Dwy actores ddu yn perfformio yn TREK
TREK gan Solomonic Peacocks Theatre. Perfformir gan Yasimini Chintuli Banda a Zubaida Hanifu Mandale ©

Llyfrgell Solomonic Peacocks

Mae ein rhaglen Mynd yn Ddigidol newydd yn cynnwys ariannu 12 o brosiectau cydweithio digidol newydd rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac Affrica Is-Sahara, yn ogystal ag adroddiad ymchwil yn archwilio’r broses o gydweithio’n ddigidol.

Ym mis Mawrth 2019, fe ddechreuon ni raglen o ymchwil gweithredu, i edrych ar sut y gall Cymru wneud y defnydd gorau o’i hasedau celfyddydol a diwylliannol i hyrwyddo Cymru a’i diwydiannau diwylliannol a chreadigol. Yn 2020, roedd ffocws ein hymchwil ar fentrau digidol ac ymateb sector y diwydiannau celfyddydol a chreadigol yng Nghymru ac Affrica Is-Sahara i bandemig Covid-19, yn ogystal â mapio cyfleoedd newydd a dulliau arloesol newydd o rannu ac arddangos gwaith ac arfer artistig. 

Dangosodd yr ymchwil fod technoleg wedi gweddnewid y ffordd yr ydym yn meddwl am waith. Mae’r adroddiad yn edrych ar y cysylltiadau digidol sy’n bodoli’n barod rhwng Affrica Is-Sahara a Chymru yn ogystal â nodi gwersi allweddol a ddysgwyd gan y sectorau ac argymhellion ar gyfer artistiaid a sefydliadau sy’n awyddus i ddechrau cysylltu â phartneriaid rhyngwladol.

Darllenwch grynodeb o'r adroddiad yma                                                      

Grantiau Cydweithio Digidol

Mae cefnogi cydweithredu artistig rhyngwladol wedi bod yn rhan ganolog o’n gwaith o’r dechrau. Mewn ymateb i’r cyfyngiadau cynyddol ar deithio rhyngwladol oherwydd Covid-19 a phryderon cynyddol am gynaliadwyedd mentrau cydweithio wyneb yn wyneb, roeddem yn edrych am ffyrdd newydd o feithrin y cysylltiadau rhyngwladol yma.

Cafodd grantiau o hyd at £8,000 eu dyfarnnu i 12 o dimoedd prosiect yng Nghymru a gwledydd yn Affrica Is-Sahara fel y gallant gydweithio ar brosiectau digidol creadigol.

Mae’r arian yma wedi galluogi’r timoedd prosiect i lunio dulliau rhithwir newydd o weithio’n rhyngwladol, a thrwy hynny greu dulliau o gydweithio rhyngwladol a chyfnewid artistig sy’n ystyriol o’r hinsawdd. Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen yn gyfrwng i feithrin rhwydweithiau cydweithio newydd yn ogystal â chryfhau rhwydweithiau sy’n bodoli’n barod. Bydd hefyd yn gyfrwng i gryfhau datblygiad economaidd a chymdeithasol Affrica Is-Sahara a Chymru yn y sector diwylliannol rhyngwladol, a sicrhau bod Affrica Is-Sahara a Chymru yn gallu rhannu sgiliau arddangos digidol strategol gan gryfhau cyrhaeddiad a dylanwad rhyngwladol y ddau ranbarth.

Yn 2022, byddwn yn gwahodd prosiectau cyfredol y rhaglen i gyflwyno cynigion ar gyfer dechrau cyflwyno’u prosiectau i gynulleidfaoedd. Wrth iddynt barhau i archwilio dulliau digidol o weithio, byddwn yn cefnogi’r timoedd prosiect a ddewisir  i gyflwyno eu cynnwys i gynulleidfaoedd yng Nghymru, Affrica Is-Sahara a thu hwnt.

Bydd ymchwilwyr yn rhanbarth Affrica Is-Sahara a Chymru yn gweithio gyda’r timoedd prosiect i fonitro a dadansoddi prosiectau newydd a chyfrannu i’r gwaith o adrodd ar yr ymchwil gweithredu.

Bwriedir cyhoeddi adroddiad gwerthuso ym mis Ebrill 2022.

Prosiectau sy’n dechrau yn 2021:

4pi Productions a Matamba Film Labs for Women

Mae prosiect Future Femme Filmaker yn fenter ar y cyd rhwng Matamba Film Labs yn Harare, Zimbabwe a 4Pi Productions yng Nghaerdydd. Bydd yn gyfrwng i ddod â menywod creadigol sydd â diddordeb mewn dulliau blaengar ac arloesol o adrodd straeon at ei gilydd i gydweithio gydag amrywiaeth o dechnegau realiti cymysg, rhannu gwybodaeth a phrofiad, rhwydweithio, a meithrin cysylltiadau ar draws diwylliannau a gwledydd.

ASSITEJ South Africa a Sarah Argent a Kevin Lewis

Mae’r prosiect digidol yma’n cael ei gyd-lynnu a’i arwain gan ASSITEJ, rhwydwaith genedlaethol o artistiaid yn Ne Affrica, a’r gwneuthurwyr theatr o Gymru, Sarah Argent a Kevin Lewis.                                                                                                                                         

Mae wyth o artistiaid o Dde Affrica ac wyth o artistiaid o Gymru sy’n gweithio ym maes theatr i gynulleidfaoedd ifanc wedi bod yn cymryd rhan mewn cyfres o sgyrsiau, pryfociadau, gweithdai ymarferol a chyfarfyddiadau dros gyfnod o wyth wythnos.

Mae’r prosiect wedi bod yn gyfrwng i’r artistiaid ffeindio pethau sydd o ddiddordeb cyffredin iddynt a materion y maent yn poeni amdanynt. Mae hefyd wedi galluogi rhannu sgiliau a gwybodaeth am greu cynhyrchiadau a chyfarfyddiadau theatr sy’n tanio’r dychymyg, adlewyrchu gwirionedd emosiynol a herio. Mae’r prosiect hefyd wedi meithrin cyd-ddealltwriaeth o bwysigrwydd iaith, diwylliant a threftadaeth De Affrica a Chymru.

Ym mis Awst 2021, bydd ffrwyth y prosiect yn cael ei gyflwyno fel rhan o Cradle of Creativity - gŵyl a chynhadledd ryngwladol o theatr i gynulleidfaoedd ifanc sy’n cael ei chynnal gan ASSITEJ South Africa.

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Solomonic Peacocks Theatre

Bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Solomonic Peacocks Theatre yn Malawi yn cydweithio ar brosiect o’r enw Amlygu/Meddylfryd (Maniffest/Mindset).

Byddant yn archwilio sut y gall gwneuthurwyr theatr ifanc o wahanol ddiwylliannau gydweithio i greu gwaith theatr digidol. Bydd y cyfnewid diwylliannol yma’n digwydd rhwng perfformwyr a gwneuthurwyr theatr ifanc (rhwng 17 a 22 oed) o Gymru a Blantyre ym Malawi. 

Bydd y ddau sefydliad yn cynnal gweithdai drama ar-lein ar y cyd dan arweiniad sgwenwyr a gwneuthurwyr ffilm o’r ddwy wlad. Bydd y prosiect yn archwilio platfformau digidol y gellir eu rhannu, a sut y gallant weithio fel man cyfarfod digidol i bobl ifanc o wahanol gefndiroedd diwylliannol a’u galluogi i gydweithio i greu darnau theatr ar gyfer ffonau symudol.

Cafodd y prosiect ei ysbrydoli gan flwyddyn o weithgareddau a gynhaliwyd gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, tymor Amlygu/Llais Ieuenctid  //  Maniffest /Youth Voice, a gwaith Solomonic Peacocks Theatre ym maes dinasyddiaeth weithredol. Ar ddiwedd y prosiect bydd y cyfranogwyr yn rhannu gwaith digidol sydd ganddynt ar y gweill. 

Dogma Films a Baruu Collective

Bydd profiadau bywyd grŵp o bobl ag anableddau o Kenya a Chymru yn greiddiol i’r prosiect yma sy’n archwilio dulliau aml-haenog ac aml-gyfrwng o adrodd straeon digidol – drwy ymgynghoriad â grwpiau fel Anabledd Cymru ac Anabledd yng Nghymru ac Affrica.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan ddau sefydliad aml-gyfrwng, sef Dogma Films yng Nghymru a Baruu Collective yn Nairobi. Bydd y straeon yn cael eu cyflwyno yn y person cyntaf gan y prif gymeriadau yn eu gwahanol amgylcheddau ac yn y ffurf y maent yn penderfynnu sy’n eu siwtio orau. Byddant yn arbrofi gyda gwahanol ddulliau o ddefnyddio fideo 360° a chamerau realiti rhithwir i greu dulliau trochol ac arloesol o adrodd a chyflwyno straeon yn ogystal â defnyddio dulliau ac arddulliau mwy arferol o greu ffilmiau dogfen. Mae’r broses o ddewis artistiaid yn digwydd yn y ddwy wlad ar hyn o bryd a bwriedir dechrau’r gwaith ffilmio yn ddiweddarach eleni.

Ffotogallery a PAWA254

Mae Where’s My Space? yn brosiect cydweithio digidol sy’n dod â dau sefydliad celfyddydol at ei gilydd – y naill yng Nghymru a’r llall yng Nghenia; sef Ffotogallery, yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru a PAWA 254, hwb celfyddydol a diwylliannol yng Nghenia.

Gŵyl Ddawns Caerdydd a Festival Duo Solo Danse

Mae Digital Encounters / Rencontres Numériques yn fenter ar y cyd rhwng Gŵyl Ddawns Caerdydd a Festival Duo Solo Danse yn Senegal. 

Bydd y prosiect yn archwilio dawns ar y sgrin a ffilmiau dawns gydag artistiaid ac ymarferwyr dawns o Gymru, Senegal a gwledydd eraill yn Affrica Is-Sahara.

Bydd y prosiect yn cynnwys labordy hyfforddi ar-lein, comisiynau ar gyfer tri darn dawns byr newydd, platfform ar-lein a digwyddiad arddangos, yn ogystal â gwefan yn cyflwyno’r artistiaid a’r ffilmiau sy’n rhan o’r prosiect.

Bydd y digwyddiad platfform yn cynnwys dangosiadau o’r ffilmiau a gomisiynir, ffilmiau a ddewisir gan banel o feirniaid, sesiynau holi ac ateb gydag artistiaid a gwneuthurwyr ffilm, a thrafodaethau panel. 

Bydd labordy hyfforddi’r prosiect yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2021.

 

madeinroath a Thapong Visual Arts Center

Mae Digital Dialogue yn fenter ar y cyd rhwng dau sefydliad celf weledol cymunedol sef madeinroath yng Nghymru a Thapong Visual Arts Center ym Motswana. Bydd gwaith y prosiect yn digwydd trwy gyfrwng llyfr braslunio digidol. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i ddogfennu eu hymchwil, sgyrsiau, treialon a phrofion, ac i greu gweithiau celf newydd ar y cyd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cyfres o bedwar comisiwn ychwanegol i artistiaid - i ehangu dealltwriaeth a datblygu rhwydweithiau rhwng y ddwy wlad.

Bydd yr ymchwil yn defnyddio’r thema, ‘dŵr’, fel man cychwyn – adnodd naturiol sy’n bwnc llosg yn y ddwy wlad.

National Theatre Wales a Lagos Theatre Festival

Bydd y fenter ar y cyd yma rhwng Lagos Theatre Festival yn Nigeria a National Theatre Wales yn creu labordy digidol ar-lein i roi cyfle i chwech o sgwenwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd ddatblygu eu crefft a’u sgiliau ysgrifennu drwy gyfnewid digidol a fydd yn cael ei gyfryngu drwy Zoom.

Bydd y prosiect yn cael ei hwyluso gan ddau sgwenwr profiadol o Nigeria a Chymru a fydd hefyd yn mentora cyfranogwyr y prosiect. Bydd pob sgwenwr sy’n cymryd rhan o’r naill wlad yn cael ei baru gyda sgwenwr o’r wlad arall (fel bod pob par yn cynnwys un sgwenwr o Nigeria ac un sgwenwr o Gymru).

Nod y prosiect yw darparu man diogel i annog y sgwenwyr i arbrofi gyda syniadau wrth ddod  â gwahanol arddulliau a thechnegau ysgrifennu at ei gilydd, a rhoi cyfle iddynt fanteisio ar  feirniadaeth adeiladol gan eu cyfoedion a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant.

No Fit State Circus a Circus Zambia

Mae Syrcas Newydd ar gyfer Byd Newydd (New Circus for a New World) yn brosiect ar y cyd rhwng NoFit State Circus yng Nghymru a Circus Zambia. Nod y prosiect yw hybu annibyniaeth a chynaliadwyedd Circus Zambia. Dros chwe mis, trwy broses o ysbrydoli drwy gyfryngau digidol, trafodaethau dan ofal hwylusydd a rhannu gwybodaeth a phrofiad, bydd NoFit State Circus yn cefnogi cwmni Circus Zambia i ddatblygu ei brosesau creadigol ei hunan i greu gwaith i’w werthu a’i deithio yn Affrica ac Ewrop.

Bydd teithio yn Ewrop yn gyfrwng i greu’r incwm angenrheidiol i dalu costau craidd y cwmni ac ariannu ei raglen syrcas i bobl ifanc; gan alluogi aelodau Circus Zambia i ddatblygu dyfodol cynaliadwy wrth aros yn driw i’w gwreiddiau a’u hetifeddiaeth ddiwylliannol.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Godess Bvukutwa

Nod prosiect When Women Write yw grymuso merched yn eu harddegau a menywod ifanc rhwng 16-24 oed yng Nghymru a Zimbabwe i adrodd eu straeon trwy gyfrwng platfform digidol. Mae’r prosiect wedi gwahodd menywod o ardaloedd dirwasgedig yn y ddwy wlad i gymryd rhan mewn gweithdai i gryfhau eu cymhwysedd digidol a datblygu eu sgiliau ysgrifennu barddoniaeth, ysgrifau a straeon.

Ar ôl cynnal y gweithdai, bydd platform When Women Write yn cael ei lansio ar-lein gyda darlleniadau gan y cyfranogwyr yn ogystal ag awduron ac ysgrifenwyr benywaidd o Gymru a Zimbabwe.                                                                                                                                          

Bydd Dr Christina Thatcher o Brifysgol Metropolitan Caerdydd a Godess Bvukutwa o Ganolfan Menywod Mambakwedza yn arwain y prosiect a bydd y gweithdai cyntaf yn cael eu cynnal ym mis Awst 2021.

The Successors of the Mandingue a CIE Fatou Cisse

Bydd prosiect ‘Danser ensemble dans le même bateau avec de l'eau et du vent / Dawnsio gyda’n gilydd yn yr un cwch gyda’r dŵr a’r gwyntoedd’ yn cynnwys cyfraniadau gan aelodau nifer o fentrau cydweithio creadigol dan ymbarel dau gwmni celfyddydol proffesiynol, The Successors of the Mandingue yng Nghymru a CIE Fatou Cisse yn Senegal.

Bydd yr artistiaid sy’n cymryd rhan, sef cerddor a nifer o ymarferwyr dawns gyfoes, yn rhannu, archwilio, creu, cyflwyno a gwerthuso dros gyfnod o bum mis rhwng Awst a Rhagfyr 2021. Yn ogystal, fe fyddant yn cynnal digwyddiad arddangos yn y ddwy wlad.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a Legacy 1995

Mae’r prosiect yma’n cael ei gydlynu gan yr International National Trusts Organisation (INTO). Bydd curaduron o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn cydweithio gyda Legacy 1995, grŵp diddordeb sy’n gweithio yn y maes hanesyddol ac amgylcheddol yn Nigeria, i wella profiad y miloedd o bobl sy’n ymweld â safleoedd hanesyddol a diwylliannol Legacy 1995 bob blwyddyn.

Byddant hefyd yn creu gwaith celf digidol newydd a fydd yn cael cartref parhaol yn Jaekel House, adeilad rheilffordd hanesyddol yn Lagos. Bydd staff o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn rhannu eu profiadau o redeg safleoedd poblogaidd yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n arbennig ar safleoedd â chysylltiad agos â’r rheilffyrdd fel Castell Penrhyn yng Ngogledd Cymru.

 

 

Rhannu’r dudalen hon