Athrawon mewn ystafelloedd dosbarth
©

British Council 

Beth yw Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol?

Ariennir Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u gweithredir gan British Council Cymru.

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol wedi’ halinio â blaenoriaethau addysgu Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyfle i weithwyr addysg proffesiynol gydweithio ag ysgolion, mudiadau a rhwydweithiau mewn gwledydd eraill.

Drwy gyfrwng Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mae athrawon o Gymru'n cael cyfle i ymweld â gwlad dramor er mwyn dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol wrth arsylwi dulliau cynnal gwersi, methodolegau addysgu, dulliau cyflwyno cynnwys a safonau dysgu disgyblion.

Mae teithiau cyfnewid y gorffennol yn cynnwys cymhwysedd digidol yn Hong Kong, arweinyddiaeth ysgolion yn Malaysia, rhifedd yn India, llythrennedd yng Nghanada, y celfyddydau ym maes anghenion addysgol arbennig yn Los Angeles a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd. 

Canada. Chwefror 2018 - Ceisiadau nawr ar agor!

‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ (ILC) yw’r mwyaf o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn datblygiad y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Nod ymweliad IPLC 2018 i Ganada, mewn cydweithrediad â Chyngor Prydain Canada, yw archwilio arloeson addysgol a strategaethau ILC i ddatblygu:

 • Siarad
 • Gwrando
 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Cyfathrebu

Yn ystod y daith, bydd y ddirprwyaeth yn arsylwi amrywiaeth o arferion Ieithoedd a Chyfathrebu Llythrennedd trwy gyrff arweiniol ac ysgolion sy’n arddangos safonau uchel o addysgu. Dylai hyn ysbrydoli ymagweddau newydd at wella ymarfer addysgu a fydd yn trawsnewid arfer o fewn ysgolion Cymru ac i arwain at ddatblygu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau’r 21ain ganrif i fyfyrwyr.

Yn bennaf, bydd y rhaglen yn anelu at:

 • datblygu dulliau effeithiol i baratoi’r gweithlu addysgu i gwrdd â’r her;
 • dadansoddi effaith strategaethau ysgol-gyfan ar lythrennedd disgyblion;
 • datblygu pedagogau mwy effeithiol ar draws yr holl ieithoedd a gynigir yn y cwricwlwm;
 • Ennill cefnogaeth wrth ddatblygu deunyddiau addysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy ar gyfer arloesi a rhannu syniadau ar gyfer ymarfer addysgu effeithiol.

Pryd: canol Chwefror 2018

Ar gyfer: Ymarferwyr ILC / Arweinwyr Ysgol

Faint: Hyd at 6 o gynrychiolwyr

Dyddiad cau’r cais: Dydd Gwener, 6 Hydref 2017

Disgwylir i’r holl gyfranogwyr fynychu sesiwn briffio cyn ymadawiad a darparu bywgraffiadau diweddar ar gyfer sefydliadau Canada ymlaen llaw.

Mae’r cais yn yr adran lawrlwytho isod. Os oes gennych gwestiwn, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda neu 02920 924360.

Gwybodaeth am ein teithiau yn 2017

Ontario, Canada.  4 – 11 Chwefror 2017 

Taith i Ganada i arsylwi ystod o arferion ieithoedd tramor modern

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Mehefin 2015, yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn y nifer o ddisgyblion o Gymru sy'n astudio TGAU mewn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mewn cydweithrediad â British Council Canada a Gweinyddiaeth Addysg Ontario, yn rhoi cyfle i athrawon o Gymru ymweld ag Ontario, Canada.

Bydd y ddirprwyaeth yn ymweld ag ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy'n arfer safon uchel o ddysgu ieithoedd. Byddant yn arsylwi ystod o strategaethau a datblygiadau newydd ym maes dysgu ieithoedd tramor modern sy'n ennyn diddordeb disgyblion yn y maes.  Bydd hyn yn gymorth i ddatblygu dulliau newydd o wella arferion dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru, a chreu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau disgyblion. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys y themâu canlynol, a nodwyd fel y prif feysydd i'w datblygu yng Nghymru:

 • Sut i ddysgu ieithoedd yn effeithiol ar draws y cwricwlwm
 • Ehangu ar yr ystod o strategaethau ar gyfer dealltwriaeth rhyngddiwylliannol a dysgu ieithoedd a ddarperir dan arweiniad Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm ieithoedd tramor modern 
 • Ennyn diddordeb disgyblion a rhieni mewn dysgu ieithoedd tramor modern - yn enwedig bechgyn a disgyblion o ardaloedd difreintiedig
 • Ennyn cefnogaeth i ddatblygu deunydd dysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy er mwyn arloesi a rhannu syniadau am arferion dysgu effeithiol

Gweld beth ddysgodd ein harbenigwyr iaith o Gymru yn Ontario

Seattle, UDA. 27 Chwefror - 3 Mawrth 2017

Taith i Seattle i drafod ffyrdd o ddatblygu sgiliau’r gweithlu 

Mae'n bleser gweithio gyda Colegau Cymru i gydlynu'r rhaglen ar gyfer ymweliad uwch-arweinwyr rhai o golegau addysg bellach Cymru â Seattle.

Yn ystod yr ymweliad â Seattle, bydd dirprwyaeth o uwch-arweinyddion o golegau o bob cwr o Gymru'n arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau gweithlu ac yn trafod y rhwydwaith integredig o bartneriaid sy'n cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi'r boblogaeth ar gyfer y byd gwaith.  Bydd yr ymweliad yn gymorth i ddylanwadu ar bolisi ac i helpu ffurfio'r sector addysg bellach yng Nghymru.

Gweld beth ddysgodd y grŵp yn Seattle

Hong Kong, 11 Mawrth – 17 Mawrth 2017

Taith i Hong Kong i drafod ffyrdd o wella cymhwysedd digidol

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw elfen gyntaf cwricwlwm newydd ysgolion Cymru i gael ei darparu.  O achos hyn, prif bwrpas ymweliad Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol â Hong Kong yw ysbrydoli dulliau newydd o wella cymhwysedd digidol ar draws holl feysydd y cwricwlwm.

Bydd athrawon o ysgolion cynradd yng Ngogledd a De Cymru'n arsylwi ystod o arferion digidol mewn sefydliadau ac ysgolion yn Hong Kong sydd â chymhwysedd digidol o safon uchel.  Mae'r rhaglen yn cynnwys pedair adran y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Bydd hyn yn rhoi cyfle unigryw i athrawon arsylwi arferion gorau rhyngwladol a fydd yn arwain at roi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn eu dosbarthiadau nhw.