Inspire your students and celebrate the connections between Wales and France with this special project that links schools in the two countries to work together.   ©

British Council

Mae'r cyfle yma wedi dod i ben bellach. Ewch i dudalen Partneriaethau Dan Arweiniad i gofrestru eich diddordeb ar gyfer rowndiau yn y dyfodol.

I gefnogi blwyddyn Cymru yn Ffrainc Llywodraeth Cymru, mae'r British Council yn lansio cyfle i ysgolion yng Nghymru ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol gydag ysgolion yn Ffrainc. Bydd y partneriaethau dan arweiniad yma'n rhoi cyfle i ysgolion ryngwladoli eu cwricwlwm, tanio brwdfrydedd eu dysgwyr i gydweithio'n rhyngwladol o gwmpas digwyddiadau byd-eang, a datblygu cysylltiadau ieithyddol i gefnogi dysgu ieithoedd rhyngwladol.

P'un ag ydych yn newydd i fentrau cydweithio rhyngwladol, neu os oes gyda chi gysylltiad â Ffrainc neu unrhyw le arall yn y byd yn barod, gallai'r rhaglen bartneriaeth yma dan arweiniad y British Council agor y drws i fyd o gyfleoedd i'ch ysgol.

Yn dilyn cynnal Cwpan Rygbi'r Byd yn Ffrainc yn 2023 a gyda golwg ar Gemau Olympaidd 2024 sy'n cael eu cynnal ym Mharis yr haf nesaf, bydd y rhaglen hon o bartneriaethau dan arweiniad yn canolbwyntio ar feithrin cysylltiadau rhyngwladol drwy weithgareddau'n ymwneud â chwaraeon. Bydd hwylusydd partneriaeth pwrpasol yn eich arwain drwy brosiect ar-lein tymor byr, yn seiliedig ar y cwricwlwm, ar y cyd ag ysgol bartner yn Ffrainc. Chwaraeon fydd pwnc y prosiect. Byddwch yn ei drafod gyda dysgwyr yn eich ysgol bartner gan weithio gyda'ch gilydd i ganfod pethau sy'n gyffredin, ymdrin â heriau a ffeindio atebion.  

Bydd y prosiect yn dechrau ym mis Ionawr 2024 ac yn rhedeg drwy dymor y gaeaf.

Bydd y British Council yn cynnig cyngor i ysgolion sy'n cymryd rhan mewn partneriaeth Cymru-Ffrainc am wahanol ffyrdd i gynnal eu partneriaeth y tu hwnt i 2024, gan gynnwys cyfleoedd ariannu posib ar gyfer yr ysgolion hynny sy'n dymuno trefnu ymweliad tramor â'u hysgolion partner. Yn ystod cyfnod y bartneriaeth byddwn yn darparu gwybodaeth am sut y gall ysgolion geisio am gyfleoedd ariannu pellach, fel rhaglen Taith.

“Mae gweithio gyda chydweithwyr mewn gwledydd eraill yn beth mor bwerus. Mae'n ein hysbrydoli a'n helpu i werthfawrogi pa mor lwcus yr ydym, ond hefyd yn ein cymell i feddwl am beth allwn ei wneud yn wahanol. Os gallwch, cysylltwch!”

Jeremy Barnes, Pennaeth, Ysgol Gynradd Gatholig Yr Holl Saint, Lerpwl

Mae ein partneriaethau dan arweiniad yn rhoi cyfle i chi:

 • Ehangu gorwelion eich dysgwyr a darparu cyfleoedd dysgu newydd a chyffrous
 • Rhoi cyfle i'ch dysgwyr rannu gwaith gyda dysgwyr mewn ysgol mewn gwlad eraill
 • Cael eich paru gydag ysgol bartner addas fel y gallwch gydweithio ar-lein am gyfnod o dri mis
 • Canolbwyntio ar bwnc dysgu byd-eang, fel Chwaraeon
 • Manteisio ar gefnogaeth bwrpasol gan ymarferydd profiadol â phrofiad uniongyrchol o brosiectau addysgu a dysgu byd-eang
 • Cyfnewid syniadau gydag athrawon yn y Deyrnas Unedig a gwahanol rannau o'r byd wrth fagu sgiliau trosglwyddadwy a darganfod dulliau dysgu newydd
 • Ennill achrediad - Gwobr Ysgolion Rhyngwladol

Canllawiau ar gyfer gwneud cais

 • Cyflwynwch gais byr gydag ychydig o wybodaeth am eich ysgol (gan ddangos hefyd bod arweinydd/arweinyddiaeth eich ysgol yn cydsynio).
 • Ysgolion cymwys: Ysgolion yng Nghymru a ariennir gan y wladwriaeth sy'n darparu addysg gyffredinol llawn amser, addysg alwedigaethol, dechnegol neu anghenion arbennig. Croesewir ceisiadau gan leoliadau darpariaeth amgen hefyd. Croesewir ceisiadau gan ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Rhoddir blaenoriaeth i ysgolion sydd heb gymryd rhan mewn partneriaeth ryngwladol o'r blaen.
 • Dim ond un athro/athrawes all gyflwyno cais ar ran ysgol yn y D.U. sy'n gymwys

Bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn derbyn Tystysgrif Cyfranogi

Mae'r partneriaethau hyn yn rhan o'n gwaith ehangach i gefnogi Blwyddyn Cymru yn Ffrainc Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â'n gwaith ym maes addysg, mae'r British Council wedi cefnogi nifer o brosiectau ym maes y celfyddydau sydd wedi cysylltu Cymru a Ffrainc. Yn fwyaf diweddar, rhoddwyd cefnogaeth i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac Orchestre National de Bretagne i gynnal cyfres o gyngherddau ar y cyd yn 2022 a 2023. Bydd ein cefnogaeth yn parhau tu hwnt i 2023 achos mae nifer o fentrau cydweithio diwylliannol rhwng Cymru a Ffrainc yn rhan o dymor diwylliannol British Council Ffrainc, 'Bwrw Golau ar Ddiwylliant y D.U. a Ffrainc 2024' (UK-France Spotlight on Culture 2024).

Rhannu’r dudalen hon