Ffurflen Gais Hyfforddwyr Cerdd Iaith ©

British Council

Mae British Council Cymru yn chwilio am weithwyr llawrydd, athrawon ac unigolion brwdfrydig a chreadigol sy’n teimlo’n angerddol am iaith a cherddoriaeth i fod yn hyfforddwyr athrawon ar gyfer ein rhaglen, Cerdd Iaith.

Mae Cerdd Iaith yn adnodd pwerus a gafodd ei ddatblygu gan British Council Cymru sy’n defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu plant cynradd i ddysgu ieithoedd gan gynnwys Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.

Rydym wrthi’n creu tîm bach o hyfforddwyr drama a cherddoriaeth ‘ar-lein’ o bob rhan o Gymru. Bydd aelodau’r tîm o hyfforddwyr yn cael eu hyfforddi gan y British Council a Tim Riley, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Cerdd Iaith.

Ar ôl i chi gyflawni’r hyfforddiant, bydd disgwyl i chi gyflwyno sesiynau hyfforddi deinamig a rhyngweithiol ar-lein yn ogystal â sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb i athrawon ysgolion cynradd. Mae’r British Council yn deall fod eich amser yn werthfawr, ac felly byddwn yn eich talu am gymryd rhan yn y sesiynau hyfforddi, hyn, a thalu eich costau teithio hefyd. Bydd y sesiynau hyfforddi yn eich arfogi â’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio dulliau creadigol newydd o ddysgu ieithoedd a manteisio’n llawn ar wefan ac adnoddau amlieithog Cerdd Iaith.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n angerddol am ganu ac sydd â phrofiad o ddysgu a/neu berfformio. Er y byddai rhywfaint o wybodaeth o ieithoedd eraill yn fanteisiol, nid oes angen bod yn rhugl ynddynt. Ond, i lwyddo yn y rôl yma bydd gofyn i chi fod yn barod i ddysgu a meistroli amrywiaeth o ganeuon mewn gwahanol ieithoedd. Mae’r ieithoedd a gyflwynir gan raglen Cerdd Iaith yn cynnwys Cymraeg, Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg.  Mae’n bwysig nodi y bydd y rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar set benodol o ganeuon, ac ni fyddwn yn gwyro oddi wrth hynny.

Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddefnyddio eich sgiliau yn ogystal ag arfogi eich hun â’r technegau y bydd eu hangen ar athrawon i ddysgu caneuon a gemau drama yn effeithiol i’w disgyblion. Mae hyder, personoliaeth ddymunol a sgiliau cyfathrebu ardderchog yn rhinweddau allweddol i lwyddo yn y rôl yma. Yn ogystal, bydd gennych barch mawr at athrawon ac amgylchedd yr ystafell ddosbarth.

Os ydych chi’n caru cerddoriaeth ac os oes gyda chi brofiad o ddysgu neu berfformio, rydym yn eich annog i wneud cais i fod yn un o Hyfforddwyr Ar-lein Cerdd Iaith. Ymunwch â’n tîm a chyfranwch i brosiect cyffrous sy’n annog athrawon a’u disgyblion i ddysgu iaith newydd gyda’i gilydd.

Hyfforddiant:

 • Llawlyfr a chynllun hyfforddi: Byddwn yn darparu llawlyfr a chynllun hyfforddi manwl i’ch arwain drwy’r broses hyfforddi. 
 • Hyfforddiant Cynhwysfawr: Mae’r rhaglen hyfforddi’n cynnwys cyfuniad o sesiynau wyneb yn wyneb a sesiynau ar-lein. Mae’n bwysig nodi y bydd dysgu’r caneuon yn rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer y sesiynau, a bydd gofyn gwneud hynny ymlaen llaw.
 • Gofynion Presenoldeb: Mae’n hanfodol eich bod yn mynychu’r sesiynau wyneb yn wyneb yn ogystal â’r sesiynau ar-lein.
 • Canllaw ar gyfer Rheoli Sesiwn Zoom: Fel hyfforddwr ar-lein, byddwch yn derbyn canllaw cynhwysfawr ar sut i gynnal a rheoli sesiynau Zoom.

Dyddiadau:

 • Sesiwn Hyfforddi Wyneb yn Wyneb: Ar y 25ain o Orffennaf, byddwn yn cynnal sesiwn hyfforddi wyneb yn wyneb am ddiwrnod cyfan yng Nghaerdydd. O ran unigolion sydd ddim yn byw yng Nghaerdydd - rydyn ni’n deall pwysigrwydd ystyriaethau hygyrchedd, ac felly byddwn yn talu am eich tocyn trên a chyfrannu at gostau eich llety. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw unrhyw dalebau er mwyn cael eich ad-dalu.
 • Sesiynau Hyfforddi Ar-lein: 2il a’r 3ydd o Awst. Ar ôl y sesiwn hyfforddi wyneb yn wyneb, byddwch yn cymryd rhan mewn dau sesiwn hyfforddi ar-lein am ddau fore cyfan. Byddwn yn darparu manylion y sesiynau hyn ar eich cyfer.
 • Sesiwn Hyfforddi - Arsylwi: Ar y 3ydd neu’r 4ydd o Hydref, bydd gofyn i chi fynychu sesiwn ar-lein fel arsylwydd am ddiwrnod cyfan.

Gwybodaeth ariannol:

Byddwch yn cael eich talu fel gweithiwr llawrydd, ar ôl i ni dderbyn anfoneb gennych:

Unigolion sy’n byw yng Nghaerdydd:

 • Sesiwn Diwrnod Cyfan o Hyfforddi Wyneb yn Wyneb (9:00 am - 5:30 pm): Byddwch yn derbyn taliad o £200 am y sesiwn hyfforddi yma. Darperir diodydd cynnes, dŵr a chinio.
 • Dau Sesiwn Hyfforddi Ar-lein (Dau Hanner Diwrnod) (9:00 am - 1:00 pm): Byddwch yn derbyn taliad o £100 am bob sesiwn.

Diwrnod Arsylwi Ar-lein (9:00 am - 3:00 pm): Byddwch yn derbyn taliad o £150 am y sesiwn arsylwi yma.

Unigolion sydd ddim yn byw yng Nghaerdydd

Unigolion sydd ddim yn byw yng Nghaerdydd (sy’n teithio mwy nag 1.5 awr i fynychu’r hyfforddiant)

 • Ar ben y ffioedd uchod, byddwch yn derbyn taliad ychwanegol o £100 i’ch digolledu am eich amser teithio.
 • Treuliau (Angen Talebau ac Anfonebau):

Llety:

 • I fynychwyr sy’n byw mwy na thaith 1.5 awr o Gaerdydd, gallwn ad-dalu hyd at £170 i chi am dreuliau Gwely a Brecwast (B&B). Fel arall, gallwn gynnig cyfraniad o £50 os byddwch yn dewis aros gyda ffrindiau neu deulu.

Teithio:

 • Tocyn Trên yn Unig: Byddwn yn talu am docyn trên ail ddosbarth ar eich cyfer. I sicrhau’r tocyn mwyaf cost-effeithiol, gofynnwn yn garedig i chi archebu eich tocyn o fewn tridiau i gadarnhau eich bod yn mynychu’r cwrs.

Ffioedd ar ôl cwblhau’r hyfforddiant:

 • Am bob diwrnod hyfforddi y byddwch yn ei gyflwyno, byddwch yn derbyn taliad o £200.

Noder, rydyn ni am fod mor deg â phosib o ran y ffioedd a’r treuliau uchod, ond mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn gweithredu’n gost-effeithiol hefyd. Felly, yn anffodus ni fyddwn yn gallu darparu cynhaliaeth yn ystod y cyfnod hyfforddi, ac ni fyddwn yn gallu ad-dalu costau teithio lleol chwaith.

Os oes unrhyw gwestiynau pellach gennych, neu os oes angen eglurhad arnoch ynglyn â’r trefniadau ariannol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gwneud cais:

I wneud cais am le ar gwrs hyfforddi Cerdd Iaith, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais i TeamWales@britishcouncil.org cyn canol dydd, Mehefin 30.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cymerwch olwg ar y Cwestiynau Cyffredin isod. Os na chewch ateb yno, cysylltwch â ni drwy ebost ar TeamWales@britishcouncil.org.

ANGHENION TG

I fynychu’r cyrsiau ar-lein yn ogystal â chyflwyno sesiynau hyfforddi ar-lein Cerdd Iaith fel hyfforddwr llawrydd, bydd angen eich cyfrifiadur eich hun arnoch yn ogystal â mynediad dibynadwy i’r rhyngrwyd.

Cwestiynau Cyffredin: Swydd Hyfforddwr Cerdd Iaith

Cwestiynau Cyffredin: Swydd Hyfforddwr Cerdd Iaith

 • C: Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n gallu mynychu ar y diwrnodau a nodir?
 • A: Hyd yn oed os nad ydych yn gallu mynychu ar y diwrnodau a nodir, rydyn ni’n dal i’ch annog i ddanfon cais atom. Nodwch nad ydych ar gael ar y dyddiau penodol hyn, ond eich bod yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd tebyg yn y dyfodol.
 • C: A gaf i fynychu’r sesiynau ar-lein yn unig, neu’r sesiwn wyneb yn wyneb yn unig?
 • A: Mae’n ofynnol i chi fynychu’r sesiynau ar-lein a’r sesiwn wyneb yn wyneb.
 • C: A gaf i gyflwyno fy CV yn hytrach na llenwi’r ffurflen gais?
 • A: Er mwyn cael eich ystyried, mae’n angenrheidiol eich bod yn cwblhau’r ffurflen gais. Rydyn ni’n gwerthfawrogi ei bod yn cymryd amser ac ymdrech i ddarparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani.
 • C: A gaf i wneud cais os mai Saesneg yw’r unig iaith dw i’n ei siarad?
 • A: Er y bydd yr hyfforddiant efallai’n fwy addas i unigolion â rhywfaint o wybodaeth o iaith arall, nid yw’n gwbl angenrheidiol. Bydd y rhaglen hyfforddi’n canolbwyntio ar set benodol o ganeuon, a byddwch yn cael eich hyfforddi’n benodol ar gyfer hynny. Nodwch eich galluoedd ieithyddol yn y ffurflen gais.
 • C: Nid Cymraeg na Saesneg yw fy iaith gyntaf. A gaf i wneud cais?
 • A: Mae bod yn rhugl yn Saesneg yn angenrheidiol i fod yn hyfforddwr Cerdd Iaith, ond nid oes rhaid i Saesneg fod yn famiaith i chi. Nodwch eich galluoedd ieithyddol yn y ffurflen gais.
 • C: A gaf i hawlio’r cyfraniad at gostau llety os ydw i’n aros gyda ffrindiau neu berthnasau?
 • A: Rydyn ni wedi clustnodi cyfraniad o £50 i unigolion sy’n aros gyda ffrindiau neu berthnasau.
 • C: A gaf i hawlio taliad fesul milltir yn hytrach na thocyn trên?
 • A: Mae ein polisi teithio yn dilyn canllawiau British Council Cymru, ac yn hynny o beth dim ond tocynnau trên ail ddosbarth y gallwn eu had-dalu. Ar ben hynny, gofynnwn yn garedig i chi archebu eich tocyn trên o fewn tridiau i gadarnhau eich bod yn mynychu’r cwrs – i sicrhau’r pris tocyn trên mwyaf cost-effeithiol.

Gobeithio fod atebion y Cwestiynau Cyffredin hyn yn ateb eich pryderon. Os oes unrhyw gwestiynau pellach gennych neu os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni. Diolch am ddangos diddordeb yn rhaglen Cerdd Iaith.

Rhannu’r dudalen hon