Teacher with two pupils looking at iPad

Mae British Council Wales yn dymuno comisiynu ymchwil ar ddysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

Hoffai British Council Cymru gomisiynu astudiaeth o ysgolion cynradd penodol sydd wedi cyflwyno ieithoedd rhyngwladol fel rhan o'u cwricwlwm eisoes, gyda'r nod o gael gwell dealltwriaeth o'r sail resymegol a'r methodolegau a ddefnyddiwyd a chael tystiolaeth o unrhyw effaith ar gyrhaeddiad er mwyn sicrhau bod modd rhannu arferion gorau

Rydym yn rhagweld y bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar yr elfennau canlynol: 

  1. Dadansoddiad o'r sail resymegol ar gyfer penderfyniad y pennaeth i gynnwys ieithoedd tramor modern yn eu cwricwlwm.
  2. Dadansoddiad o'r modd y cafodd y gwaith o gyflwyno ieithoedd tramor modern ei gynllunio a'i weithredu. Bydd hyn yn cynnwys penderfyniadau ar ba ieithoedd i'w cyflwyno; y gofynion iaith ar staff a'u lefelau; unrhyw ddatblygiad proffesiynol parhaus yr oedd gofyn amdano; datblygu a gweithredu'r cwricwlwm; yr adnoddau angenrheidiol.
  3. Asesiad ansoddol a meintiol o'r rôl mae ieithoedd tramor modern wedi'i chwarae o ran gwella cyrhaeddiad. Bydd hyn yn cynnwys adborth ansoddol gan benaethiaid, athrawon a llywodraethwyr (ac unrhyw adborth o'r ysgolion uwchradd sy'n cael eu bwydo lle bo hynny'n berthnasol) yn ogystal ag unrhyw effaith feintiol e.e. ar brofion llythrennedd / rhifedd ac ati.
  4. Cyfres graidd o argymhellion ar y modd y gellid gweithredu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion cynradd a sut y byddai modd olrhain dadansoddiad o ganlyniadau tymor hwy o ran cyrhaeddiad.

Dull a methodoleg

Bydd disgwyl i'r tîm ymchwil weithio gyda British Council Cymru i ddiffinio union gwmpas y gwaith a'r fethodoleg a ddefnyddir. Er ein bod wedi nodi rhai ysgolion cynradd ar gyfer yr astudiaeth eisoes, byddwn yn disgwyl i'r tîm ymchwil a ddewisir nodi ysgolion perthnasol hefyd er mwyn sicrhau bod carfan astudio o ryw ddeg ysgol.

Cyflawniadau

Disgwylir i'r astudiaeth effaith gael ei chwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2019 a disgwylir yr allbynnau canlynol:

•  Adroddiad drafft terfynol sy'n cynnwys; crynodeb gweithredol, dadansoddiad llawn o elfennau craidd. 

•  Cyfres o astudiaethau achos yn amlinellu gwahanol ddulliau a'r canlyniadau yn sgil hynny.

•  Bydd dod i'r cyfarfodydd canlynol yn ofynnol yn ystod amserlen yr astudiaeth: cyfarfod cychwyn y prosiect, dau gyfarfod diweddaru ffurfiol a chyflwyno'r canlyniadau yn derfynol. 

Cymwysterau a Phrofiad

Disgwylir y bydd yr ymatebwyr yn meddu ar y canlynol: 

•  Profiad sylweddol o weithio ym maes ymchwil addysgol gan ddefnyddio dulliau ansoddol a meintiol.

•  Gwybodaeth dda a/neu ddealltwriaeth y gellir ei harddangos o ddysgu ieithoedd tramor modern yng nghyd-destun Cymru

•  Dealltwriaeth drylwyr o system ysgolion Cymru – ac yn enwedig y sector cynradd – yn ogystal â diwygiadau polisi presennol, datblygu'r cwricwlwm, cyrhaeddiad, llythrennedd a rhifedd, datblygu athrawon ac arweinyddiaeth.  

Amserlen 

Dylid cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb, heb fod yn hwy na phedair ochr A4, yn crynhoi'r dull a gynigir ar gyfer cynnal yr astudiaeth effaith, cyllideb ddangosol a phrofiad a chymwysterau'r tîm ymchwil, i Dr Walter Brooks drwy WalterAriel.Brooks@britishcouncil.org erbyn dydd Gwener, 11 Ionawr 2019.

 

Gweler hefyd

Rhannu’r dudalen hon