Dydd Llun 26 Medi 2016

 

Dwy ysgol yng Nghaerdydd yw'r rhai cyntaf yng Nghymru i ymuno â rhaglen Arabeg y British Council, sy'n hyrwyddo dysgu'r iaith Arabeg a'r diwylliant mewn ysgolion yn y DU.

Mae grantiau o £6k a £5k wedi eu dyfarnu, y naill i Ysgol Uwchradd Fitzalan yn Lecwydd a'r llall i Ysgol Gynradd Lakeside fel rhan o'r rhaglen ac maent wedi cyflwyno clybiau ar ôl ysgol ar gyfer Arabeg.

Mae Arabeg yn boblogaidd yn Fitzalan gyda 40 o ddisgyblion wedi eu cofrestru i sefyll TGAU Arabeg eleni a 35 o ddisgyblion wedi eu cofrestru ar gyfer y clwb ar ôl ysgol yn yr wythnosau cyntaf.

Canfu adroddiad ymchwil Ieithoedd i'r Dyfodol y British Council mai Arabeg fydd yr ail iaith fwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf (yn ail i Sbaeneg). Sefydlwyd y rhaglen Arabeg ddwy flynedd yn ôl mewn ymateb i ganfyddiadau'r adroddiad ac mae grantiau wedi eu dyfarnu i 15 o ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y DU â'r bwriad o arwain y ffordd yn natblygiad dysgu ac addysgu Arabeg. Mae llawer o'r ysgolion yn cydgysylltu grwpiau lleol o ysgolion ac yn darparu:

• Addysgu Arabeg yn y cwricwlwm

• rhannu arfer da 

• datblygiad proffesiynol i athrawon

• gweithdai/diwrnodau agored a sesiynau rhagflas gydag ysgolion eraill 

Mae cyfanswm o 70 o ysgolion ledled y DU yn cymryd rhan yn y rhaglen.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Mae'n wych cael dwy ysgol Gymraeg yn cymryd rhan yn y cynllun a gobeithiwn y bydd rhagor yn cael eu hysbrydoli gan Fitzalan a Lecwydd. Mae hyn yn ffordd i blant sydd yn gwybod rhywfaint o Arabeg o'u teuluoedd, yn ogystal â'r rheini sy'n newydd i Arabeg, i ddechrau dysgu iaith sydd o bwysigrwydd mawr i'r DU. Ar hyn o bryd mae'r bwlch rhwng ein hangen am sgiliau Arabeg a'n darpariaeth gyfredol yn fawr iawn, gydag Arabeg ond yn cael ei dysgu mewn 300 neu 1% o'r ysgolion yn y DU."

Dylai athrawon sydd â diddordeb mewn cyflwyno Arabeg yn eu hysgolion e-bostio ArabicSchools@britishcouncil.org

Nodiadau i olygyddion

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Arabeg ar wefan y British Council:  https://www.britishcouncil.org/education/schools/support-for-languages/a...

Gall athrawon ysgol gynradd hefyd lawrlwytho eu pecyn addysg yr Iaith Arabeg a'r Diwylliant Arabaidd am ddim ar wefan Schools Online y British Council https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/arabic...

 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon