Cwrdd ag aelodau'r pwyllgor

Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Yr Athro Richard B Davies
Cadeirydd Pwyllgor cynghori Cymru ac Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe , University of Swansea

Mae'r Athro Davies wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe ers 2003. Ers hynny mae'r Brifysgol wedi mabwysiadu agenda ar gyfer newid, gan adeiladu ei chryfderau a denu buddsoddiad sylweddol i gyflymu'r gwaith datblygu. Fel ystadegydd cymhwysol, mae Richard wedi gweithio'n helaeth gyda diwydiant ac wedi gwneud gwaith ymchwil dan gontract i weinyddiaethau'r llywodraeth. Yn flaenorol, roedd yn bennaeth adran Ymarfer Asesu Ymchwil pum seren ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerhirfryn.

Prof. Richard B Davies.

Ashok Ahir
Cyfarwyddwr, Mela

Mae Ashok yn gyfarwyddwr ar asiantaeth gyfathrebu Mela a chyn hynny bu'n Uwch Olygydd, Gwleidyddiaeth gyda BBC Cymru Wales a gweithiodd ar y Six O’Clock News. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Mae Ashok yn gyd-gadeirydd ar ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg flaenllaw yng Nghaerdydd. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl a chyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn yn 2012.

Ashok Ahir

Berwyn Rowlands
Rheolwr Gyfarwyddwr, The Festivals Company Ltd

Mae Berwyn yn Rhyngwladolwr o Gymro sydd â 25 mlynedd o brofiad ym maes ffilmiau a digwyddiadau. Yn 2006, sefydlodd Festivals Company, Gŵyl Gwobr Iris - gwobr fwyaf y byd ym maes ffilmiau byr lesbiaidd a hoyw, a Ffresh, sef digwyddiad delwedd symudol myfyrwyr mwyaf a hynaf y DU. Roedd Berwyn yn Brif Weithredwr Sgrîn Cymru o 1997 - 2006. Mae wedi cynhyrchu cynnwys a ddarlledwyd ar y BBC, ITV ac S4C, a gofynnir iddo siarad am ffilmiau a hawliau i bobl hoyw yn gyson. 

Berwyn Rowlands

David Anderson
OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

David Anderson

Eluned Haf
Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Emma Williams
Dirprwy Cyfarwyddwraig, Adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru

Mae Emma yn arwain timoedd polisi i sicrhau bod addysg yng Nghymru yn gynhwysol, yn diogelu dysgwyr ac yn mynd i’r afael gyda rhwystrau cyflawni. Mae hi wedi gweithio ym Mholisi Addysg am dros 18 mlynedd yn llywodraeth leol a chenedlaethol, gan arwain ar nifer o bolisïau blaenoriaeth y Gweinidog am Addysg a Sgiliau am wellhad ysgolion. Cyn ymuno a’r sector gyhoeddus, gweithiodd hi yn marchnata a chysylltiadau cyhoeddus wrth redeg busnes ei hun.

Jenny Scott
Cyfarwyddwraig, British Council Wales

Photo of Jenny Scott

Lleucu Siencyn
Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl gyrfa lwyddiannus ym myd teledu, gan gynnwys trechu 15,000 o ymgeiswyr am y cyfle i gyd-gyflwyno cynhyrchiad gan RTE, ymunodd Lleucu â Chyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Academi yn 2002. A hithau'n Brif Swyddog Gweithredol Llenyddiaeth Cymru, mae hi’n gweithio yn nathliadau canmlwyniant Dylan Thomas. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu cysylltiadau byd-eang drwy'r gair llafar byw / hip hop ac mae'n ysgrifennu i’r Western Mail.

Lleucu Siencyn

Philip Cooper
Prif Weithredwr, Menter Cymru

Phil Cooper yw Prif Swyddog Gweithredol Menter Cymru, sefydliad sy'n rhoi cymorth i BBaChau. Ar ôl ennill ei radd MBA o Ysgol Fusnes Caerdydd, bu'n darlithio yn Ysgol Fusnes Abertawe. Mae'n un o Gymrodorion Oes y Sefydliad Materion Cymreig, yn Llywodraethwr yng Ngholeg Ystrad Mynach, yn un o Is-lywyddion Clwb Busnes Caerdydd a noddwr Côr Meibion Llanelli. Fel Cymro rhyngwladol, mae'n ryngwladolwr ymrwymedig. Mae'n medru pedair iaith yn rhugl ac mae ganddo rwydwaith o gysylltiadau rhyngwladol.

Philip Cooper

Rhiannon Wyn Hughes
MBE, FRSA Cyfarwyddwr Gŵyl Cidwm Cymru/Wicked Wales

Rhiannon yw Cadeirydd Canolfan Hyfforddi a Chydweithredu Rhanbarthol Ewrop, sefydliad hyfforddi rhyngwladol. Mae hefyd yn Is-Gadeirydd Ffilm Cymru, yn Gyfarwyddwr Gŵyl Cidwm Cymru / Wicked Wales, gŵyl ffilm ieuenctid ryngwladol newydd, ac yn is-lywydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Mae hi wedi bod yn Is-Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, ac yn un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Sinema a Chanolfan Gelfyddydau Scala ac yn aelod o bwyllgor UNESCO Cymru

Pages