©

Dafydd Owen FfotoNant

Dydd Mercher 24 May 2023

 

Mae gwahoddiad i weithwyr creadigol ac artistiaid yng Nghymru a Ffrainc wneud cais am grant i Gronfa Ddiwylliannol Cymru yn Ffrainc. Mae’r gronfa newydd hon yn rhan allweddol o raglen Llywodraeth Cymru, ‘Blwyddyn Cymru yn Ffrainc 2023’. Mae’n gronfa o £100k ac mae’n agored i geisiadau gan artistiaid a sefydliadau creadigol yn y ddwy wlad i weithio gyda’i gilydd.

Mae’r rhaglen yn cael ei rhedeg gan y British Council mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llywodraeth Cymru. Nod y gronfa yw sbarduno cysylltiadau newydd ac adnewyddu cysylltiadau sy’n bodoli’n barod rhwng Cymru a Ffrainc drwy gefnogi mentrau cydweithio sy’n meithrin cysylltiadau hirdymor ymysg artistiaid, ymarferwyr creadigol a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.

Mae Blwyddyn Cymru yn Ffrainc yn bwrw golau ar ddiwylliant, iaith a hunaniaeth Cymru, a bydd y Gronfa Ddiwylliannol newydd hon yn rhoi cefnogaeth i weithwyr creadigol fanteisio’n llawn ar ddigwyddiadau mawr a byd-eang - gan gynnwys Cwpan Rygbi’r Byd a Gemau Olympaidd yr Haf ym Mharis. Bydd Blwyddyn Cymru yn Ffrainc yn rhedeg tan fis Mawrth 2024.

Wrth wneud cyhoeddiad swyddogol am agor y gronfa, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford:

“Mae ail-fuddsoddi yn y berthynas rhwng Cymru a Ffrainc i adeiladu’r cysylltiadau diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd cryfaf bosibl yn ganolog i’r hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni drwy Flwyddyn Cymru yn Ffrainc. Rwy’n falch iawn i gyhoeddi agor y gronfa hon, a fydd yn hwyluso datblygiad rhwydweithiau artistig a diwylliannol Cymreig yn Ffrainc ac amlygu diwylliant, treftadaeth ac iaith Cymru i gynulleidfaoedd newydd a datblygu enw a chydnabyddiaeth i Gymru ar lwyfan y byd.

Mae perthynas rhwng Cymru a Ffrainc wedi bodoli ers canrifoedd, ac mae’r cysylltiadau diwylliannol hyn yn rhan bwysig o ail-greu’r berthynas honno yn ein byd ni heddiw. Maen nhw’n ein helpu i weithio gyda’n gilydd ar yr heriau sy’n gyffredin i drigolion ein dwy wlad.”

Mae Maggie Russell, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, yn falch iawn bod artistiaid o Gymru’n rhan o flwyddyn gyffrous Cymru yn Ffrainc. Ychwanegodd:

Mae’n gyfle i fwrw golau ar ddiwylliant ac ieithoedd amrywiol ac unigryw Cymru, ac i gydweithio’n greadigol ar gaeau rygbi, mewn digwyddiadau arddangos neu mewn canolfannau cymunedol lleol yn Lyon, Nantes neu Marseilles a thu hwnt. Yng Nghymru, mae’r celfyddydau’n chwarae rhan bwysig o ran hybu ein llesiant, a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch i gyd-ariannu rhaglen sy’n adeiladu ar lwyddiant sioeau arddangos a mentrau cydweithio diweddar rhwng Cymru a Ffrainc. Roedd perfformiad hanner amser gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn y Stade de France yn ystod y gêm rhwng Cymru a Ffrainc ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad a rhaglen ddysgu a chydweithio Theatr Hijinx gyda l’Oiseau-Mouche yn ddwy enghraifft o hyn.”

Dywedodd Ruth Cocks, Cyfarwyddwr British Council Cymru:

“Mae blwyddyn Cymru yn Ffrainc wedi cynhyrchu gwaith creadigol gwych yn barod, ac mae’n fendigedig i weld mentrau cydweithio newydd yn ffurfio o Gannes i Gaerdydd, o Baris i Brestatyn. Mae’r gronfa newydd hon yn cynnig cyfle gwych i weithwyr creadigol o Gymru a Ffrainc i gysylltu, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddilyn deiliaid y grantiau a’r effaith dw i’n sicr y bydd eu mentrau cydweithio rhyfeddol yn ei gael.”

Mae’r gronfa’n agored i geisiadau gan unigolion a sefydliadau sy’n gweithio ym meysydd diwylliant, creadigrwydd a llesiant. Mae cronfa Cymru yn Ffrainc ar agor nawr. Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin 2023. Rhaid i geisiadau fod gan bartneriaeth rhwng o leiaf un sefydliad neu unigolyn yng Nghymru ac un yn Ffrainc. Mae mwy o wybodaeth am y gronfa a’r meini prawf ar gyfer ymgeisio yma.

Rosalind Gould, British Council: +44 (7770 934953 E: rosalind.gould@britishcouncil.org

Mae mwy o wybodaeth am waith y British Council yng Nghymru ar gael yma: https://wales.britishcouncil.org/                                                                                         

Nodiadau i olygyddion

Cyngor Celfyddydau Cymru  

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff ariannu swyddogol ar gyfer ariannu a datblygu’r celfyddydau.

Bob dydd, mae pobl ledled Cymru’n mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau: rydym ni’n helpu i gefnogi a thyfu’r gweithgaredd hwn.

Gwnawn hynny drwy ddefnyddio arian cyhoeddus sydd ar gael i ni gan Lywodraeth Cymru a thrwy ddosbarthu’r arian a dderbyniwn fel achos da gan y Loteri Genedlaethol. Drwy reoli a buddsoddi’r arian hwn mewn gweithgareddau creadigol, mae Cyngor y Celfyddydau’n cyfrannu at ansawdd bywyd pobl ac at lesiant diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://celf.cymru/  

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw asiantaeth ryngwladol fewnol Cyngor Celfyddydau Cymru, sef y corff cyhoeddus sy’n gyfrifol am ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru. Mae’n rhoi cyngor a chymorth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru sy’n gweithio yn rhyngwladol, ac mae’n bwynt cyswllt i artistiaid, sefydliadau ac asiantaethau rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru neu sy’n creu cysylltiadau â Chymru. https://wai.org.uk/cy/

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn hybu heddwch a ffyniant drwy feithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y Deyrnas Unedig a gwledydd ledled y byd. Rydym yn gwneud hyn drwy ein gwaith ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, addysg a’r iaith Saesneg. Rydym yn gweithio gyda phobl mewn dros 200 o wledydd a thiriogaethau ac mae gyda ni bresennoldeb ar lawr gwlad mewn dros 100 o wledydd. Yn 2021-22 fe wnaethom ni ymgysylltu â 650 miliwn o bobl.

 

neu dilynwch ni ar Twitter, Facebook neu Instagram. 

Rhannu’r dudalen hon