Dathlu Mynd yn Ddigidol – gwyliwch ein ffilm fer newydd!

Rydyn ni’n falch iawn i lansio ein ffilm newydd am raglen Mynd yn Ddigidol Affrica Is-Sahara – Cymru. Mae’r ffilm fer yma’n crisialu hanfod Mynd yn Ddigidol – datblygu prosesau artistig, arddangos gwaith rhyfeddol a ffocysu ar gysylltiadau digidol.

Gyda chyfraniadau gan rai o bartneriaid ein prosiectau ac aelodau o staff British Council yng Nghymru a gwledydd Affrica Is-Sahara, mae’r ffilm yn dangos natur arloesol a gwytnwch pobl a phŵer cydweithio digidol rhyngwladol mewn cyd-destun byd-eang a heriol.

Gwerthuso Rhaglen Mynd yn Ddigidol: model newydd a llwyddiannus ar gyfer cydweithio rhyngwladol

Cafodd pedwar o ymchwilwyr o Affrica Is-Sahara a Chymru eu comisiynu gennym i werthuso cymal cyntaf y rhaglen. Ar ddiwedd y cymal cyntaf canfu’r gwerthuswyr fod y rhaglen yn gyffredinol wedi llwyddo i gyflawni’r amcanion a osodwyd ar ei chyfer: datblygu rhwydweithiau, newid canfyddiadau pobl am weithio’n ddigidol a phrofi yn y pendraw y gall model digidol fod yn fodel llwyddiannus ar gyfer cydweithio rhyngwladol sy’n ystyriol o’r hinsawdd.

Gallwch ddarllen crynodeb o’r adroddiad newydd isod.

Yn sgil llwyddiant Mynd yn Ddigidol Affrica Is-Sahara – Cymru, rydyn ni wedi dyblygu’r un model digidol ar gyfer ein rhaglen newydd, Mynd yn Ddigidol Pacistan – Cymru. Mae’r rhaglen yma’n rhan allweddol o weithgareddau tymor cyntaf menter y D.U. – Pacistan. Rhagor o wybodaeth yma.

Grantiau Cydweithio Digidol

Mae cefnogi cydweithredu artistig rhyngwladol wedi bod yn rhan ganolog o’n gwaith o’r dechrau. Mewn ymateb i’r cyfyngiadau cynyddol ar deithio rhyngwladol oherwydd Covid-19 a phryderon cynyddol am gynaliadwyedd mentrau cydweithio wyneb yn wyneb, roeddem yn edrych am ffyrdd newydd o feithrin y cysylltiadau rhyngwladol yma.        Mae’r rhaglen ariannu yma wedi galluogi’r timoedd prosiect i greu dulliau rhithwir newydd o weithio’n rhyngwladol, sydd yn eu tro wedi arwain at greu dulliau o gydweithio rhyngwladol a chyfnewid artistig sy’n ystyriol o’r hinsawdd.

Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen yn meithrin rhwydweithiau cydweithio newydd yn ogystal â chryfhau rhwydweithiau sy’n bodoli’n barod. Rydym hefyd yn gobeithio y bydd yn cryfhau datblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru a gwledydd Affrica Is-Sahara yn y sector diwylliannol rhyngwladol, a sicrhau fod Cymru a gwledydd Affrica Is-Sahara yn gallu rhannu sgiliau arddangos digidol strategol gan ehangu cyrhaeddiad a dylanwad rhyngwladol y ddau ranbarth.

Yn 2021 cafodd grantiau eu dyfarnu i dimoedd prosiect yng Nghymru a gwledydd yn Affrica Is-Sahara i gydweithio ar brosiectau creadigol digidol creadigol. Yn 2022, byddwn yn rhoi cefnogaeth i bump o brosiectau i barhau â’u gwaith.

4pi Productions a Matamba Film Labs for Women 

Mae prosiect Future Femme Filmakers yn fenter ar y cyd rhwng Matamba Film Labs yn Harare, Zimbabwe a 4Pi Productions yng Nghaerdydd. Mae wedi dod â menywod creadigol sydd â diddordeb mewn dulliau blaengar ac arloesol o adrodd straeon at ei gilydd i gydweithio gydag amrywiaeth o dechnegau realiti cymysg, rhannu gwybodaeth a phrofiad, rhwydweithio, a meithrin cysylltiadau ar draws diwylliannau a gwledydd. 

Yn 2022, dros gyfnod o bum mis, bydd partneriaid prosiect Future Femme Filmmakers yn cynnal labordy sbarduno lle bydd y rheini sy’n cymryd rhan yn cael hyfforddiant i gynhyrchu ffilmiau realiti rhithwir eu hunain.

ASSITEJ South Africa a Sarah Argent a Kevin Lewis

Cafodd ‘Humanising the Zoom (play) Room’ cael ei gyd-lynnu a’i arwain gan ASSITEJ, rhwydwaith genedlaethol o artistiaid yn Ne Affrica, a’r gwneuthurwyr theatr o Gymru, Sarah Argent a Kevin Lewis. Bu artistiaid o Dde Affrica ac wyth o artistiaid o Gymru sy’n gweithio ym maes theatr i gynulleidfaoedd ifanc yn cymryd rhan mewn cyfres o sgyrsiau, pryfocion, gweithdai ymarferol a chyfarfyddiadau dros gyfnod o wyth wythnos.

Bu’r prosiect yn gyfrwng i’r artistiaid ffeindio pethau sydd o ddiddordeb cyffredin iddynt a materion y maent yn poeni amdanynt. Bu’n gyfrwng hefyd i rannu sgiliau a gwybodaeth am greu cynhyrchiadau a chyfarfyddiadau theatr sy’n tanio’r dychymyg, adlewyrchu gwirionedd emosiynol a herio. Yn ogystal, mae wedi meithrin cyd-ddealltwriaeth o bwysigrwydd iaith, diwylliant a threftadaeth De Affrica a Chymru.

Yn 2022, bydd dau fwrsari yn cael eu cynnig i artistiaid sydd eisoes yn cymryd rhan yn y prosiect i greu darn o theatr ddigidol i bobl ifanc. Bydd y grŵp yn gweithio gyda’i gilydd i gyflwyno cynigion a mentora ei gilydd. Bydd y cynigion llwyddiannus yn cael eu datblygu a’u cyflwyno yng ngŵyl Cradle of Creativity Festival yn y Market Theatre yn Johannesburg, ym mis Awst 2022.

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Solomonic Peacocks Theatre

Bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Solomonic Peacocks Theatre yn Malawi yn cydweithio ar brosiect o’r enw Amlygu/Meddylfryd (Maniffest/Mindset).

Yn ystod cymal cyntaf y prosiect, buon nhw’n archwilio sut y gall gwneuthurwyr theatr ifanc o wahanol ddiwylliannau gydweithio i greu gweithiau theatr digidol. Roedd y cyfnewid diwylliannol yma’n cynnwys perfformwyr a gwneuthurwyr theatr ifanc (rhwng 17 a 22 oed) o Gymru a Blantyre ym Malawi.  Bu’r ddau sefydliad yn cynnal gweithdai drama ar-lein ar y cyd dan arweiniad ysgrifenwyr a gwneuthurwyr ffilm o’r ddwy wlad. Buon nhw’n archwilio platfformau digidol y gellir eu rhannu, a sut y gellir eu defnyddio fel man cyfarfod digidol i bobl ifanc o wahanol gefndiroedd diwylliannol fel y gallant gydweithio i greu darnau theatr ar gyfer ffonau symudol.

Yn 2022, bydd y ddau bartner yn ehangu cwmpas y gweithdai i gynhyrchu darn o theatr ddigidol a fydd yn cael ei gyflwyno mewn gŵyl fawr ar gyfer celfyddydau digidol a gynhelir yn flynyddol yn Malawi, sef Gŵyl Theatr y Pasg. Bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno a’i gyfryngu yng Nghymru hefyd drwy app AM.

Gŵyl Ddawns Caerdydd a Festival Duo Solo Danse

Mae Digital Encounters / Rencontres Numériques yn fenter ar y cyd rhwng Gŵyl Ddawns Caerdydd a Festival Duo Solo Danse yn Senegal.

Yn ystod 2021, bu’r prosiect yn archwilio dawns ar y sgrin a ffilmiau dawns gydag artistiaid ac ymarferwyr dawns o Gymru, Senegal a gwledydd eraill yn Affrica Is-Sahara.Mae’r gwaith wedi cynnwys cynnal labordy hyfforddi ar-lein, comisiynnu tri darn dawns byr newydd, creu platfform ar-lein a digwyddiad arddangos a gwefan sy’n cyflwyno’r artistiaid a’r ffilmiau sy’n rhan o’r prosiect.

Yn 2022, bydd y prosiect yn cynnal mwy o labordai ar-lein ar gyfer cohort newydd o artistiaid yn ogystal ag uwch labordy gydag artistiaid a gymerodd ran yng nghymal ymchwil a datblygu’r prosiect. Yn ogystal, bydd y prosiect yn troi at elfennau eraill o feysydd coreograffi a gwneuthuriad ffilm a’u rhoi ar waith i ymestyn a herio canfyddiadau am bosibiliadau’r cyfrwng ffilm dawns a’r hyn y gallai fod.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Godess Bvukutwa, o Ganolfan Menywod Mambakwedza

Nod prosiect When Women Write oedd grymuso merched yn eu harddegau a menywod ifanc rhwng 16-24 oed yng Nghymru a Zimbabwe i adrodd eu straeon trwy gyfrwng platfform digidol. Rhoddodd y prosiect wahoddiad i fenywod o ardaloedd dirwasgedig yn y ddwy wlad i gymryd rhan mewn gweithdai i gryfhau eu cymhwysedd digidol a datblygu eu sgiliau ysgrifennu barddoniaeth, ysgrifau a straeon.

Bydd platform When Women Write yn cael ei lansio ar-lein ym mis Ionawr 2022, gyda darlleniadau gan ferched a menywod sy’n cymryd rhan yn y prosiect yn ogystal ag awduron ac ysgrifenwyr benywaidd o Gymru a Zimbabwe.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Dr Christina Thatcher o Brifysgol Metropolitan Caerdydd a Goddess Bvukutwa o Ganolfan Menywod Mambakwedza.

 Yn 2022, bydd ysgrifenwyr newydd o Gymru a Simbabwe yn cael eu gwahodd i fynychu preswyliadau rhithwir fel rhan o raglen ‘Where I’m Writing From’ lle byddant yn cymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu a sesiynau mentora. Bydd ffrwyth y gwaith a gynhyrchir yn ystod y preswyliadau hyn yn cael ei arddangos drwy’r platfform.

Prosiectau 2021

Dogma Films a Baruu Collective

Bydd profiadau bywyd grŵp o bobl ag anableddau o Kenya a Chymru yn greiddiol i’r prosiect yma sy’n archwilio dulliau aml-haenog ac aml-gyfrwng o adrodd straeon digidol – drwy ymgynghoriad â grwpiau fel Anabledd Cymru ac Anabledd yng Nghymru ac Affrica.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan ddau sefydliad aml-gyfrwng, sef Dogma Films yng Nghymru a Baruu Collective yn Nairobi. Bydd y straeon yn cael eu cyflwyno yn y person cyntaf gan y prif gymeriadau yn eu gwahanol amgylcheddau ac yn y ffurf y maent yn penderfynnu sy’n eu siwtio orau. Byddant yn arbrofi gyda gwahanol ddulliau o ddefnyddio fideo 360° a chamerau realiti rhithwir i greu dulliau trochol ac arloesol o adrodd a chyflwyno straeon yn ogystal â defnyddio dulliau ac arddulliau mwy arferol o greu ffilmiau dogfen. Mae’r broses o ddewis artistiaid yn digwydd yn y ddwy wlad ar hyn o bryd a bwriedir dechrau’r gwaith ffilmio yn ddiweddarach eleni.

Ffotogallery a PAWA254

Mae Where’s My Space? yn brosiect cydweithio digidol sy’n dod â dau sefydliad celfyddydol at ei gilydd – y naill yng Nghymru a’r llall yng Nghenia; sef Ffotogallery, yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru a PAWA 254, hwb celfyddydol a diwylliannol yng Nghenia.

madeinroath a Thapong Visual Arts Center

Mae Digital Dialogue yn fenter ar y cyd rhwng dau sefydliad celf weledol cymunedol sef madeinroath yng Nghymru a Thapong Visual Arts Center ym Motswana. Bydd gwaith y prosiect yn digwydd trwy gyfrwng llyfr braslunio digidol. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i ddogfennu eu hymchwil, sgyrsiau, treialon a phrofion, ac i greu gweithiau celf newydd ar y cyd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cyfres o bedwar comisiwn ychwanegol i artistiaid - i ehangu dealltwriaeth a datblygu rhwydweithiau rhwng y ddwy wlad.

Bydd yr ymchwil yn defnyddio’r thema, ‘dŵr’, fel man cychwyn – adnodd naturiol sy’n bwnc llosg yn y ddwy wlad.

National Theatre Wales a Lagos Theatre Festival

Bydd y fenter ar y cyd yma rhwng Lagos Theatre Festival yn Nigeria a National Theatre Wales yn creu labordy digidol ar-lein i roi cyfle i chwech o sgwenwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd ddatblygu eu crefft a’u sgiliau ysgrifennu drwy gyfnewid digidol a fydd yn cael ei gyfryngu drwy Zoom.

Bydd y prosiect yn cael ei hwyluso gan ddau sgwenwr profiadol o Nigeria a Chymru a fydd hefyd yn mentora cyfranogwyr y prosiect. Bydd pob sgwenwr sy’n cymryd rhan o’r naill wlad yn cael ei baru gyda sgwenwr o’r wlad arall (fel bod pob par yn cynnwys un sgwenwr o Nigeria ac un sgwenwr o Gymru).

Nod y prosiect yw darparu man diogel i annog y sgwenwyr i arbrofi gyda syniadau wrth ddod  â gwahanol arddulliau a thechnegau ysgrifennu at ei gilydd, a rhoi cyfle iddynt fanteisio ar  feirniadaeth adeiladol gan eu cyfoedion a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant.

No Fit State Circus a Circus Zambia

Mae Syrcas Newydd ar gyfer Byd Newydd (New Circus for a New World) yn brosiect ar y cyd rhwng NoFit State Circus yng Nghymru a Circus Zambia. Nod y prosiect yw hybu annibyniaeth a chynaliadwyedd Circus Zambia. Dros chwe mis, trwy broses o ysbrydoli drwy gyfryngau digidol, trafodaethau dan ofal hwylusydd a rhannu gwybodaeth a phrofiad, bydd NoFit State Circus yn cefnogi cwmni Circus Zambia i ddatblygu ei brosesau creadigol ei hunan i greu gwaith i’w werthu a’i deithio yn Affrica ac Ewrop.

Bydd teithio yn Ewrop yn gyfrwng i greu’r incwm angenrheidiol i dalu costau craidd y cwmni ac ariannu ei raglen syrcas i bobl ifanc; gan alluogi aelodau Circus Zambia i ddatblygu dyfodol cynaliadwy wrth aros yn driw i’w gwreiddiau a’u hetifeddiaeth ddiwylliannol.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a Legacy 1995

Mae’r prosiect yma’n cael ei gydlynu gan yr International National Trusts Organisation (INTO). Bydd curaduron o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn cydweithio gyda Legacy 1995, grŵp diddordeb sy’n gweithio yn y maes hanesyddol ac amgylcheddol yn Nigeria, i wella profiad y miloedd o bobl sy’n ymweld â safleoedd hanesyddol a diwylliannol Legacy 1995 bob blwyddyn.

Byddant hefyd yn creu gwaith celf digidol newydd a fydd yn cael cartref parhaol yn Jaekel House, adeilad rheilffordd hanesyddol yn Lagos. Bydd staff o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn rhannu eu profiadau o redeg safleoedd poblogaidd yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n arbennig ar safleoedd â chysylltiad agos â’r rheilffyrdd fel Castell Penrhyn yng Ngogledd Cymru.

The Successors of the Mandingue a CIE Fatou Cisse

Bydd prosiect ‘Danser ensemble dans le même bateau avec de l'eau et du vent / Dawnsio gyda’n gilydd yn yr un cwch gyda’r dŵr a’r gwyntoedd’ yn cynnwys cyfraniadau gan aelodau nifer o fentrau cydweithio creadigol dan ymbarel dau gwmni celfyddydol proffesiynol, The Successors of the Mandingue yng Nghymru a CIE Fatou Cisse yn Senegal.

Bydd yr artistiaid sy’n cymryd rhan, sef cerddor a nifer o ymarferwyr dawns gyfoes, yn rhannu, archwilio, creu, cyflwyno a gwerthuso dros gyfnod o bum mis rhwng Awst a Rhagfyr 2021. Yn ogystal, fe fyddant yn cynnal digwyddiad arddangos yn y ddwy wlad.

Mae ein rhaglen Mynd yn Ddigidol yn cefnogi 12 o brosiectau cydweithio digidol newydd rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru a’u partneriaid rhyngwladol.

Ym mis Mawrth 2019, fe ddechreuon ni raglen o ymchwil gweithredu, i edrych ar sut y gall Cymru wneud y defnydd gorau o’i hasedau celfyddydol a diwylliannol i hyrwyddo Cymru a’i diwydiannau diwylliannol a chreadigol. Yn 2020, roedd ffocws ein hymchwil ar fentrau digidol ac ymateb sector y diwydiannau celfyddydol a chreadigol yng Nghymru a gwledydd Affrica Is-Sahara i bandemig Covid-19, yn ogystal â mapio cyfleoedd newydd a dulliau arloesol newydd o rannu ac arddangos gwaith ac arfer artistig. Gallwch ddarllen crynodeb o’r adroddiad ymchwil yma.

 

Rhannu’r dudalen hon