Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Prof. Richard B Davies.

Yr Athro Richard B Davies

Cadeirydd Pwyllgor cynghori Cymru ac Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe , University of Swansea

Mae'r Athro Davies wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe ers 2003. Ers hynny mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu agenda ar gyfer newid, gan adeiladu ei chryfderau a denu buddsoddiad sylweddol i gyflymu'r gwaith datblygu. Fel ystadegydd cymhwysol, mae Richard wedi gweithio'n helaeth gyda diwydiant ac wedi gwneud gwaith ymchwil dan gontract i weinyddiaethau'r llywodraeth. Yn flaenorol, roedd yn bennaeth adran Ymarfer Asesu Ymchwil pum seren ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerhirfryn.

Ashok Ahir

Ashok Ahir

Cyfarwyddwr Cyfathrebu , Llywodraeth y DU Cymru

Mae Ashok yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU Cymru, ac yn gyn-Reolwr yr asiantaeth gyfathrebu Mela a chyn hynny bu'n Uwch Olygydd, Gwleidyddiaeth gyda BBC Cymru Wales. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Mae gan Ashok ddiddordeb ym maes addysg ac mae’n gyd-gadeirydd ar ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg flaenllaw yng Nghaerdydd. Roedd Ashok yn Gadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol 2018.

David Anderson

David Anderson

OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

David Hughes

Pennaeth, Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Daeth David yn Bennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru ym Mehefin 2012. Mae wedi treulio 22 mlynedd yn y Comisiwn Ewropeaidd –y rhan fwyaf o’r amser ym Mrwsel- yn gweithio mewn meysydd megis trafnidiaeth, polisi clyweledol ac addysg. Cyn ymuno â’r CE, gweithiodd fel gwas sifil yn Llundain, fel darlithydd addysg belach ac fel athro Saesneg yn yr Almaen. Graddiodd mewn hanes a gwleidyddiaeth, ac mae ganddo raddau Meistr mewn Cyfraith yr UE ac Ieithoedd Ewropeaidd a Llenyddiaeth

 

Eluned Haf

Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Huw Morris

Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Huw Morris yw Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd mae’n gyfrifol am oruchwylio addysg uwch, addysg bellach, cyllid myfyrwyr a’r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan y llywodraeth. Cyn ymgymryd â’r swydd yma bu’n dal amrywiaeth o swyddi academaidd, o gynorthwy-ydd ymchwil i ddirprwy is-ganghellor, mewn prifysgolion yn y DU.

Ifona Deeley

Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol , Llywodraeth Cymru

Karl Napieralla

Karl Napieralla OBE

Ymgynghorydd Addysg

Arferai Karl fod yn gyfarwyddwr addysg, hamdden a dysgu gydol oes gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac yn fwy diweddar yn uwch was sifil gyda Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ac wedi bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn hanfodol wrth sefydlu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin ac ef oedd cyfarwyddwr arweiniol cyntaf consortiwm Ein Rhanbarth ar Waith. Cafodd OBE am ei wasanaethau i addysg yng Nghymru.

Prof-Laura-MacAllister

Yr Athro Laura McAllister

Ymarfer mewn Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Mae Laura McAllister yn Athro Ymarfer mewn Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd hi’n aelod o Gomisiwn Richard ynglŷn â Phwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gyflwynodd adroddiad ym mis Mawrth 2004. Mae hi wedi gweithio fel dadansoddwraig wleidyddol i BBC Cymru/Wales ac mae hi’n sylwebydd flaenllaw ar etholiadau yng Nghymru a Phrydain. Mae’n gyn-chwaraewraig pêl-droed ryngwladol a chapten tîm cenedlaethol Cymru. 

 

Lleucu Siencyn

Lleucu Siencyn

Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl gyrfa lwyddiannus ym myd teledu, gan gynnwys trechu 15,000 o ymgeiswyr am y cyfle i gyd-gyflwyno cynhyrchiad gan RTE, ymunodd Lleucu â Chyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Academi yn 2002. A hithau'n Brif Swyddog Gweithredol Llenyddiaeth Cymru, mae hi’n gweithio yn nathliadau canmlwyniant Dylan Thomas. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu cysylltiadau byd-eang drwy'r gair llafar byw / hip hop ac mae'n ysgrifennu i’r Western Mail.