Gweithredwr fideo
©

Shutterstock

Rydym yn cynnig tri grant rhwng £5000 a £8000 i alluogi sefydliadau yng Nghymru ac Affrica Is-Sahara i gydweithio’n ddigidol ar brosiectau rhyngwladol. 

Pam sefydlu cronfa ddigidol?

Mae cefnogi cydweithredu artistig rhyngwladol wedi bod yn rhan ganolog o’n gwaith o’r dechrau. Mewn ymateb i’r cyfyngiadau cynyddol ar deithio rhyngwladol oherwydd Covid-19, a phryderon cynyddol am gynaladwyedd cydweithio wyneb yn wyneb, rydym nawr yn chwilio am ffyrdd newydd o feithrin y cysylltiadau rhyngwladol yma.

Nod rhaglen Mynd yn Ddigidol: Affrica Is-Sahara-Cymru yw mynd i’r afael â’r her yma. Byddwn yn cefnogi unigolion a sefydliadau i ddyfeisio dulliau rhithwir newydd o weithio’n rhyngwladol, a thrwy hynny greu dulliau o gydweithio rhyngwladol a chyfnewid artistig sy’n ystyriol o’r hinsawdd. Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen yma’n fodd o feithrin rhwydweithiau cydweithio newydd yn ogystal â chryfhau rhwydweithiau sy’n bodoli’n barod. Bydd hefyd yn gyfrwng i gryfhau datblygiad economaidd a chymdeithasol Affrica Is-Sahara a Chymru yn y sector diwylliannol rhyngwladol a galluogi dulliau strategol o rannu sgiliau arddangos digidol rhwng Affrica Is-Sahara a Chymru gan gryfhau cyrhaeddiad a dylanwad rhyngwladol y ddau ranbarth.

Pa fath o gyllid sydd ar gael?

Mae grantiau o rhwng £5000 a £8000 ar gael i alluogi unigolion neu sefydliadau yng Nghymru ac Affrica Is-Sahara i gydweithio ar brosiectau digidol.

Ym mis Mawrth 2019, dechreuodd British Council Cymru raglen o Ymchwil Gweithredu, i edrych ar sut y gallai Cymru wneud y defnydd gorau o’i hasedau celfyddydol a diwylliannol i hyrwyddo Cymru a’i diwydiannau diwylliannol a chreadigol. Mae’r cynlluniau ar gyfer cymal nesaf y gwaith yn canolbwyntio ar fentrau digidol ac ymateb sector y diwydiannau celfyddydol a chreadigol yng Nghymru ac Affrica Is-Sahara i’r pandemig. Yn ogystal, byddwn yn mapio cyfleoedd newydd a dulliau arloesol newydd o rannu ac arddangos gwaith ac ymarfer artistig. 

Bydd ymchwilwyr yn rhanbarth Affrica Is-Sahara a Chymru yn gweithio gydag ymgeiswyr llwyddiannus i fonitro a dadansoddi prosiectau newydd a chyfrannu i waith adrodd yr ymchwil gweithredu.

Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at dderbyn eich ceisiadau!

Mae rhagor o wybodaeth am bwy sy’n gallu gwneud cais a’r mathau o brosiectau yr ydym yn awyddus i’w cefnogi isod

Gwybodaeth gyffredinol am bwy sy’n gymwys:

•  Mae’r gronfa’n agored i unigolion a sefydliadau ym maes y celfyddydau a diwylliant.

•  Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno ar ran partneriaeth rhwng sefydliad yng Nghymru ac o leiaf un sefydliad o un neu ragor o’r gwledydd yn rhanbarth Affrica Is-Sahara a restrir isod.

•  Rhaid nodi pwy yw’r prif ymgeisydd wrth wneud y cais, ond nid yw’n ofynol mai’r sefydliad yn y Deyrnas Unedig yw’r prif ymgeisydd.

•  Mae gofyn bod cyfrif banc sy’n derbyn GBP gan y prif ymgeiswyr. 

•  Yn gyffredinol, dylid rhannu’r cyllid yn gyfartal rhwng y partneriaid.

Gwledydd sy’n gymwys

Cymru, mewn partneriaeth gydag o leiaf un wlad o’r rhestr ganlynol:

Botswana | Ethiopia | Ghana | Kenya | Malawi | Mauritius | Mosambic | Namibia | Nigeria | Rwanda | Senegal | Sierra Leone | De Affrica | De Swdan | Swdan | Tanzania | Wganda | Zambia | Zimbabwe

Y cyllid sydd ar gael

Mae tri grant rhwng £5000 a £8000 ar gael ar gyfer ymchwil a datblygu prosiectau cydweithredol rhithwir. Bydd y grantiau’n cael eu dyfarnu erbyn 31 Rhagfyr 2021.

Enghreifftiau o’r mathau o brosiectau sydd gyda ni mewn golwg

Rydym yn disgwyl ariannu’r mathau canlynol o brosiectau (nid yw’r rhestr yma’n cynnwys popeth):

•  Ymchwil a datblygu - syniadau am brosiect neu ŵyl newydd

•  Ymchwil a datblygu - preswyliadau celf rhithwir

•  Ymchwil a datblygu - arddangosfeydd neu sioeau arddangos rhithwir

•  Cynadleddau rhithwir

•  Ymchwil a datblygu - prosiectau realiti cymysg, realiti estynedig a rhith realiti

 

 

Rhannu’r dudalen hon