfformiad yng Ngŵyl Ddawns Caerdydd.

Llenyddiaeth: 

Cysylltiadau Barddoniaeth India - Cymru

Literature Across Frontiers (CYM) a Sefydliad Srishti, darpariaeth Shanti Road ar gyfer Artistiaid Preswyl (a mwy) (IN)

Bydd y prosiect yn mynd i’r afael â thema annibyniaeth mewn cyfres o brosiectau preswyl cyfnewid lle bydd beirdd o Gymru ac o India yn cydweithio.

Through the Valley, City, Village 

Parthian (CYM) a Bee Books (IN)

Bydd y prosiect yn cynnwys gwaith rhyddiaith, barddoniaeth, celf a chronicladau o Bengal a Chymru gan arwain at gyhoeddiad terfynol 

Cerddoriaeth: 

Khamira: taith India a Chymru

Khamira (CYM/IN) a Gatecrash (IN)

Mae Khamira, yn brosiect cydweithredol rhwng y band o Gymru, Burum, a cherddorion o India. Bydd yn mynd ar daith ar draws Cymru ac India gyda’u dull unigryw o gerddoriaeth y byd, sy’n plethu alawon gwerin o Gymru, cerddoriaeth Glasurol a Jazz o India.

Theatr:

Diary of a Madman

Living Pictures (CYM) a QTP Entertainment (IN)

Bydd Living Pictures yn mynd ar daith gyda’u cynhyrchiad o gomedi tywyll clasurol Gogol, Diary of a Madman, yn India gan gynnwys perfformiad yn y digwyddiad Llenyddiaeth Fyw wedi’i noddi gan gwmni dur Tata. Ochr yn ochr â hyn fe fydd amrywiaeth o weithdai mewn sgiliau technegol gyda pherfformwyr a myfyrwyr lleol. 

Sisters

National Theatre Wales (CYM) a Junoon Theatre (IN)

Gwaith cyfoes newydd yw Sisters, sydd wedi’i gyd-greu gan National Theatre Wales a Theatr Junoon 

Datblygu’r Theatr ar gyfer Babanod a’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru ac India

Theatr Iolo (CYM) a ThinkArts (IN)

Bydd y prosiect yn mynd ar daith yn India gyda Out Of the Blue gan Sarah Argent ac yn cyflwyno gweithdai i ddatblygu theatr blynyddoedd cynnar yn India

Y celfyddydau gweledol a chymhwysol:

Wanderlust 

Ffotogallery (CYM)  a Sefydliad Nazar (IN)

Mae’r partneriaid yn cydweithio ar draws cyfres o brosiectau preswyl a chasgliadau yng Nghymru ac India. Caiff gwaith newydd ei gyflwyno ar lwyfan ar-lein a bydd y gwaith hefyd yn cael ei ddangos yng ngwyliau ffotograffiaeth y ddau sefydliad partner: Diffusion, Mai 2017 a Gŵyl Ffotograffiaeth Delhi, Hydref – Tachwedd 2017.

Rangoli: The Art that Binds

Winding Snake (CYM) ac amrywiaeth o ymarferwyr annibynnol (IN)

Bydd artistiaid proffesiynol yn cyflwyno gweithdai gyda menywod o gymunedau yng Nghymru ac yn India i edrych ar y berthynas rhwng celf a diwylliant gwerin rangoli a chyfeillgarwch rhwng merched yng Nghymru ac India.

The Rejoinders 

Jessica Mathews (CYM) ac amrywiaeth o ymarferwyr annibynnol (IN/CYM)

Mae The Rejoinders yn rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol rhwng Cymru ac India, sy’n ymchwilio i’r broses gydweithredol, y celfyddydau gweledol a mannau ‘tir neb’.

 

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau drwy waith cydweithredol, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Ni hefyd yw’r pwynt cyswllt ar gyfer artistiaid rhyngwladol a sefydliadau celfyddydol sy’n gweithio yng Nghymru. Rydym yn meithrin rhagoriaeth artistig ryngwladol yng Nghymru ac yn sicrhau bod celfyddydau a diwylliant Cymru yn dylanwadu ar lefel ryngwladol ac yn derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a’r British Council.

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith, ewch i: www.wai.org.uk

https://twitter.com/WAICymruWales

https://www.facebook.com/WalesArtsInternational

Neu gallwch danysgrifio i’n cylchlythyr 'Canfas' 

Y British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. Using the UK’s cultural resources we make a positive contribution to the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

We work with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Each year we reach over 20 million people face-to-face and more than 500 million people online, via broadcasts and publications.

Founded in 1934, we are a UK charity governed by Royal Charter and a UK public body. The majority of our income is raised delivering a range of projects and contracts in English teaching and examinations, education and development contracts and from partnerships with public and private organisations. Eighteen per cent of our funding is received from the UK government.

For more information, please visit: www.britishcouncil.org. You can also keep in touch with the British Council through http://twitter.com/britishcouncil and http://blog.britishcouncil.org/.

Rhannu’r dudalen hon