Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Ashok Ahir

Ashok Ahir

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Llywodraeth y DU Cymru

Mae Ashok yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU Cymru, ac yn gyn-Reolwr yr asiantaeth gyfathrebu Mela a chyn hynny bu'n Uwch Olygydd, Gwleidyddiaeth gyda BBC Cymru Wales. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Mae gan Ashok ddiddordeb ym maes addysg ac mae’n gyd-gadeirydd ar ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg flaenllaw yng Nghaerdydd. Roedd Ashok yn Gadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Menyw â gwallt melyn yn gwenu at y camera.

Catherine Paskell

Cyfarwyddwr Artistig, Dirty Protest

Catherine yw Cyfarwyddwr Artistig cwmni Dirty Protest, sy’n hybu ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr yng Nghymru. Cafodd ei magu yng Nghaerdydd ac mae’n gyfarwyddwr llawrydd. Mae’n un o Gydweithwyr Celfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn Gymrawd o Raglen Arweinyddiaeth Clore ac yn un o lysgenhadon rhanbarthol yr Ŵyl Ddrama Genedlaethol i Fyfyrwyr. Roedd yn un o Sylfaenwyr Cysylltiol National Theatre Wales ac mae wedi cyfarwyddo cynyrchiadau llwyfan a rhedeg rhaglenni datblygu rhyngwladol.

David Anderson

David Anderson

OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

Menyw â gwallt brown a chlust dlysau aur yn gwenu at y camera.

Dr Elaine Canning

Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol, Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe

Elaine yw Pennaeth Datblygu ac Ymgysylltu Diwylliannol Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe a Swyddog Gweithredol Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas. Mae Elaine yn gyfrifol am DylanED, rhaglen addysg Gwobr Dylan Thomas a hi hefyd yw Pennaeth Hyb Prifysgol Abertawe ar gyfer Gŵyl Being Human. Mae wedi cyflawni nifer o swyddi academaidd ym maes Astudiaethau Hispanaidd ac mae’n Gadeirydd Consortiwm Sefydliadau Uwch-Astudiaethau’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Eluned Haf

Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Dyn â gwallt byr du

Huw Morris

Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Huw Morris yw Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd mae’n gyfrifol am oruchwylio addysg uwch, addysg bellach, cyllid myfyrwyr a’r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan y llywodraeth. Cyn ymgymryd â’r swydd yma bu’n dal amrywiaeth o swyddi academaidd, o gynorthwy-ydd ymchwil i ddirprwy is-ganghellor, mewn prifysgolion yn y DU.

Ifona Deeley

Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, Llywodraeth Cymru

Karl Napieralla

Karl Napieralla OBE

Ymgynghorydd Addysg

Arferai Karl fod yn gyfarwyddwr addysg, hamdden a dysgu gydol oes gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac yn fwy diweddar yn uwch was sifil gyda Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ac wedi bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn hanfodol wrth sefydlu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin ac ef oedd cyfarwyddwr arweiniol cyntaf consortiwm Ein Rhanbarth ar Waith. Cafodd OBE am ei wasanaethau i addysg yng Nghymru.

Lleucu Siencyn

Lleucu Siencyn

Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl gyrfa lwyddiannus ym myd teledu, gan gynnwys trechu 15,000 o ymgeiswyr am y cyfle i gyd-gyflwyno cynhyrchiad gan RTE, ymunodd Lleucu â Chyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Academi yn 2002. A hithau'n Brif Swyddog Gweithredol Llenyddiaeth Cymru, mae hi’n gweithio yn nathliadau canmlwyniant Dylan Thomas. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu cysylltiadau byd-eang drwy'r gair llafar byw / hip hop ac mae'n ysgrifennu i’r Western Mail.

Woman with blond hair, red dress and navy jacket speaking into microphone

Mary Kent

Is-bennaeth, Coleg Caerdydd a’r Fro

Mary yw Is-bennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro ac mae wedi sefydlu nifer o bartneriaethau rhyngwladol llwyddiannus yn Ewrop, Tsieina, India a De-ddwyrain Asia, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae ganddi angerdd arbennig am ddatblygu partneriaethau rhyngwladol ym maes addysg dechnegol a galwedigaethol. Cyn hyn bu Mary’n Gyfarwyddwr gyda chwmni Recriwtio Byd-eang. Mae ganddi gymwysterau ym meysydd marchnata, busnes, cysylltiadau rhyngwladol a’r economi wleidyddol a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA).