Athrawon mewn ystafelloedd dosbarth
©

British Council 

Mae ymweliadau tramor a drefnwyd ar gyfer 2020/21 wedi cael eu gohirio yn sgil cyfyngiadau teithio’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu. Yn y cyfamser, rydym yn archwilio cyfleoedd dysgu rhithwir i athrawon yn seiliedig ar Feysydd Dysgu a Phrofiad a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Beth yw Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol?

Ariennir Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u gweithredir gan British Council Cymru.

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol wedi’ halinio â blaenoriaethau addysgu Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyfle i weithwyr addysg proffesiynol gydweithio ag ysgolion, mudiadau a rhwydweithiau mewn gwledydd eraill.

Drwy gyfrwng Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mae athrawon o Gymru'n cael cyfle i ymweld â gwlad dramor er mwyn dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol wrth arsylwi dulliau cynnal gwersi, methodolegau addysgu, dulliau cyflwyno cynnwys a safonau dysgu disgyblion.

Mae ymweliadau cyfnewid dysgu yn y gorffennol wedi cynnwys cymhwysedd digidol yn Hong Kong, arfer mynegiadol ac arfer sy’n cysylltu’n gymdeithasol ym maes y celfyddydau yn India, lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd, ac yn fwyaf diweddar, y defnydd o fodel Ysgolion Partneriaeth Cymunedol (Community Partnership Schools™) yn Fflorida.

Nod y rhaglen yw i

 • ddarganfod methodolegau a ffyrdd newydd o gyflwyno DPP
 • sbarduno syniadau ar gyfer Arweinyddiaeth athrawon a gwella DPP athrawon yng Nghymru
 • gasglu gwybodaeth, syniadau a mewnwelediadau newydd trwy drafodaethau gyda chydweithwyr rhyngwladol mewn amgylchedd sy'n cefnogi ei gilydd

Gwybodaeth am ein teithiau blaenorol

Fflorida, UDA. 2020

Yn 2020 ymwelodd dirprwyaeth yn cynnwys deg o athrawon ac ymarferwyr addysg o wyth o ysgolion o Gymru â Fflorida i ddysgu am ddefnyddio model Ysgolion Partneriaeth Cymunedol (Community Partnership Schools™) i gau’r bwlch cyrhaeddiad.

Gall partneriaeth gymunedol gynnwys y partneriaid craidd canlynol; ysgol, prifysgol neu goleg, sefydliadau cymunedol nid-er-elw a darparwr gofal iechyd, ymysg eraill. Mae model yr Ysgolion Partneriaeth Cymunedol yn cyd-fynd ag uchelgais Llywodraeth Cymru i waredu anghydraddoldebau o ran deilliannau dysgwyr fel bod pob dysgwr, beth bynnag y bo ei gefndir, yn anelu’n uchel a chael cyfle cyfartal i gyflawni ei ddyheadau. Mae rôl yr ysgol yn allweddol o ran cyflawni’r uchelgeisiau ac amcanion hynny.

Yn ystod eu hymweliad â Fflorida bu’r cynrychiolwyr yn archwilio arfer gorau a dysgu am strategaethau ac arfau y gallant eu defnyddio yn eu hysgolion ac yng nghymunedau eu hysgolion yng Nghymru. Cawsant gyfle i ddysgu am ehangu dulliau addysgu a chysylltiadau cymunedol ysgolion. Cafodd y cynrychiolwyr gyfle hefyd i ymweld â gwahanol ysgolion cymunedol yn ogystal â chymryd rhan mewn sesiynau trafod a meithrin cyfleoedd cydweithio gyda rhanddeiliaid allweddol.

UDA 2019

Canolbwyntiodd yr ymweliad i Efrog Newydd ar Effaith Tlodi ar Gyflawniad Addysgol trwy'r dull Ysgolion Cymunedol, a thrwy ymweliadau ag ysgolion a sefydliadau cymunedol, roedd y cyfranogwyr yn arsylwi arfer gorau mewn ymgysylltiad llwyddiannus rhieni, teuluoedd a chymunedau ag ysgolion.

Yr Almaen 2019

Canolbwyntiodd yr ymweliad i Berlin ar Strategaethau ar gyfer Integreiddio Ffoaduriaid, a thrwy ymweliadau â sefydliadau awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau gwirfoddol ac ysgolion, roedd y cyfranogwyr yn arsylwi ar arferion gorau a pholisïau a gyflwynwyd yn Berlin gan sicrhau bod gan bob plentyn hawl i addysg.

Tsieina, 2018

Taith i Tsieina i ddarganfod dulliau newydd o ddysgu mathemateg gynradd

Prif bwrpas y daith i Chonqing oedd  ysbrydoli dulliau newydd o ddysgu Maths Cynradd bydd yn trawsnewid i weithred o fewn ysgolion Cymraeg. Yn ystod y daith, a gynhaliwyd gan British Council Tsieina a Chomisiwn Addysg Drefol Chonqing, bu’r cynadleddwyr yn arsylwi amryw o arfer mathemategol trwy sefydliadau blaenllaw, arbenigwyr ac ysgolion sy’n gweithredu safon uchel o fewn y meysydd canlynol:

 • Maths gweithrediadol
 • Methodoleg addysgu
 • Arfer orau o fewn ‘Mastery Maths’

India, 2018

Taith i India i ddarganfod gweithred celfyddydau mynegiannol a chymdeithasol

Bu’r daith IPLC i India yn archwilio gwahanol ffyrdd o weithred celfyddydau mynegiannol a chymdeithasol. Cynnalwyd y daith gan British Council India a ThinkArts, sefydliad sy’n cyflwyno digwyddiadau celfyddydol trawsnewidiol i blant a phobl ifanc.

Fel rran o’r rhaglen, Arsylwyd y dirprwyo amrywiaeth o weithred celfyddydau mynegiannol trwy ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy’n dangos dulliau arloesol o integreiddio arferion celfyddyd fynegiannol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Pwrpas y daith oedd ysbrydoli strategaethau newydd a gwella gweithred o fewn Celfyddyd Fynegiannol, sydd yn cynrychioli un o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn y Cwricwlwm Addysgol Cymraeg newydd.

Canada 2018

Ymweliad â Chanada i archwilio arloesi ym maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ (ILlC) yw’r mwyaf o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn datblygiad y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Nod ymweliad IPLC 2018 i Ganada, mewn cydweithrediad â Chyngor Prydain Canada, fu archwilio arloeson addysgol a strategaethau ILC i ddatblygu:

 • Siarad
 • Gwrando
 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Cyfathrebu

Yn ystod y daith, arsylwodd y ddirprwyaeth amrywiaeth o arferion Ieithoedd a Chyfathrebu Llythrennedd trwy gyrff arweiniol ac ysgolion sy’n arddangos safonau uchel o addysgu. Dylai hyn ysbrydoli ymagweddau newydd at wella ymarfer addysgu a fydd yn trawsnewid arfer o fewn ysgolion Cymru ac i arwain at ddatblygu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau’r 21ain ganrif i fyfyrwyr.

Yn bennaf, roedd y rhaglen yn anelu at:

 • datblygu dulliau effeithiol i baratoi’r gweithlu addysgu i gwrdd â’r her;
 • dadansoddi effaith strategaethau ysgol-gyfan ar lythrennedd disgyblion;
 • datblygu pedagogau mwy effeithiol ar draws yr holl ieithoedd a gynigir yn y cwricwlwm;
 • Ennill cefnogaeth wrth ddatblygu deunyddiau addysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy ar gyfer arloesi a rhannu syniadau ar gyfer ymarfer addysgu effeithiol.

Gogledd Iwerddon 2018

Ymweliad â Gogledd Iwerddon i arsylwi arfer gorau yn nefnydd technoleg ddigidol

Rhoddoddd y daith hon, ar gyfer ysgolion sydd angen cymorth bellach i weithredu’r Fframwaith Cymhwyster Digidol, gyfle i athrawon Cymraeg i arsylwi arfer gorau yn nefnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd.

Cafodd rhaglen y daith ei dylunio gydag Adran Addysg Gogledd Iwerddon a Chanolfan AmmA, canolfan ddysgu creadigol amlgyfrwng sydd yn gwella a chyfoethogi sgiliau disgyblion trwy lwybrau newydd megis:

 • Technegau golygu fideo digidol a chamera digidol
 • Dylunio amlgyfrwng
 • Adroddi straeon digidol

Yn ystod y daith, bu'r cyfranogwyr yn arsylwi amryw o arfer Cymhwyster Digidol trwy AmmA, prosiect C2K Adran Addysg Gogledd Iwerddon ac ysgolion sy’n gweithredu safon uchel o gymhwyster digidol, ac o ganlyniad cafwyd cyfle unigryw i ysbrydoli gweledigaeth strategol eu hunain o sut i weithredu’r FCD yn ymarferol.

Ontario, Canada 2017

Taith i Ganada i arsylwi ystod o arferion ieithoedd tramor modern

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Mehefin 2015, yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn y nifer o ddisgyblion o Gymru sy'n astudio TGAU mewn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mewn cydweithrediad â British Council Canada a Gweinyddiaeth Addysg Ontario, yn rhoi cyfle i athrawon o Gymru ymweld ag Ontario, Canada.

Ymwelodd y ddirprwyaeth ag ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy'n arfer safon uchel o ddysgu ieithoedd. Roeddent yn arsylwi ystod o strategaethau a datblygiadau newydd ym maes dysgu ieithoedd tramor modern sy'n ennyn diddordeb disgyblion yn y maes.  Bu hyn yn gymorth i ddatblygu dulliau newydd o wella arferion dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru, a chreu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau disgyblion. 

Roedd y rhaglen yn cynnwys y themâu canlynol, a nodwyd fel y prif feysydd i'w datblygu yng Nghymru:

 • Sut i ddysgu ieithoedd yn effeithiol ar draws y cwricwlwm
 • Ehangu ar yr ystod o strategaethau ar gyfer dealltwriaeth rhyngddiwylliannol a dysgu ieithoedd a ddarperir dan arweiniad Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm ieithoedd tramor modern 
 • Ennyn diddordeb disgyblion a rhieni mewn dysgu ieithoedd tramor modern - yn enwedig bechgyn a disgyblion o ardaloedd difreintiedig
 • Ennyn cefnogaeth i ddatblygu deunydd dysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy er mwyn arloesi a rhannu syniadau am arferion dysgu effeithiol

Gweld beth ddysgodd ein harbenigwyr iaith o Gymru yn Ontario

Seattle, UDA 2017

Taith i Seattle i drafod ffyrdd o ddatblygu sgiliau’r gweithlu 

Roedd yn bleser gweithio gyda Colegau Cymru i gydlynu'r rhaglen ar gyfer ymweliad uwch-arweinwyr rhai o golegau addysg bellach Cymru â Seattle.

Yn ystod yr ymweliad â Seattle, roedd y ddirprwyaeth o uwch-arweinyddion o golegau o bob cwr o Gymru'n arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau gweithlu ac yn trafod y rhwydwaith integredig o bartneriaid sy'n cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi'r boblogaeth ar gyfer y byd gwaith.  Bu'r ymweliad yn gymorth i ddylanwadu ar bolisi ac i helpu ffurfio'r sector addysg bellach yng Nghymru.

Gweld beth ddysgodd y grŵp yn Seattle

Hong Kong 2017

Taith i Hong Kong i drafod ffyrdd o wella cymhwysedd digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw elfen gyntaf cwricwlwm newydd ysgolion Cymru i gael ei darparu.  O ganlyniad, prif bwrpas ymweliad Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol â Hong Kong fu ysbrydoli dulliau newydd o wella cymhwysedd digidol ar draws holl feysydd y cwricwlwm.

Arsylwodd athrawon o ysgolion cynradd yng Ngogledd a De Cymru ystod o arferion digidol mewn sefydliadau ac ysgolion yn Hong Kong sydd â chymhwysedd digidol o safon uchel.  Roedd y rhaglen yn cynnwys pedair adran y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Rhoddodd hyn gyfle unigryw i athrawon arsylwi arferion gorau rhyngwladol a fydd yn arwain at roi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn eu dosbarthiadau nhw.

Rhannu’r dudalen hon