Plant mewn ysgol yn Lesotho
Plant mewn ysgol yn Lesotho ©

Hawlfraint British Council

Mae gan athrawon yng Nghymru'r cyfle i helpu i wella addysg  yng nghefn gwlad Lesotho yn ne Affrica am bum mis-cyfle i chi ymledu mewn diwylliant newydd a defnyddio'ch sgiliau addysgu mewn amgylchedd hollol wahanol.

Ers i'r rhaglen lansio ym 1985, mae Cymru a Lesotho wedi ffurfio bond cryf. Mae unigolion, cymunedau a sefydliadau yn y ddwy wlad wedi elwa o'r bartneriaeth.

Bob blwyddyn, rhoddir cyfle i athrawon o Gymru gymryd y daith 8,600 milltir i Lesotho; gwlad o ychydig dros ddwy filiwn o bobl sydd wedi ei amgylchynu'n llwyr gan Ddde Affrica, i ymweld ag ysgolion a rhannu sgiliau. Mae'r prosiect yn para am tua chwe mis - o fis Ionawr i fis Mehefin, ac mae'n gyfle gwych i weithio yn rhanbarth mynyddig Lesotho a rhannu eich profiadau gydag ysgolion yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn cael ei rheoli gan Dolen Cymru a British Council Cymru trwy Raglen Addysg Ryngwladol Llywodraeth Cymru.

Darganfyddwch fwy am brofiadau athrawon yn Lesotho

Beth mae'n ei olygu? 

Ar gyfer ei raglen 2019, mae yna dair swydd ar gael i athrawon / hyfforddwyr athrawon. Fe'ch lleolir yn Thaba Tseka, tref wledig yn ucheldiroedd Lesotho tua 4 awr o yrru o'r brifddinas. 

Dros leoliad o 5 mis, byddwch yn rhannu’ch sgiliau dysgu rhifedd a llythrennedd, mentora a hyfforddi athrawon, a gweithio gyda disgyblion i arddangos arfer gorau. Yn ystod y cyfnod yma, byddwch yn ennill mewnwelediad unigryw i fywyd Basotho, pobl a diwylliant, y byddwch chi'n ei rhannu gydag ysgolion yng Nghymru.

Byddwch yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud a chreu partneriaethau newydd mewn ysgolion ac mewn hyfforddiant athrawon. Bydd tri athro Basotho yn cael cyfle i ymweld â Chymru ar ôl dychwelyd, a byddwch yn eu helpu i ddod yn wneuthurwyr newid allweddol yn eu hysgolion a'u cymuned. 

Pa hyfforddiant sydd ei angen arnaf?

I gymhwyso'r holl beth sydd ei angen arnoch chi, dylai fod yn athro cymwysedig neu NQT sy'n dod o Gymru, yn dysgu yng Nghymru neu'n cael ei hyfforddi yng Nghymru. Os yw'ch cais yn llwyddiannus, cewch gyfres o gyrsiau hyfforddi i'ch paratoi ar gyfer y prosiect - o gymorth a chyngor teithio sylfaenol i wybodaeth am ddiwylliant lleol a system addysg Lesotho. Gallwch ddarllen y rhain yn fanylach yn adran Cwestiynau Cyffredin y wefan Dolen Cymru.

A allaf wneud cais? 

Mae ychydig o ofynion syml ar gyfer y rhaglen, ond does dim byd na fyddech yn ei ddisgwyl. I wneud cais mae angen i chi fod : 

  • yn athro cymwysedig o Gymru neu sy’n addysgu mewn ysgol yng Nghymru
  • athro dan hyfforddiant sy'n hyfforddi yng Nghymru ar hyn o bryd bydd yn radio erbyn mis Medi eleni
  • perchennog pasbort dilys yn y DU sy'n ddilys am o leiaf chwe mis cyn y cofnod
  • mewn iechyd corfforol a meddyliol da
  • yn gallu ymdopi ag amodau sy'n wahanol iawn i hynny yn y DU 

Beth mae'n ei gostio? 

Mae'r prosiect yn hynod o bwysig i'r ddwy wlad ac adlewyrchir hyn yn yr arian ar gael a'r sefydliad. Bydd Dolen Cymru yn trefnu eich holl hediadau, trosglwyddiadau, llety, lleoliadau, yswiriant a chefnogaeth, yn ogystal â darparu cyflog misol i dalu am gost llety a threuliau byw. 

Sut ydw i’n gwneud cais?

Ewch i'n gwefan partner Dolen Cymru am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio.