Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, gyda'r nod o roi hwb i sgiliau a chyflogadwyedd yn ogystal â moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid i hyrwyddo arloesedd, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd ledled Ewrop. 

Mae ganddi gyllideb o tua €14.7 biliwn (£12 biliwn) ledled Ewrop i helpu mwy na phedair miliwn o bobl i astudio, hyfforddi, cael profiad gwaith neu wirfoddoli dramor.  Mae hefyd yn cefnogi partneriaethau trawswladol rhwng sefydliadau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid yn ogystal â phrosiectau chwaraeon ar lawr gwlad. Caiff bron i €1 biliwn ei neilltuo i'r DU dros saith mlynedd, ac mae disgwyl i hynny alluogi tua 250,00 o bobl i gymryd rhan. Mae Asiantaeth Cenedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Pwy all wneud cais?

Mae Erasmus+ wedi'i hanelu at ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch, addysg alwedigaethol a darparwyr hyfforddiant, addysg i oedolion a sefydliadau ieuenctid sy'n chwarae rhan weithredol yn y gwaith o gyflawni addysg ffurfiol ac anffurfiol, hyfforddiant a gwaith ieuenctid. Bydd hefyd yn darparu cyllid i bartneriaethau rhwng sefydliadau megis sefydliadau addysgol, sefydliadau ieuenctid, mentrau, awdurdodau lleol a rhanbarthol a sefydliadau anllywodraethol. Ers 2014 mae Cymru wedi derbyn o gwmpas €30m o gyllid gan y rhaglen Erasmus+. Dim ond sefydliadau a all wneud cais am gyllid, ar wahân i grwpiau anffurfiol o bobl ifanc sy'n gallu gwneud cais am ychydig o gyllid ieuenctid o dan amgylchiadau penodol. Ewch i wefan Erasmus+ am fanylion llawn ar gyfer gwneud cais. 

Pam cymryd rhan?

Mae Erasmus+ yn darparu cyllid i sefydliadau er mwyn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, pobl ifanc, athrawon, prentisiaid, arweinwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio ym maes chwaraeon ar lawr gwlad. Mae'n arbennig o fuddiol i bobl ifanc sy'n gallu astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn Ewrop i ddysgu sgiliau newydd i wella eu cyflogadwyedd. Mae'r sawl sy'n cymryd rhan yn caffael sgiliau bywyd ac yn magu mwy o hyder; yn datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol; yn ennill profiad rhyngwladol gwerthfawr; yn ehangu eu CV; yn ehangu gorwelion; yn profi diwylliannau newydd; yn gwella sgiliau iaith ac yn canfod ffyrdd newydd o weithio. 

Ysgolion

Gall athrawon a staff cymorth mewn ysgolion dreulio cyfnod dramor drwy brosiect Symudedd Cam Gweithredu 1 yn dilyn cyrsiau, arsylwi, cysgodi swydd, hyfforddi ac addysgu. 

Mae cyllid ar gael o dan Gam Gweithredu 2 ar gyfer Partneriaethau Strategol rhwng ysgolion a hefyd rhwng ysgolion ac awdurdodau ysgolion lleol/rhanbarthol, sefydliadau ac adrannau hyfforddi athrawon, a mathau eraill o sefydliadau sy'n weithredol yn y byd addysg, hyfforddiant a'r sector ieuenctid. Nod y bartneriaeth yw creu grŵp i fynd i'r afael â phroblemau penodol sy'n gysylltiedig ag addysg ysgolion, megis safonau addysgu, entrepreneuriaeth, dinasyddiaeth, sgiliau safonol neu sgiliau ieithyddol, drwy gydweithio ac arloesedd. Rydych yn ogystal yn gallu cyfnewid staff a disgyblion drwy Weithrediad Allweddol 2 - Partneriaethau Cyfnewid i Ysgolion

Gall ysgolion hefyd wneud cais am gyllid drwy Gam Gweithredu 2 i gynnal prosiectau cydweithredol sydd wedi'u hanelu at wella'r ddarpariaeth ar draws mwy nag un sector.

Addysg Uwch

Gall sefydliadau addysg uwch (SAUau) sy'n dal Siarter Erasmus ar gyfer Addysg Uwch wneud cais am gyllid o dan Gam Gweithredu 1 er mwyn cynnig y cyfle i fyfyrwyr astudio mewn prifysgol sy'n bartner neu gynnal hyfforddeiaeth dramor ac i staff gymryd rhan yn y broses ddysgu neu hyfforddi dramor. Gall myfyrwyr wella eu sgiliau, gwella eu cyflogadwyedd ac ennill profiad rhyngwladol gwerthfawr. Gall staff ganfod ffyrdd newydd o weithio a chefnogi eu datblygiad proffesiynol. 

Gall y sefydliadau sy'n dal Siarter wneud cais am gyllid ar gyfer Partneriaethau Strategol drwy Gam Gweithredu 2 hefyd er mwyn cynnal prosiectau cydweithredol sy'n galluogi sefydliadau i gydweithio er mwyn gwella eu darpariaeth i ddysgwyr a rhannau arferion arloesol. Gall SAUau hefyd wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol sydd wedi'u hanelu at wella'r ddarpariaeth ar draws mwy nag un sector. 

Ieuenctid

Mae aelodau o sefydliadau ieuenctid yn gallu cymryd rhan mewn cyfnewid ieuenctid neu wirfoddoli ac mae gweithwyr ieuenctid yn gallu cymryd rhan mewn hyfforddi/rhyngweithio drwy Weithrediad Allweddol 1. Gall sefydliadau a grwpiau anffurfiol o bobl ifanc gymryd rhan mewn prosiectau cydweithredol, drwy Gam Gweithredu 2, a elwir yn Bartneriaethau Strategol. Eu nod yw gwella a datblygu arferion gwaith ieuenctid arloesol. Gallant hefyd wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol sydd wedi'u hanelu at wella'r ddarpariaeth ar draws mwy nag un sector. 

Gall sefydliadau ieuenctid hefyd wneud cais am gyllid Deialog Strwythuredig, prosiectau Cam Gweithredu 3, sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc ryngweithio â'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau ar broblemau o bwys i bobl ifanc a dylanwadu ar bolisi.

Hyfforddiant Addysg Alwedigaethol (VET)

Gall sefydliadau sydd yn ymwneud â hyfforddiant addysg alwedigaethol geisio am nawdd i gynnig  i brentisiad a myfyrwyr y cyfle i arbrofi  swydd hyfforddiant galwedigaethol dramor. Gall y myfyrwyr dreulio amser mewn gweithle i ennil profiad gwaith go iawn neu mewn sefydliad addysg i oedolion ble byddant yn treulio amser yn arbrofi’r diwydiant.  Gall y staff hefyd elwa o’r cyllid sydd ar gael i wella eu datblygiad proffesiynol  neu i gael profiad cysgodi swyddi. Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd drwy Gam Gweithredu 1. Gall sefydliadau  addysg i oedolion y Deyrnas Gyfunol wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol ar draws wy nag un sector drwy Gam Gweithredu 2. 

Addysg Gydol Oes

Gall sefydliadau sydd yn ymwneud ag addysg gydol oes geisio am nawdd ar gyfer y staff sydd yn gyfrifol am y maes penodol hwnnw oes er mwyn iddyn nhw fynychu cyrsiau hyfforddiant neu gyflawni tasgau addysgu/hyfforddi. Mae’r staff yn gallu elwa o ddatblygu proffesiynol a gyrfaol uwch drwy gyrsiau strwythuredig a chyrsiau hyfforddi, cysgodi swydd ac arsylwi. Mae’r gweithgareddau  hyn yn digwydd drwy Gam Gweithredu 1Gall syfydliadau addysg y DG geisio am nawdd i redeg prosiectau cydweithredol neu brosiectau cydweithredol ar draws mwy nag un adran drwy gam Gweithredu 2. 

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon