Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Ashok Ahir

Ashok Ahir

Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfathrebu, Swyddfa'r Cabinet

Ashok yw Dirprwy Gyfarwyddwr cyfathrebu Swyddfa Gabinet Llywodraeth y DU. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Cyfathrebu, Llywodraeth y DU Cymru, a chyn hynny’n Gyfarwyddwr yr asiantaeth gyfathrebu Mela. Yn newyddiadurwr profiadol bu'n gweithio fel Golygydd Gweithredol, Gwleidyddiaeth BBC Cymru. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Roedd Ashok yn Gadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Menyw â gwallt melyn yn gwenu at y camera.

Catherine Paskell

Cyfarwyddwr Artistig, Dirty Protest

Catherine yw Cyfarwyddwr Artistig cwmni Dirty Protest, sy’n hybu ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr yng Nghymru. Cafodd ei magu yng Nghaerdydd ac mae’n gyfarwyddwr llawrydd. Mae’n un o Gydweithwyr Celfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn Gymrawd o Raglen Arweinyddiaeth Clore ac yn un o lysgenhadon rhanbarthol yr Ŵyl Ddrama Genedlaethol i Fyfyrwyr. Roedd yn un o Sylfaenwyr Cysylltiol National Theatre Wales ac mae wedi cyfarwyddo cynyrchiadau llwyfan a rhedeg rhaglenni datblygu rhyngwladol.

David Anderson

David Anderson

OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

Menyw â gwallt brown a chlust dlysau aur yn gwenu at y camera.

Dr Elaine Canning

Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol, Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe

Elaine yw Pennaeth Datblygu ac Ymgysylltu Diwylliannol Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe a Swyddog Gweithredol Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas. Mae Elaine yn gyfrifol am DylanED, rhaglen addysg Gwobr Dylan Thomas a hi hefyd yw Pennaeth Hyb Prifysgol Abertawe ar gyfer Gŵyl Being Human. Mae wedi cyflawni nifer o swyddi academaidd ym maes Astudiaethau Hispanaidd ac mae’n Gadeirydd Consortiwm Sefydliadau Uwch-Astudiaethau’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Eluned Haf

Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Dyn â gwallt byr du

Huw Morris

Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Huw Morris yw Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd mae’n gyfrifol am oruchwylio addysg uwch, addysg bellach, cyllid myfyrwyr a’r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan y llywodraeth. Cyn ymgymryd â’r swydd yma bu’n dal amrywiaeth o swyddi academaidd, o gynorthwy-ydd ymchwil i ddirprwy is-ganghellor, mewn prifysgolion yn y DU.

Karl Napieralla

Karl Napieralla OBE

Ymgynghorydd Addysg

Arferai Karl fod yn gyfarwyddwr addysg, hamdden a dysgu gydol oes gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac yn fwy diweddar yn uwch was sifil gyda Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ac wedi bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn hanfodol wrth sefydlu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin ac ef oedd cyfarwyddwr arweiniol cyntaf consortiwm Ein Rhanbarth ar Waith. Cafodd OBE am ei wasanaethau i addysg yng Nghymru.

Lleucu Siencyn

Lleucu Siencyn

Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl gyrfa lwyddiannus ym myd teledu, gan gynnwys trechu 15,000 o ymgeiswyr am y cyfle i gyd-gyflwyno cynhyrchiad gan RTE, ymunodd Lleucu â Chyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Academi yn 2002. A hithau'n Brif Swyddog Gweithredol Llenyddiaeth Cymru, mae hi’n gweithio yn nathliadau canmlwyniant Dylan Thomas. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu cysylltiadau byd-eang drwy'r gair llafar byw / hip hop ac mae'n ysgrifennu i’r Western Mail.

Woman with blond hair, red dress and navy jacket speaking into microphone

Mary Kent

Prif Gynghorydd Technegol, Sefydliad Llafur Rhyngwladol

Mary yw Prif Gynghorydd Technegol y Prosiect Sgiliau ar gyfer Ffyniant y DU yn Indonesia yn y Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Mae'n gyn Ddirprwy Bennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro. Mae hi wedi sefydlu partneriaethau rhyngwladol llwyddiannus yn Ewrop, Tsieina, India a De-ddwyrain Asia, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae ganddi gymwysterau ym maes marchnata, busnes, cysylltiadau rhyngwladol a’r economi wleidyddol a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes.

Dyn â gwallt byr du mewn siwt ddu a chrys glas yn gwenu.

Owen Evans

Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

Owen yw Prif Weithredwr Plant yng Nghymru a chyn-Gyfarwyddwr Teach First Cymru. Mae hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol ac ymddiriedolwr i The Adolescent and Children’s Trust, elusen gofal maeth a mabwysiadu mwyaf y Deyrnas Unedig. Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn athro mathemateg cymwysedig. Mae’n angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol a dileu anghydraddoldeb.