Tueddiadau Ieithoedd Cymru 2016/17 - Addrodiad

Tueddiadau Ieithoedd Cymru – ymchwil i addysg ieithoedd tramor modern

Tueddiadau Ieithoedd Cymru 2016/17

Mae British Council Cymru wedi cyhoeddi ei drydydd adroddiad ar Dueddiadau Ieithoedd ac mae wedi canfod bod 'athrawon yn bryderus iawn am ddyfodol ieithoedd tramor modern'. 

Mae prif ystadegau'r adroddiad yn cynnwys:

• Mae mwy na thraean o ysgolion Cymru â llai na 10% o ddisgyblion Blwyddyn 10 (14-15 oed) yn astudio iaith dramor fodern erbyn hyn. 

• Mae gan 44% o ysgolion lai na phum disgybl sy'n astudio iaith dramor ar gyfer safon Uwch Gyfrannol ac mae gan 61% lai na phum disgybl sy'n astudio iaith dramor ar gyfer safon Uwch

• Dim ond un neu ddau athro llawn amser sydd gan 64% o adrannau ieithoedd tramor modern, ac mae un rhan o dair yn ddibynnol ar staff sy'n ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd nad ydynt o wledydd Prydain

 • Mae nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern yn parhau i ddisgyn ym mlynyddoedd 10 ac 11 sy'n awgrymu y bydd y niferoedd yn disgyn yn is eto yn 2017 a 2018

Lawrlwythwch adroddiad 2017 isod. Bydd adroddiad 2018 ar gael o 25 Hydref 2018 ymlaen.

Tueddiadau Ieithoedd Cymru 2016/17

Tueddiadau Ieithoedd Cymru 2015/16

Cyhoeddodd British Council Cymru a'r Ymddiriedolaeth Datblygu Addysg eu hail arolwg cenedlaethol o addysgu ieithoedd tramor modern yn ysgolion Cymru yn 2016. 

Canfu'r adroddiad: 

• bod gan y rhan fwyaf o ysgolion - mwy na dwy rhan o dair - lai na 25 y cant o ddisgyblion yn astudio ieithoedd tramor modern fel rhan o'u hastudiaethau TGAU

• bod ysgolion mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn fwy tebygol o weld llawer llai o ddisgyblion yn astudio ieithoedd tramor modern

• bod cefnogaeth eang i uchelgais Llywodraeth Cymru i weld ieithoedd tramor modern yn cael eu dysgu o oed ifanc, ond bod ysgolion cynradd am gael rhagor o adnoddau a hyfforddiant.

Tueddiadau Iaith Cymru 2015

Ar Fehefin 2, 2015, cyhoeddodd British Council Cymru ac Education Development Trust yr arolwg cenedlaethol cyntaf ar addysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru - Tueddiadau Iaith Cymru.

Canfu'r adroddiad y canlynol:

  •  Mae ieithoedd tramor modern yn cael eu gwthio i'r cyrion fwyfwy o fewn y cwricwlwm yng Nghymru
  •  Mae llawer o ddisgyblion ond yn cael y profiad lleiaf posibl neu brofiad tameidiog o ddysgu ieithoedd
  • Nid yw manteision posibl dwyieithrwydd yn cael eu gwireddu yng Nghymru pan mae'n dod i ddysgu iaith dramor fodern
  • Yn y cyfnod o ddeng mlynedd rhwng 2005 a 2014, mae cofrestriadau lefel Uwch mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg wedi haneru
  •  Dim ond 22% o ddisgyblion Cymru sy'n astudio TGAU mewn iaith ar wahân i Gymraeg neu Saesneg.

Gweler hefyd