Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Ashok Ahir

Ashok Ahir

Cyfarwyddwr Cyfathrebu , Llywodraeth y DU Cymru

Mae Ashok yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU Cymru, ac yn gyn-Reolwr yr asiantaeth gyfathrebu Mela a chyn hynny bu'n Uwch Olygydd, Gwleidyddiaeth gyda BBC Cymru Wales. Fel arbenigwr gwadd ar y cyfryngau ac etholiadau ar gyfer Cyngor Ewrop, mae wedi gweithio ar genadaethau a seminarau ledled Dwyrain Ewrop. Mae gan Ashok ddiddordeb ym maes addysg ac mae’n gyd-gadeirydd ar ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg flaenllaw yng Nghaerdydd. Roedd Ashok yn Gadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol 2018.

David Anderson

David Anderson

OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yn Amgueddfa Cymru, mae'n aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol y Llwybr Arddangos. Cyhoeddodd adroddiad yn dwyn y teitl 'A Common Wealth: Museums in the Learning Age' a bu'n gyfrifol am reoli'r gwaith o greu Canolfan Addysg Gelfyddydol newydd Sackler, gwerth £4 miliwn, a agorodd yn 2008 yn Amgueddfa Victoria ac Albert. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1999 am ei wasanaethau i amgueddfeydd ac addysg.

Eluned Haf

Cyfarwyddwraig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol o Gyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaeth gyda British Council. Mae Eluned yn aelod o fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau. Mae Eluned hefyd yn un o gyfarwyddwyr Cerdd Cymru: Music Wales. Wedi ei hyfforddi'n newyddiadurwr, mae Eluned wedi gweithio i BBC Cymru, Reuters, rhanbarthau ITV ac S4C. Mae hi'n siarad pum iaith a bu'n gweithio fel swyddog y wasg yn Senedd Ewrop.

Huw Morris

Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Huw Morris yw Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru. Yn rhinwedd ei swydd mae’n gyfrifol am oruchwylio addysg uwch, addysg bellach, cyllid myfyrwyr a’r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan y llywodraeth. Cyn ymgymryd â’r swydd yma bu’n dal amrywiaeth o swyddi academaidd, o gynorthwy-ydd ymchwil i ddirprwy is-ganghellor, mewn prifysgolion yn y DU.

Ifona Deeley

Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol , Llywodraeth Cymru

Karl Napieralla

Karl Napieralla OBE

Ymgynghorydd Addysg

Arferai Karl fod yn gyfarwyddwr addysg, hamdden a dysgu gydol oes gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac yn fwy diweddar yn uwch was sifil gyda Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ac wedi bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn hanfodol wrth sefydlu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol y De-orllewin ac ef oedd cyfarwyddwr arweiniol cyntaf consortiwm Ein Rhanbarth ar Waith. Cafodd OBE am ei wasanaethau i addysg yng Nghymru.

Lleucu Siencyn

Lleucu Siencyn

Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl gyrfa lwyddiannus ym myd teledu, gan gynnwys trechu 15,000 o ymgeiswyr am y cyfle i gyd-gyflwyno cynhyrchiad gan RTE, ymunodd Lleucu â Chyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Academi yn 2002. A hithau'n Brif Swyddog Gweithredol Llenyddiaeth Cymru, mae hi’n gweithio yn nathliadau canmlwyniant Dylan Thomas. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu cysylltiadau byd-eang drwy'r gair llafar byw / hip hop ac mae'n ysgrifennu i’r Western Mail.

Michelle Carwardine-Palmer

Michelle Carwardine-Palmer

Rheolwr Gyfarwyddwr, National Theatre Wales

Michelle yw rheolwr gyfarwyddwr National Theatre Wales (NTW). Cyn ymuno â NTW roedd hi'n gyd-brif weithredwr ar Theatr Salisbury ac mae wedi bod yn gweithio ym maes rheoli theatrau ers dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n aelod o fwrdd UK Theatre, yn rhan o fudiad What Next?, yn aelod o gonsortiwm UK Parents in Performing Arts a Chwmnïau Cenedlaethol Cymru ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Graddiodd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn Astudiaethau Theatr a Saesneg.

Rhiannon Wyn Hughes

Rhiannon Wyn Hughes MBE FRSA

Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Ymgynghorol Cymru / Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Cidwm Cymru

Mae Rhiannon wedi treulio 19 mlynedd yn creu cyfleoedd i bobl ifanc drwy wyliau celfyddydol a ffilmiau. Roedd yn aelod sefydlu o Gidwm Cymru, sef gŵyl ffilmiau ieuenctid ryngwladol. Yn 2017, ymunodd â thîm o wirfoddolwyr i lansio Sinema Cidwm, sef sinema deithiol gymunedol. Mae'n gyn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, yn ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Sinema Scala ac yn gyn-Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Ymunodd â Bwrdd Hijinx yn ddiweddar.