Dydd Iau 26 Ebrill 2018

 

Daeth Cymru yn chweched mewn adolygiad o ddeg rhanbarth a gwlad fach ar draws y byd o ran pa mor atyniadol yw hi'n rhyngwladol – ei grym 'cymell tawel' 

Chwaraeon yw ased cymell tawel gorau Cymru – yn yr ail safle 

Mae'r adroddiad yn awgrymu bod Cymru'n trin Cwpan Rygbi'r Byd yn Japan fel cyfle pwysig i hyrwyddo'r wlad dramor

Mae adroddiad newydd gan British Council Cymru (a gyhoeddwyd heddiw ar 26 Ebrill) yn dweud y dylai Cymru ddefnyddio apêl ei grym 'cymell tawel' yn well, sef ei sectorau diwylliant, addysg a chwaraeon, er mwyn cael mwy o gydnabyddiaeth a dylanwad ar lwyfan byd-eang. 

Mae'r adroddiad, 'Baromedr Cymell Tawel Cymru 2018', yn cymharu Cymru â naw gwlad a rhanbarth ar draws y byd. 

Yn gyffredinol, daeth Cymru yn chweched yn y Mynegai, y tu ôl i Québec, yr Alban, Fflandrys, Catalwnia a Hokkaido yn Japan, a daeth ar y blaen i Gorsica, Gogledd Iwerddon, Jeju yn Ne Corea a Phuerto Rico.

Mae'r adroddiad yn cyfuno dadansoddiad o ddata sydd eisoes yn bodoli ar lywodraeth pob ardal, eu defnydd o dechnoleg ddigidol, eu diwylliant, eu menter, eu hymgysylltiad a'u haddysg, gyda chanlyniadau arolwg a gomisiynwyd yn ddiweddar o 5000 o bobl mewn deg gwlad. 

Roedd yr arolwg yn gofyn am safbwyntiau pobl ar fwyd, cyfeillgarwch tuag at dwristiaid, brandiau moethus, gwerthoedd gwleidyddol, sut le yw i fyw, diwylliant a chwaraeon ar gyfer Cymru a'r naw rhanbarth a gwlad gymaradwy.

Daeth Cymru'n ail yn yr arolwg ar gyfer chwaraeon, ychydig y tu ôl i Gatalwnia, ac yn nawfed ar gyfer bwyd, gyda dim ond Gogledd Iwerddon y tu ôl iddi yn y safle olaf.

Yn y dadansoddiad o ddata, ym maes technoleg ddigidol y gwnaeth Cymru orau, gan ddod yn drydydd y tu ôl i'r Alban a Jeju. Daeth hefyd yn bedwerydd am ei sector menter, gan wneud yn well na'r rhanbarthau mwy Catalwnia a Hokkaido. Addysg oedd maes gwannaf Cymru, a daeth yn y seithfed safle. 

Meddai Pennaeth Addysg British Council Cymru, Chris Lewis: "Mae globaleiddio a datganoli yn cynnig cyfleoedd mawr newydd i wledydd fel Cymru, nad oes ganddynt yr un ysgogiadau polisi tramor â chenedl-wladwriaethau, i weithredu ar lwyfan byd-eang. Rydyn ni'n falch o weld bod yr adroddiad yn dangos bod gan Gymru adnoddau cymell tawel sylweddol. Mae apêl ein diwylliant chwaraeon yn amlwg wedi'i hybu gan berfformiad Cymru yn Ewro 2016, ac mae isadeiledd digidol ac amgylchedd buddsoddi'r wlad ymhlith ei chryfderau eraill. 

"Yr her nawr, yn enwedig yng nghyd-destun Brecsit, yw adeiladu ar y perfformiad hwn a datgelu ein gwir botensial cymell tawel. Rydyn ni'n galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth ryngwladol newydd i Gymru, a fydd wir yn helpu i hybu ymgysylltiad byd-eang."

"Mae cenhedloedd bach, rhanbarthau a dinasoedd ar draws y byd yn gynyddol ymwybodol bod ganddynt yr hyn a elwir yn 'rym cymell tawel', ac maent yn ei ddefnyddio i ddenu buddsoddiad o'r tu allan, hybu masnach a chynyddu niferoedd twristiaid a myfyrwyr rhyngwladol."

Bydd yr adroddiad a dyfodol cymell tawel Cymru yn cael eu trafod mewn cynhadledd yng Nghaerdydd ar 26 Ebrill, lle bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn rhoi'r brif araith. Trefnwyd y gynhadledd gan British Council Cymru ar y cyd â'r Sefydliad Materion Cymreig.

Ysgrifennwyd yr adroddiad gan Jonathan McClory o gwmni Portland, sy'n cynhyrchu'r 'Soft Power 30', rhestr flynyddol o'r gwledydd â'r grym cymell tawel mwyaf dylanwadol yn y byd.

Nodiadau i olygyddion

Dewiswyd y gwledydd a'r rhanbarthau a ddadansoddwyd yn yr adroddiad yn seiliedig ar nifer o ystyriaethau, gan gynnwys lefel awdurdod datganoledig y llywodraeth, maint cynnyrch domestig gros, maint y boblogaeth, lledaeniad daearyddol, lefel datblygiad, a hanes uchelgais a gwaith ymgysylltu rhyngwladol.

Casglwyd safbwyntiau 5,000 o bobl ar gyfer yr arolwg o'r deg gwlad ganlynol:

•  Canada

•  Tsieina

•  Yr Emiraethau Arabaidd Unedig

•  Ffrainc

•  Yr Almaen

•  India

• Iwerddon

•  Japan 

•  Qatar

•  Unol Daleithiau America

Sgoriau Cymell Tawel Cyffredinol:

1  QUÉBEC         65.75%

2  YR ALBAN      62.23%

3  FFLANDRYS   56.44%

4  CATALWNIA    54.86%

5  HOKKAIDO     52.52%

6  CYMRU          48.62%

7  CORSICA       42.70%

8  GOGLEDD IWERDDON35.32%

9  JEJU              31.61%

10 PUERTO RICO  27.81%

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn gweithio gyda mwy na 100 o wledydd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a’r gymdeithas sifil. Y llynedd, ymgysyllton ni â mwy na 65 milwn o bobl yn uniongyrchol a 731 miliwn o bobl yn gyfan gwbl gan gynnwys cysylltiadau ar lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol yn y gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw ac yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, adeiladu cysylltiadau a meithrin ymddiriedaeth. Sefydlwyd y British Council ym 1934 ac rydym yn elusen y DU sydd yn cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus y DU. Rydym yn derbyn 15 y cant o’n grant cyllido craidd gan Lywodraeth y DU.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy:

http://twitter.com/BCouncil_Wales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon