Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol

Beth yw Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol?

Ariennir Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u gweithredir gan British Council Cymru.

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol wedi’ halinio â blaenoriaethau addysgu Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyfle i weithwyr addysg proffesiynol gydweithio ag ysgolion, mudiadau a rhwydweithiau mewn gwledydd eraill.

Drwy gyfrwng Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mae athrawon o Gymru'n cael cyfle i ymweld â gwlad dramor er mwyn dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol wrth arsylwi dulliau cynnal gwersi, methodolegau addysgu, dulliau cyflwyno cynnwys a safonau dysgu disgyblion.

Mae teithiau cyfnewid y gorffennol yn cynnwys cymhwysedd digidol yn Hong Kong, arweinyddiaeth ysgolion yn Malaysia, rhifedd yn India, llythrennedd yng Nghanada, y celfyddydau ym maes anghenion addysgol arbennig yn Los Angeles a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd. 

Mae rhagor o wybodaeth am ymweliadau sydd ar y gweill isod, (mae pob lle wedi cael ei glustnodi). Er mwyn cael gwybodaeth am gyfleoedd newydd, mae croeso i chi anfon e-bost atom 

Ontario, Canada.  4 – 11 Chwefror 2017 

Taith i Ganada i arsylwi ystod o arferion ieithoedd tramor modern

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Mehefin 2015, yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn y nifer o ddisgyblion o Gymru sy'n astudio TGAU mewn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mewn cydweithrediad â British Council Canada a Gweinyddiaeth Addysg Ontario, yn rhoi cyfle i athrawon o Gymru ymweld ag Ontario, Canada.

Bydd y ddirprwyaeth yn ymweld ag ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy'n arfer safon uchel o ddysgu ieithoedd. Byddant yn arsylwi ystod o strategaethau a datblygiadau newydd ym maes dysgu ieithoedd tramor modern sy'n ennyn diddordeb disgyblion yn y maes.  Bydd hyn yn gymorth i ddatblygu dulliau newydd o wella arferion dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru, a chreu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau disgyblion. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys y themâu canlynol, a nodwyd fel y prif feysydd i'w datblygu yng Nghymru:

  • Sut i ddysgu ieithoedd yn effeithiol ar draws y cwricwlwm
  • Ehangu ar yr ystod o strategaethau ar gyfer dealltwriaeth rhyngddiwylliannol a dysgu ieithoedd a ddarperir dan arweiniad Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm ieithoedd tramor modern 
  • Ennyn diddordeb disgyblion a rhieni mewn dysgu ieithoedd tramor modern - yn enwedig bechgyn a disgyblion o ardaloedd difreintiedig
  • Ennyn cefnogaeth i ddatblygu deunydd dysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy er mwyn arloesi a rhannu syniadau am arferion dysgu effeithiol

Gweld beth ddysgodd ein harbenigwyr iaith o Gymru yn Ontario

Seattle, UDA. 27 Chwefror - 3 Mawrth 2017

Taith i Seattle i drafod ffyrdd o ddatblygu sgiliau’r gweithlu 

Mae'n bleser gweithio gyda Colegau Cymru i gydlynu'r rhaglen ar gyfer ymweliad uwch-arweinwyr rhai o golegau addysg bellach Cymru â Seattle.

Yn ystod yr ymweliad â Seattle, bydd dirprwyaeth o uwch-arweinyddion o golegau o bob cwr o Gymru'n arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau gweithlu ac yn trafod y rhwydwaith integredig o bartneriaid sy'n cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi'r boblogaeth ar gyfer y byd gwaith.  Bydd yr ymweliad yn gymorth i ddylanwadu ar bolisi ac i helpu ffurfio'r sector addysg bellach yng Nghymru.

Gweld beth ddysgodd y grŵp yn Seattle

Hong Kong, 11 Mawrth – 17 Mawrth 2017

Taith i Hong Kong i drafod ffyrdd o wella cymhwysedd digidol

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw elfen gyntaf cwricwlwm newydd ysgolion Cymru i gael ei darparu.  O achos hyn, prif bwrpas ymweliad Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol â Hong Kong yw ysbrydoli dulliau newydd o wella cymhwysedd digidol ar draws holl feysydd y cwricwlwm.

Bydd athrawon o ysgolion cynradd yng Ngogledd a De Cymru'n arsylwi ystod o arferion digidol mewn sefydliadau ac ysgolion yn Hong Kong sydd â chymhwysedd digidol o safon uchel.  Mae'r rhaglen yn cynnwys pedair adran y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Bydd hyn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon arsylwi arferion gorau rhyngwladol a fydd yn arwain at roi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn eu dosbarthiadau nhw.