Dydd Gwener 25 Awst 2017

 

Mae ffigurau yn dangos gostyngiad arall yn nifer y disgyblion sy'n sefyll arholiadau mewn ieithoedd tramor yn 2017 yng Nghymru, er hyn mae Sbaeneg yn mynd yn groes i'r tuedd hwn gan fod y nifer sydd wedi cofrestru i sefyll arholiadau Safon Uwch a TGAU wedi cynyddu.

Mae nifer y disgyblion sy'n sefyll arholiadau TGAU mewn Ffrangeg ac Almaeneg wedi gostwng, gyda'r nifer sy'n dewis Ffrangeg yn gostwng o 4312 y llynedd i 3842 eleni a'r nifer sy'n dewis Almaeneg yn gostwng o 1196 i 828. Gwnaeth nifer y disgyblion sy'n sefyll arholiadau Sbaeneg gynyddu i 1570 o gymharu â 1507 yn 2016.

Mae ffigurau Safon Uwch yn dangos y gwnaeth nifer y disgyblion sy'n sefyll arholiadau Ffrangeg ostwng i 357 o gymharu â 416 yn 2016 a bod y nifer sy'n sefyll arholiadau Almaeneg wedi gostwng i 104 o 123 yn 2016. Gwnaeth y nifer sy'n sefyll arholiadau Safon Uwch Sbaeneg gynyddu i 178 o gymharu â 162 y llynedd.

Wrth sôn am y ffigurau, dywedodd Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru:

"Nododd adroddiad Tueddiadau Ieithoedd Cymru, a gyhoeddwyd gan y British Council ym mis Mehefin 2017, fod y nifer sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern yn parhau i ostwng ym mlynyddoedd 10 ac 11, gan ddangos y byddai'r rhifau yn disgyn hyd yn oed yn fwy yn 2017 a 2018. Yn anffodus, mae'r rhagfynegiad hwn ar gyfer 2017 wedi troi'n realiti.

"Mae ennill cymhwyster mewn iaith dramor fodern yn gamp wirioneddol, nid yw'r cyrsiau na'r arholiadau yn opsiwn hawdd, ond mae cymwysterau mewn iaith dramor yn fanteisiol yn broffesiynol ac yn bersonol mewn byd sy'n gynyddol gysylltiedig.

"Y gwir amdani yw, wrth i Gymru a gweddill y DU weithio i ail-osod eu hunain ar lwyfan y byd, mae ieithoedd yn fwy pwysig nag erioed.  Nid dim ond ffordd dda o ymwneud â diwylliant arall yw dysgu iaith; mae hefyd yn rhoi hwb i ragolygon gwaith a gall roi hyder i bobl ifanc fanteisio ar gyfleoedd rhyngwladol. Mae'n hollbwysig ein bod yn annog llawer mwy o bobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau iaith nawr ac yn y dyfodol.

"Yn yr hydref, byddwn yn gweithio â ffigyrau blaenllaw yn y sector ieithoedd yng Nghymru er mwyn datblygu syniadau newydd i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol y gostyngiad parhaus hwn."

Darparwyd yr holl ffigurau gan y Cyd-bwyllgor Cymwysterau.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth gyfeillgar rhwng pobl y DU a gwledydd eraill. Gan ddefnyddio adnoddau diwylliannol y DU, rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw – yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, meithrin cysylltiadau ac ennyn ymddiriedaeth.

Rydym yn gweithio gyda dros 100 o wledydd ledled y byd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a chymdeithas sifil. Bob blwyddyn, rydym yn cyrraedd dros 65 miliwn o bobl wyneb yn wyneb a dros 660 miliwn drwy ddarllediadau a chyhoeddiadau.

Wedi'i sefydlu yn 1934, rydym yn elusen yn y DU a lywodraethir gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y DU. Caiff y rhan fwyaf o'n hincwm ei godi drwy ddarparu amrywiaeth o brosiectau a chontractau addysgu ac arholiadau Saesneg, contractau addysg a datblygu ac o bartneriaethau â sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae 15 y cant o'n cyllid yn dod o lywodraeth y DU. 

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council drwy: 

http://twitter.com/@BCouncil_Wales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon