Athrawon mewn ystafelloedd dosbarth
©

British Council 

Beth yw Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol?

Ariennir Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u gweithredir gan British Council Cymru.

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol wedi’ halinio â blaenoriaethau addysgu Llywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyfle i weithwyr addysg proffesiynol gydweithio ag ysgolion, mudiadau a rhwydweithiau mewn gwledydd eraill.

Drwy gyfrwng Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mae athrawon o Gymru'n cael cyfle i ymweld â gwlad dramor er mwyn dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol wrth arsylwi dulliau cynnal gwersi, methodolegau addysgu, dulliau cyflwyno cynnwys a safonau dysgu disgyblion.

Mae teithiau cyfnewid y gorffennol yn cynnwys cymhwysedd digidol yn Hong Kong, arweinyddiaeth ysgolion yn Malaysia, rhifedd yn India, llythrennedd yng Nghanada, y celfyddydau ym maes anghenion addysgol arbennig yn Los Angeles a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn Efrog Newydd. 

2020

Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ceisiadau wedi cau 

Ble: Singapore
Pryd: 20 - 27 Mawrth 2020

Bydd llais athrawon Cymru yn gwneud y gwahaniaeth hanfodol wrth gyflawni Cenhadaeth ein Cenedl, strategaeth Llywodraeth Cymru ar sut i wella'r system ysgolion erbyn 2021. Nodir bod angen meithrin arweinyddiaeth a gallu athrawon yng Nghymru er mwyn i ddysgwyr gyrraedd eu potensial llawn. Bydd dysgu proffesiynol o safon ym mhob agwedd o arweinyddiaeth yn datblygu arweinwyr ac athrawon medrus sy'n ofynnol ar gyfer hyn.

Yn ystod yr ymweliad wythnos o hyd, bydd y gynrychiolaeth yn arsylwi ystod o raglenni ac ymarfer Arweinyddiaeth a DPP mewn ysgolion, gydag ymweliadau â Changen Rhagoriaeth Ysgolion Gweinyddiaeth Addysg Singapore, Academi athrawon Singapore, Sefydliad Addysg Genedlaethol Singapore ac ymweliadau ag ysgolion i ddysgu sut mae mentrau arweinyddiaeth a DPP yn cael eu rhoi ar waith.  

Nod y rhaglen yw i

 • ddarganfod methodolegau a ffyrdd newydd o gyflwyno DPP
 • sbarduno syniadau ar gyfer Arweinyddiaeth athrawon a gwella DPP athrawon yng Nghymru
 • gasglu gwybodaeth, syniadau a mewnwelediadau newydd trwy drafodaethau gyda chydweithwyr rhyngwladol mewn amgylchedd sy'n cefnogi ei gilydd

Gwybodaeth am ein teithiau blaenorol

UDA 2019

Canolbwyntiodd yr ymweliad i Efrog Newydd ar Effaith Tlodi ar Gyflawniad Addysgol trwy'r dull Ysgolion Cymunedol, a thrwy ymweliadau ag ysgolion a sefydliadau cymunedol, roedd y cyfranogwyr yn arsylwi arfer gorau mewn ymgysylltiad llwyddiannus rhieni, teuluoedd a chymunedau ag ysgolion.

Yr Almaen 2019

Canolbwyntiodd yr ymweliad i Berlin ar Strategaethau ar gyfer Integreiddio Ffoaduriaid, a thrwy ymweliadau â sefydliadau awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau gwirfoddol ac ysgolion, roedd y cyfranogwyr yn arsylwi ar arferion gorau a pholisïau a gyflwynwyd yn Berlin gan sicrhau bod gan bob plentyn hawl i addysg.

Tsieina, 2018

Taith i Tsieina i ddarganfod dulliau newydd o ddysgu mathemateg gynradd

Prif bwrpas y daith i Chonqing oedd  ysbrydoli dulliau newydd o ddysgu Maths Cynradd bydd yn trawsnewid i weithred o fewn ysgolion Cymraeg. Yn ystod y daith, a gynhaliwyd gan British Council Tsieina a Chomisiwn Addysg Drefol Chonqing, bu’r cynadleddwyr yn arsylwi amryw o arfer mathemategol trwy sefydliadau blaenllaw, arbenigwyr ac ysgolion sy’n gweithredu safon uchel o fewn y meysydd canlynol:

 • Maths gweithrediadol
 • Methodoleg addysgu
 • Arfer orau o fewn ‘Mastery Maths’

India, 2018

Taith i India i ddarganfod gweithred celfyddydau mynegiannol a chymdeithasol

Bu’r daith IPLC i India yn archwilio gwahanol ffyrdd o weithred celfyddydau mynegiannol a chymdeithasol. Cynnalwyd y daith gan British Council India a ThinkArts, sefydliad sy’n cyflwyno digwyddiadau celfyddydol trawsnewidiol i blant a phobl ifanc.

Fel rran o’r rhaglen, Arsylwyd y dirprwyo amrywiaeth o weithred celfyddydau mynegiannol trwy ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy’n dangos dulliau arloesol o integreiddio arferion celfyddyd fynegiannol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Pwrpas y daith oedd ysbrydoli strategaethau newydd a gwella gweithred o fewn Celfyddyd Fynegiannol, sydd yn cynrychioli un o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn y Cwricwlwm Addysgol Cymraeg newydd.

Canada 2018

Ymweliad â Chanada i archwilio arloesi ym maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ (ILlC) yw’r mwyaf o chwe Maes Dysgu a Phrofiad o fewn datblygiad y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Nod ymweliad IPLC 2018 i Ganada, mewn cydweithrediad â Chyngor Prydain Canada, fu archwilio arloeson addysgol a strategaethau ILC i ddatblygu:

 • Siarad
 • Gwrando
 • Darllen
 • Ysgrifennu
 • Cyfathrebu

Yn ystod y daith, arsylwodd y ddirprwyaeth amrywiaeth o arferion Ieithoedd a Chyfathrebu Llythrennedd trwy gyrff arweiniol ac ysgolion sy’n arddangos safonau uchel o addysgu. Dylai hyn ysbrydoli ymagweddau newydd at wella ymarfer addysgu a fydd yn trawsnewid arfer o fewn ysgolion Cymru ac i arwain at ddatblygu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau’r 21ain ganrif i fyfyrwyr.

Yn bennaf, roedd y rhaglen yn anelu at:

 • datblygu dulliau effeithiol i baratoi’r gweithlu addysgu i gwrdd â’r her;
 • dadansoddi effaith strategaethau ysgol-gyfan ar lythrennedd disgyblion;
 • datblygu pedagogau mwy effeithiol ar draws yr holl ieithoedd a gynigir yn y cwricwlwm;
 • Ennill cefnogaeth wrth ddatblygu deunyddiau addysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy ar gyfer arloesi a rhannu syniadau ar gyfer ymarfer addysgu effeithiol.

Gogledd Iwerddon 2018

Ymweliad â Gogledd Iwerddon i arsylwi arfer gorau yn nefnydd technoleg ddigidol

Rhoddoddd y daith hon, ar gyfer ysgolion sydd angen cymorth bellach i weithredu’r Fframwaith Cymhwyster Digidol, gyfle i athrawon Cymraeg i arsylwi arfer gorau yn nefnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd.

Cafodd rhaglen y daith ei dylunio gydag Adran Addysg Gogledd Iwerddon a Chanolfan AmmA, canolfan ddysgu creadigol amlgyfrwng sydd yn gwella a chyfoethogi sgiliau disgyblion trwy lwybrau newydd megis:

 • Technegau golygu fideo digidol a chamera digidol
 • Dylunio amlgyfrwng
 • Adroddi straeon digidol

Yn ystod y daith, bu'r cyfranogwyr yn arsylwi amryw o arfer Cymhwyster Digidol trwy AmmA, prosiect C2K Adran Addysg Gogledd Iwerddon ac ysgolion sy’n gweithredu safon uchel o gymhwyster digidol, ac o ganlyniad cafwyd cyfle unigryw i ysbrydoli gweledigaeth strategol eu hunain o sut i weithredu’r FCD yn ymarferol.

Ontario, Canada 2017

Taith i Ganada i arsylwi ystod o arferion ieithoedd tramor modern

Nod Cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Mehefin 2015, yw mynd i'r afael â'r gostyngiad yn y nifer o ddisgyblion o Gymru sy'n astudio TGAU mewn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol, mewn cydweithrediad â British Council Canada a Gweinyddiaeth Addysg Ontario, yn rhoi cyfle i athrawon o Gymru ymweld ag Ontario, Canada.

Ymwelodd y ddirprwyaeth ag ysgolion a sefydliadau blaenllaw sy'n arfer safon uchel o ddysgu ieithoedd. Roeddent yn arsylwi ystod o strategaethau a datblygiadau newydd ym maes dysgu ieithoedd tramor modern sy'n ennyn diddordeb disgyblion yn y maes.  Bu hyn yn gymorth i ddatblygu dulliau newydd o wella arferion dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru, a chreu strategaethau newydd i ddatblygu sgiliau disgyblion. 

Roedd y rhaglen yn cynnwys y themâu canlynol, a nodwyd fel y prif feysydd i'w datblygu yng Nghymru:

 • Sut i ddysgu ieithoedd yn effeithiol ar draws y cwricwlwm
 • Ehangu ar yr ystod o strategaethau ar gyfer dealltwriaeth rhyngddiwylliannol a dysgu ieithoedd a ddarperir dan arweiniad Llywodraeth Cymru i'r cwricwlwm ieithoedd tramor modern 
 • Ennyn diddordeb disgyblion a rhieni mewn dysgu ieithoedd tramor modern - yn enwedig bechgyn a disgyblion o ardaloedd difreintiedig
 • Ennyn cefnogaeth i ddatblygu deunydd dysgu creadigol ac adeiladu partneriaethau cynaliadwy er mwyn arloesi a rhannu syniadau am arferion dysgu effeithiol

Gweld beth ddysgodd ein harbenigwyr iaith o Gymru yn Ontario

Seattle, UDA 2017

Taith i Seattle i drafod ffyrdd o ddatblygu sgiliau’r gweithlu 

Roedd yn bleser gweithio gyda Colegau Cymru i gydlynu'r rhaglen ar gyfer ymweliad uwch-arweinwyr rhai o golegau addysg bellach Cymru â Seattle.

Yn ystod yr ymweliad â Seattle, roedd y ddirprwyaeth o uwch-arweinyddion o golegau o bob cwr o Gymru'n arsylwi arferion gorau ym maes datblygu sgiliau gweithlu ac yn trafod y rhwydwaith integredig o bartneriaid sy'n cydweithio i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn paratoi'r boblogaeth ar gyfer y byd gwaith.  Bu'r ymweliad yn gymorth i ddylanwadu ar bolisi ac i helpu ffurfio'r sector addysg bellach yng Nghymru.

Gweld beth ddysgodd y grŵp yn Seattle

Hong Kong 2017

Taith i Hong Kong i drafod ffyrdd o wella cymhwysedd digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw elfen gyntaf cwricwlwm newydd ysgolion Cymru i gael ei darparu.  O ganlyniad, prif bwrpas ymweliad Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol â Hong Kong fu ysbrydoli dulliau newydd o wella cymhwysedd digidol ar draws holl feysydd y cwricwlwm.

Arsylwodd athrawon o ysgolion cynradd yng Ngogledd a De Cymru ystod o arferion digidol mewn sefydliadau ac ysgolion yn Hong Kong sydd â chymhwysedd digidol o safon uchel.  Roedd y rhaglen yn cynnwys pedair adran y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Rhoddodd hyn gyfle unigryw i athrawon arsylwi arferion gorau rhyngwladol a fydd yn arwain at roi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn eu dosbarthiadau nhw.

Rhannu’r dudalen hon