Cwrdd ag aelodau'r pwyllgor

Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Yr Athro Richard B Davies
Cadeirydd Pwyllgor cynghori Cymru ac Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe , University of Swansea

Mae'r Athro Davies wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe ers 2003. Ers hynny mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu agenda ar gyfer newid, gan adeiladu ei chryfderau a denu buddsoddiad sylweddol i gyflymu'r gwaith datblygu. Fel ystadegydd cymhwysol, mae Richard wedi gweithio'n helaeth gyda diwydiant ac wedi gwneud gwaith ymchwil dan gontract i weinyddiaethau'r llywodraeth. Yn flaenorol, roedd yn bennaeth adran Ymarfer Asesu Ymchwil pum seren ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerhirfryn.

Prof. Richard B Davies.

Ashok Ahir
Cyfarwyddwr, Mela

Mae Ashok yn gyfarwyddwr ar asiantaeth gyfathrebu Mela a chyn hynny bu'n Uwch Olygydd, Gwleidyddiaeth gyda BBC Cymru Wales a gweithiodd ar y Six O’Clock News. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Mae Ashok yn gyd-gadeirydd ar ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg flaenllaw yng Nghaerdydd. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl a chyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn yn 2012.

Ashok Ahir

Yr Athro Carol Tully
Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Mae'r Athro Tully yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr) ac yn Athro Almaeneg ym Mhrifysgol Bangor. Bu'n Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yno am chwe blynedd ac yn Ddirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Mae hi wedi cynrhychioli Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern y Prifysgolion a hi oedd Cadeirydd sefydlu Grŵp Llywio Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Mae'n aelod o Fwrdd Ymgynghorol Ieithoedd Modern Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

 

Yr Athro Carol Tully

David Anderson
OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

David Anderson

David Hughes
Pennaeth, Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Daeth David yn Bennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru ym Mehefin 2012. Mae wedi treulio 22 mlynedd yn y Comisiwn Ewropeaidd –y rhan fwyaf o’r amser ym Mrwsel- yn gweithio mewn meysydd megis trafnidiaeth, polisi clyweledol ac addysg. Cyn ymuno â’r CE, gweithiodd fel gwas sifil yn Llundain, fel darlithydd addysg belach ac fel athro Saesneg yn yr Almaen. Graddiodd mewn hanes a gwleidyddiaeth, ac mae ganddo raddau Meistr mewn Cyfraith yr UE ac Ieithoedd Ewropeaidd a Llenyddiaeth

 

Eluned Haf
Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Jenny Scott
Cyfarwyddwraig, British Council Wales

Photo of Jenny Scott

Judith Evans
Pennaeth, Coleg y Cymoedd

Mae Judith wedi gweithio yn y sector addysg bellach ers 26 o flynyddoedd. Dechreuodd fel darlithydd yng Ngholeg y Rhondda, cyn ymgymryd â nifer o swyddi uwch-reoli. Cafodd ei phenodi'n Bennaeth Coleg Morgannwg yn 2008. Yna, yn 2013, penodwyd hi'n Bennaeth Coleg y Cymoedd (yn sgil uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach). Yn 2015, etholwyd Judith yn Gadeirydd Colegau Cymru – y corff sy'n cynrychioli colegau a sefydliadau addysg bellach Cymru.

 

 

Judith Evans

Karl Napieralla OBE
Ymgynghorydd Addysg

Arferai Karl fod yn gyfarwyddwr addysg, hamdden a dysgu gydol oes gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac yn fwy diweddar yn uwch was sifil gyda Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ac wedi bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn hanfodol wrth sefydlu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin ac ef oedd cyfarwyddwr arweiniol cyntaf consortiwm Ein Rhanbarth ar Waith. Cafodd OBE am ei wasanaethau i addysg yng Nghymru.

Karl Napieralla

Yr Athro Laura McAllister
Ymarfer mewn Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Mae Laura McAllister yn Athro Ymarfer mewn Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd hi’n aelod o Gomisiwn Richard ynglŷn â Phwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gyflwynodd adroddiad ym mis Mawrth 2004. Mae hi wedi gweithio fel dadansoddwraig wleidyddol i BBC Cymru/Wales ac mae hi’n sylwebydd flaenllaw ar etholiadau yng Nghymru a Phrydain. Mae’n gyn-chwaraewraig pêl-droed ryngwladol a chapten tîm cenedlaethol Cymru. 

 

Prof-Laura-MacAllister

Pages