Athrawon mewn ystafelloedd dosbarth
©

British Council 

Beth yw Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol?

Ariennir Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u gweithredir gan British Council Cymru.

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol wedi’ halinio â blaenoriaethau addysgu Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyfle i weithwyr addysg proffesiynol gydweithio ag ysgolion, mudiadau a rhwydweithiau mewn gwledydd eraill.

Drwy gyfrwng Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mae athrawon o Gymru'n cael cyfle i ymweld â gwlad dramor er mwyn dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol wrth arsylwi dulliau cynnal gwersi, methodolegau addysgu, dulliau cyflwyno cynnwys a safonau dysgu disgyblion.

Mae teithiau cyfnewid y gorffennol yn cynnwys cymhwysedd digidol yn Hong Kong, arweinyddiaeth ysgolion yn Malaysia, rhifedd yn India, llythrennedd yng Nghanada, y celfyddydau ym maes anghenion addysgol arbennig yn Los Angeles a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd. 

Byddwn yn cyhoeddi cyfleoedd newydd ar ddiwedd 2018, bydd ymweliadau tramor yn digwydd ar ddechrau 2019

Os oes gennych ymholiadau anfonwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda neu ffoniwch 02920 924360

Gwybodaeth am ein teithiau blaenorol

Canada 2018

Ymweliad â Chanada i archwilio arloesi ym maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ (ILlC) yw’r mwyaf o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn datblygiad y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Nod ymweliad IPLC 2018 i Ganada, mewn cydweithrediad â Chyngor Prydain Canada, fu archwilio arloeson addysgol a strategaethau ILC i ddatblygu:

 • Siarad
 • Gwrando
 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Cyfathrebu

Yn ystod y daith, arsylwodd y ddirprwyaeth amrywiaeth o arferion Ieithoedd a Chyfathrebu Llythrennedd trwy gyrff arweiniol ac ysgolion sy’n arddangos safonau uchel o addysgu. Dylai hyn ysbrydoli ymagweddau newydd at wella ymarfer addysgu a fydd yn trawsnewid arfer o fewn ysgolion Cymru ac i arwain at ddatblygu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau’r 21ain ganrif i fyfyrwyr.

Yn bennaf, roedd y rhaglen yn anelu at:

 • datblygu dulliau effeithiol i baratoi’r gweithlu addysgu i gwrdd â’r her;
 • dadansoddi effaith strategaethau ysgol-gyfan ar lythrennedd disgyblion;
 • datblygu pedagogau mwy effeithiol ar draws yr holl ieithoedd a gynigir yn y cwricwlwm;
 • Ennill cefnogaeth wrth ddatblygu deunyddiau addysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy ar gyfer arloesi a rhannu syniadau ar gyfer ymarfer addysgu effeithiol.

Gogledd Iwerddon 2018

Ymweliad â Gogledd Iwerddon i arsylwi arfer gorau yn nefnydd technoleg ddigidol

Rhoddoddd y daith hon, ar gyfer ysgolion sydd angen cymorth bellach i weithredu’r Fframwaith Cymhwyster Digidol, gyfle i athrawon Cymraeg i arsylwi arfer gorau yn nefnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd.

Cafodd rhaglen y daith ei dylunio gydag Adran Addysg Gogledd Iwerddon a Chanolfan AmmA, canolfan ddysgu creadigol amlgyfrwng sydd yn gwella a chyfoethogi sgiliau disgyblion trwy lwybrau newydd megis:

 • Technegau golygu fideo digidol a chamera digidol
 • Dylunio amlgyfrwng
 • Adroddi straeon digidol

Yn ystod y daith, bu'r cyfranogwyr yn arsylwi amryw o arfer Cymhwyster Digidol trwy AmmA, prosiect C2K Adran Addysg Gogledd Iwerddon ac ysgolion sy’n gweithredu safon uchel o gymhwyster digidol, ac o ganlyniad cafwyd cyfle unigryw i ysbrydoli gweledigaeth strategol eu hunain o sut i weithredu’r FCD yn ymarferol.

Ontario, Canada 2017

Taith i Ganada i arsylwi ystod o arferion ieithoedd tramor modern

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Mehefin 2015, yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn y nifer o ddisgyblion o Gymru sy'n astudio TGAU mewn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mewn cydweithrediad â British Council Canada a Gweinyddiaeth Addysg Ontario, yn rhoi cyfle i athrawon o Gymru ymweld ag Ontario, Canada.

Ymwelodd y ddirprwyaeth ag ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy'n arfer safon uchel o ddysgu ieithoedd. Roeddent yn arsylwi ystod o strategaethau a datblygiadau newydd ym maes dysgu ieithoedd tramor modern sy'n ennyn diddordeb disgyblion yn y maes.  Bu hyn yn gymorth i ddatblygu dulliau newydd o wella arferion dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru, a chreu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau disgyblion. 

Roedd y rhaglen yn cynnwys y themâu canlynol, a nodwyd fel y prif feysydd i'w datblygu yng Nghymru:

 • Sut i ddysgu ieithoedd yn effeithiol ar draws y cwricwlwm
 • Ehangu ar yr ystod o strategaethau ar gyfer dealltwriaeth rhyngddiwylliannol a dysgu ieithoedd a ddarperir dan arweiniad Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm ieithoedd tramor modern 
 • Ennyn diddordeb disgyblion a rhieni mewn dysgu ieithoedd tramor modern - yn enwedig bechgyn a disgyblion o ardaloedd difreintiedig
 • Ennyn cefnogaeth i ddatblygu deunydd dysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy er mwyn arloesi a rhannu syniadau am arferion dysgu effeithiol

Gweld beth ddysgodd ein harbenigwyr iaith o Gymru yn Ontario

Seattle, UDA 2017

Taith i Seattle i drafod ffyrdd o ddatblygu sgiliau’r gweithlu 

Roedd yn bleser gweithio gyda Colegau Cymru i gydlynu'r rhaglen ar gyfer ymweliad uwch-arweinwyr rhai o golegau addysg bellach Cymru â Seattle.

Yn ystod yr ymweliad â Seattle, roedd y ddirprwyaeth o uwch-arweinyddion o golegau o bob cwr o Gymru'n arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau gweithlu ac yn trafod y rhwydwaith integredig o bartneriaid sy'n cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi'r boblogaeth ar gyfer y byd gwaith.  Bu'r ymweliad yn gymorth i ddylanwadu ar bolisi ac i helpu ffurfio'r sector addysg bellach yng Nghymru.

Gweld beth ddysgodd y grŵp yn Seattle

Hong Kong 2017

Taith i Hong Kong i drafod ffyrdd o wella cymhwysedd digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw elfen gyntaf cwricwlwm newydd ysgolion Cymru i gael ei darparu.  O ganlyniad, prif bwrpas ymweliad Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol â Hong Kong fu ysbrydoli dulliau newydd o wella cymhwysedd digidol ar draws holl feysydd y cwricwlwm.

Arsylwodd athrawon o ysgolion cynradd yng Ngogledd a De Cymru ystod o arferion digidol mewn sefydliadau ac ysgolion yn Hong Kong sydd â chymhwysedd digidol o safon uchel.  Roedd y rhaglen yn cynnwys pedair adran y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Rhoddodd hyn gyfle unigryw i athrawon arsylwi arferion gorau rhyngwladol a fydd yn arwain at roi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn eu dosbarthiadau nhw.