Dydd Llun 19 Ionawr 2015

 

Mae busnesau yng Nghymru a sector addysg y wlad wedi bod yn rhannu cyfrinachau eu llwyddiant ym maes hyfforddi sgiliau ag ymwelwyr o mor bell ag Yemen a Nepal.

Bu'r ymwelwyr yn cymryd rhan yn Seminar y British Council ar Strategaeth Sgiliau Genedlaethol y DU (rhwng 12 a 15 Ionawr) a chreodd datblygiad y sector sgiliau yng Nghymru argraff arnynt - gyda llawer o'r cynadleddwyr yn awyddus i ddefnyddio syniadau o Gymru yn eu gwledydd brodorol.

Uchafbwynt y seminar oedd ymweliad i Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Aerofod (ICAT) Coleg Caerdydd a'r Fro ym Maes Awyr Caerdydd, lle dysgodd y cynadleddwyr sut mae'r coleg yn helpu i hyfforddi peirianwyr aerofod y dyfodol.

Creodd y ganolfan gryn argraff arnynt, gyda rhai yn dweud y byddant yn defnyddio gwaith y coleg fel meincnod yn eu gwledydd eu hunain.

Roedd y cynadleddwyr hefyd wedi clywed gan arbenigwyr addysg yng Nghymru ac wedi cwrdd ag arweinwyr a chyflogwyr busnes lleol, gan gynnwys cynrychiolwyr o GE Aviation, Wales and West Utilities a Sony.

Dywedodd Dr Mohammad Youssef, Dirprwy Weinidog Gweinyddiaeth Addysg yr Aifft dros Addysg Alwedigaethol, y byddai'n defnyddio rhai o'r strategaethau i lywio'r dull o weithredu o ran datblygu sgiliau yn yr Aifft: "Rwyf wedi cael llawer o wybodaeth ac wedi dysgu am yr arfer gorau yn y DU. Byddaf yn defynddio'r wybodaeth a gaffaelwyd i gyflwyno newidiadau yn yr Aifft."

Anerchwyd y gynhadledd gan Julie James, dirprwy weinidog sgiliau a thechnoleg Llywodraeth Cymru a dywedodd wrth y cynadleddwyr: "Un o'r heriau mwyaf rydym yn ei hwynebu fel Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod gan bobl ifanc Cymru y sgiliau cywir i sicrhau eu bod yn gallu gwneud y mwyaf o'u rhagolygon cyflogaeth.

"O ystyried yr amodau economaidd presennol, ni allwn barhau i fod yn brif ffynhonnell o ariannu hyfforddiant sgiliau. Fel y nodwyd yn ein Strategaeth Sgiliau newydd, rhaid i ni rannu'r cyfrifoldeb hwn, rhwng Llywodraeth Cymru, cyflogwyr ac unigolion.

"Mae dros 400,000 o bobl ifanc yng Nghymru ac rwyf am i bob un ohonynt gael y cymorth sydd ei angen arnynt i ddatblygu drwy addysg a hyfforddiant i gyflogaeth."

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Mae'r sector sgiliau yng Nghymru yn elwa ar gysylltiadau cryf rhwng cyflogwyr a cholegau addysg bellach - ac roedd gan ein cynadleddwyr rhyngwladol ddiddordeb arbennig yn hyn. Rydw i'n falch iawn bod rhai o'n cyflogwyr mwyaf yn y De wedi cefnogi'r seminar sgiliau drwy roi eu safbwyntiau eu hunain ar sut mae hyfforddiant galwedigaethol gwych, wedi'i gyflenwi'n lleol yn gwella eu cystadleurwydd a'u cynaliadwyedd fel sefydliadau. Dyma faes lle mae Cymru'n arwain y byd."

Bu uwch swyddogion y llywodraeth a gwneuthurwyr polisi o'r Aifft, Ethiopia, Indonesia, Nepal, Tunisia ac Yemen yn mynychu'r gynhadledd.

Trefnwyd y gynhadledd gan y British Council ac mae'n un o gyfres a gynhelir ym mhedair prif ddinas gwledydd y DU.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 7000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 25 y cant o'n trosiant a oedd yn £781m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council drwy

 http://twitter.com/bcwales

 https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon