Dydd Iau 13 Awst 2015

 

Sylwadau British Council Cymru ar gyrsiau ieithoedd Safon Uwch

Mae ffigurau Safon Uwch 2015 CBAC yn dangos bod nifer cofrestriadau ar gyfer arholiadau ieithoedd tramor yn parhau'n gymharol sefydlog - gyda 460 ar gyfer Ffrangeg (468 yn 2014), 121 ar gyfer Almaeneg (114 yn 2014) a chynnydd sylweddol ar gyfer Sbaeneg gyda 219 o'i gymharu â 167 y llynedd. 

Wrth sôn am y ffigurau, dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru:

“Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer ieithoedd tramor modern yn parhau'n isel iawn, ond rydym yn falch o weld bod y gostyngiad wedi stopio eleni. Mae'r cynnydd iach yn nifer y rhai sy'n astudio Sbaeneg yn galonogol iawn, gan fod Sbaeneg ar frig rhestr y British Council o'r deg iaith sydd fwyaf eu hangen gan y DU. Mae'r gostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n astudio Ffrangeg a Sbaeneg ar lefel Safon UG yn peri mwy o bryder - ein gobaith yw y bydd y disgyblion hynny'n sy'n astudio ieithoedd y parhau â nhw at Safon Uwch. Mae'r graddau pasio da a'r gyfran barchus o raddau uchel yn dangos bod addysgu ieithoedd o'r radd flaenaf ar gael mewn ysgolion yng Nghymru a bod gan ein pobl ifanc yn bendant y gallu i basio arholiadau ieithoedd. 

“Mae angen i Gymru weld mwy o bobl ifanc yn astudio ieithoedd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir mewn busnes rhyngwladol. Rydym hefyd yn gwybod y gall diffyg sgiliau iaith atal pobl ifanc rhag manteisio ar gyfleoedd rhyngwladol, a all fod yn allweddol i lwyddiant gyrfaol a datblygiad personol yn y dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi strategaethau newydd ar waith i gynyddu nifer y disgyblion sy'n dewis astudio ieithoedd ar lefel TGAU a Safon Uwch ac rydym yn gweithio gyda nhw. Yn y dyfodol, gobeithiwn weld mwy o ddisgyblion yn astudio ieithoedd.”

Cyhoeddodd British Council Cymru Tueddiadau Iaith Cymru ym mis Mehefin 2015; canfu'r adroddiad bod dysgu ieithoedd tramor yn cael ei wthio i'r cyrion fwyfwy o fewn y cwricwlwm yng Nghymru, gyda nifer y disgyblion sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern yn lleihau.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon