Perfformwyr yn ymarfer ym Mhacistan
Perfformwyr yn ymarfer ym Mhacistan

Ar ôl lansiad llwyddiannus ein rhaglen Mynd yn Ddigidol: Affrica Is-Sahara-Cymru, yn awr rydym yn cyhoeddi rhaglen newydd i hybu cydweithio digidol rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru a Phacistan.

Bydd rhaglen Mynd yn Ddigidol: Pacistan-Cymru yn cyd-fynd â thymor o weithgareddau sy’n cael ei gynnal gan y British Council rhwng mis Mawrth 2022 a mis Awst 2022 sef, ‘Pacistan-Y Deyrnas Unedig 2022: Safbwyntiau Newydd’. Bydd tymor Pacistan-Y Deyrnas Unedig 2022 yn gyfuniad o fentrau cydweithio’r British Council a mentrau cydweithio ehangach rhwng Pacistan a’r Deyrnas Unedig gyda rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau ym meysydd y celfyddydau, addysg, Saesneg, gwaith a sgiliau ieuenctid a chwaraeon. Bydd fformat y tymor yn cyfuno gweithgarwch wyneb yn wyneb (os bydd teithio’n bosib) a digidol, gan gynnwys perfformiadau, arddangosfeydd, rhaglenni datblygu proffesiynol, gosodweithiau celf, cynhyrchiadau ar y cyd, preswyliadau ac ymchwil.

Grantiau Cydweithio Digidol

Mae hybu cydweithio artistig rhyngwladol wedi bod yn rhan ganolog o’n gwaith o’r dechrau. Mewn ymateb i’r cyfyngiadau cynyddol ar deithio rhyngwladol oherwydd Covid-19 a phryderon cynyddol am gynaliadwyedd mentrau cydweithio wyneb yn wyneb, rydym yn ymchwilio i ddulliau newydd o feithrin cysylltiadau rhyngwladol. 

Bydd rhaglen Mynd yn Ddigidol yn darparu cyfleoedd i sectorau’r celfyddydau greu cysylltiadau proffesiynol a chyfleoedd i bobl ifanc ym Mhacistan a Chymru. Nod y rhaglen yw hybu cydweithio a datblygu partneriaethau hirdymor yn y sectorau creadigol. Bydd y timoedd prosiect sy’n cymryd rhan yn dyfeisio dulliau rhithwir newydd o weithio’n rhyngwladol a meithrin dull o gydweithio rhyngwladol a chyfnewid artistig sy’n ystyriol o’r hinsawdd.

Ceisiadau drwy fynegiad o ddiddordeb

Rydym yn awyddus i weithio gydag artistiaid sy’n dechrau gwneud eu marc, cysylltiadau newydd, a phrosiectau sydd â chysylltiadau â Phacistaniaid alltud yng Nghymru.

Bydd hyd at bedwar grant o £8000 yn cael eu dyfarnnu i dimoedd prosiect yng Nghymru a Phacistan i’w galluogi i gydweithio ar brosiectau digidol creadigol.

Isod, cewch ragor o wybodaeth am bwy sy’n gymwys i wneud cais a’r mathau o brosiectau yr ydym yn awyddus i’w cefnogi:

Gwybodaeth gyffredinol am gymhwystra

Mae’r gronfa’n agored i unigolion a/neu sefydliadau ym maes y celfyddydau a diwylliant sydd wedi cyflwyno Mynegiad o Ddiddordeb.

•  Rhaid i’r ceisiadau fod yn bartneriaeth rhwng o leiaf un sefydliad neu unigolyn yng Nghymru ac o leiaf un sefydliad neu unigolyn ym Mhacistan.

•  Rhaid bod gan y bartneriaeth un ymgeisydd arweiniol – does dim rhaid mai’r sefydliad/unigolyn yn y Deyrnas Unedig yw’r ymgeisydd arweiniol.

•  Yn gyffredinol, dylid rhannu arian y grant yn gyfartal rhwng y partneriaid. Mae rhaniad 60/40 yn dderbyniol os yw’r gyfran fwyaf yn mynd i’r partner ym Mhacistan.

Amrywiaeth: Bydd prosiectau sy’n gweithio’n bennaf gyda menywod, artistiaid LHDTC+ a/neu artistiaid anabl yn sgorio’n ffafriol yn adran y cais sy’n ymwneud ag  amrywiaeth.

Ffurfiau celf / disgyblaethau: Llenyddiaeth, Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth, Ffilm (gan gynnwys Gemau (fideo, rhyngweithiol, ar-lein), Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig), Theatr a Dawns, Pensaernïaeth, Ffasiwn, Dylunio.

Cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb a dyddiadau pwysig

Dylai sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb mewn gwneud cais gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i teamwales@britishcouncil.org erbyn 19 Medi 2021. Dylai’r datganiad nodi pam fod diddordeb gennych mewn gweithio gyda gwlad bartner, os oes partner gennych yn barod neu os ydych yn edrych am ddarpar bartneriaid, yn ogystal â’r meysydd yr hoffech ganolbwyntio arnynt gyda’ch prosiect.

Byddwn yn cysylltu â’r sefydliadau ac unigolion sydd wedi cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb erbyn diwedd mis Medi i drafod partneriaid a phrosiectau posib.

Dim ond y sefydliadau hynny a’u partneriaid fydd yn derbyn manylion ar gyfer cyflwyno cais. Byddwn yn anfon y manylion hynny ddechrau mis Hydref; bydd dyddiad cau cyflwyno ceisiadau tua dechrau mis Tachwedd.

Byddwn yn hysbysu prosiectau llwyddiannus erbyn 31 Rhagfyr 2021.

Byddwn yn hysbysu prosiectau aflwyddiannus erbyn 31 Ionawr 2022.

Y Cyllid sydd ar gael

Mae pedwar grant o £8000 ar gael ar gyfer ymchwilio a datblygu prosiectau rhithwir newydd - yn dechrau ar ôl mis Mawrth 2022 ac i’w rhannu erbyn 31 Rhagfyr 2022.

Enghreifftiau o’r mathau o brosiectau:

Rydym yn disgwyl ariannu’r mathau o brosiectau a nodir isod (nid yw hon yn rhestr hollgynhwysol):

•  Ymchwil & datblygu - prosiectau newydd neu syniadau ar gyfer gwyliau newydd

•  Ymchwil & datblygu - preswyliadau celf rhithwir

•  Ymchwil & datblygu – arddangosfeydd neu sioeau arddangos rhithwir

•  Cynadleddau rhithwir

Gwneud eich cais

•  Rhaid defnyddio platfform Submittable i wneud eich cais. Bydd angen creu cyfrif Submittable am ddim i gyflwyno’r ffurflenni, neu gallwch fewngofnodi gyda manylion eich cyfrif Google neu Facebook. Mae’r ffurflen hon wedi’i galluogi i ganiatáu cydweithio, felly gallwch wahodd eich partner i gydweithio gyda chi ar y ffurflen – fe welwch y ddolen i wneud hyn yn y gornel dde uchaf gyda ‘Invite Collaborators’ arni.

•  Gallwch gadw drafft o’ch gwaith os byddwch yn dymuno cwblhau’r ffurflen yn ddiweddarach.

•  Mae Submittable yn gweithio orau ar Google Chrome, Firefox a Safari. Ni chefnogir Internet Explorer. Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio porwr a gefnogir.

Gwybodaeth bwysig am Gymorth Datblygu Swyddogol

•  Mae galwad agored rhaglen Mynd yn Ddigidol: Pacistan-Cymru yn cael ei chyfrif yn Gymorth Datblygu Swyddogol (ODA). Mae Cymorth Datblygu Swyddogol yn derm a fathwyd gan Bwyllgor Cymorth Datblygu (DAC) y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) i fesur cymorth.

•  Mae gofyn bod yr holl brosiectau Galwad Agored ar gyfer Cyfnewid Diwylliannol a ddewisir yn dangos eu bod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd y wlad Cymorth Datblygu Swyddogol sy’n rhan o’r cais. Dylent anelu i hyrwyddo datblygiad cynaliadwy (datblygiad sy’n debygol o ddod â budd hirdymor i boblogaeth y wlad lle cynhelir y gweithgarwch) neu wella lles y boblogaeth. 

•  Am ragor o wybodaeth am Gymorth Datblygu Swyddogol, gweler gwefan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) .

Gweler hefyd

Rhannu’r dudalen hon