Yn ystod Diwali eleni, rydyn ni’n falch iawn i arddangos ffrwyth rhaglen India Cymru wrth i’r perthnasoedd a’r prosiectau a gafodd eu meithrin drwy raglen Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant India Cymru barhau i ffynnu.

Mae’r ffilm fer yma’n dathlu’r perthnasoedd hynny; y cydweithio rhwng ein dwy wlad, y cyfnewid diwylliannol a’r datblygu artistig, a phŵer cysylltiadau rhwng pobl drwy gyfryngau digidol.

Diwali Hapus!

Y Rhaglen

Mae Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant: India-Cymru yn gynllun grantiau sy’n cael ei redeg gan y British Council gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu prosiectau cydweithio rhwng artistiaid, sefydliadau celfyddydol a gwyliau yn India a Chymru.

Nod y cynllun yw gwreiddio sgiliau creadigol a datblygu’r gallu ar gyfer artistiaid a gwyliau yn India a Chymru yn ogystal â meithrin perthnasoedd hir-dymor rhwng y ddwy wlad. Wrth ddathlu amrywiaeth mynegiant diwylliannol y ddwy wlad mae deiliaid grantiau yn cael cyfle i fanteisio ar yr ysbrydoliaeth a ddaw wrth gyfnewid syniadau a rhannu eu hanes diwylliannol.

Mae’r cynllun grantiau yma’n gyfle i adeiladu ar lwyddiant rhaglen India Cymru  – rhaglen ariannu ar y cyd rhwng y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae hefyd yn gyfle i fanteisio ar gyfraniad Cymru i weithgareddau Blwyddyn Diwylliant y DU ac India yn 2017 - rhaglen o ddigwyddiadau yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India. 

Roedd India Cymru yn rhaglen uchelgeisiol a gefnogodd dros 2000 o gyfranogwyr ar draws 13 o brosiectau ym meysydd theatr, dawns, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau gweledol a chymhwysol. Cafodd dros 80,000 o bobl yng Nghymru ac India eu denu i ddigwyddiadau India:Cymru, ac fe lwyddodd gweithgareddau’r rhaglen i gyrraedd mwy na 4.9 miliwn o bobl drwy gyfryngau cymdeithasol.

Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, cysylltwch â ni yma

Dyma’r prosiectau cydweithio sy’n derbyn cefnogaeth gan raglen ‘Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant: India-Cymru’ ar hyn o bryd:

Prosiectau 2021-2022, cyfnod ymchwil a datblygu:

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth a Dream a Dream

Prosiect cydweithio creadigol rhwng Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, sy’n cynhyrchu a chyflwyno gwaith ar draws holl ystod y celfyddydau, a Dream a Dream, menter yn Bangalore yn India sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau.

Bydd y prosiect yn darparu platfform i bobl ifanc rhwng 12 – 18 oed o’r ddwy wlad i gydweithio ar brosiect celf digidol yn canolbwyntio ar greu dyfodol cynaliadwy a ffyniannus.

Bydd artistiaid cymunedol yn y ddwy wlad yn annog y bobl ifanc i archwilio eu perthnasoedd unigol â’r syniad o ddyfodol cynaliadwy drwy ddefnyddio cyfryngau adrodd straeon creadigol a thechnoleg ddigidol. Bydd y bobl ifanc yn archwilio, prosesi a mynegi eu gobeithion a’u pryderon am y dyfodol sy’n dod i’w rhan. Byddant yn gweithio gyda’i gilydd i olygu ffilm y gellir ei dangos mewn digwyddiadau a gwyliau.

Jonny Cotsen ac Access For ALL

Bydd y perfformiwr byddar a’r ymgynghorydd creadigol o Gymru, Jonny Cotsen, yn cydweithio gyda Access For ALL, ymgynghoriaeth ar gyfer hygyrchedd yn y celfyddydau yn India. Gyda’i gilydd byddant yn datblygu ‘Maniffesto ar Gyfer Celf Hygyrch’ (Manifesto for Accessible Art - MAAF) a fydd yn gosod hygyrchedd fel prif flaenoriaeth wrth gynllunio gŵyl gelfyddydau, gynhwysol i bawb, yn dathlu artistiaid a chynulleidfaoedd ag anableddau.

Y nod yw symud i ffwrdd o ddiwylliant sy’n ffafrio pobl abl ym myd y celfyddydau (sydd yn aml yn cael ei lywio gan bobl nad ydynt yn anabl) a grymuso pobl sydd ag ableddau amrywiol.

Mae’r prosiect cydweithio dwyrannol yma’n ffocysu ar breswyliad digidol (DAD) i chwech o artistiaid ag anableddau o’r ddwy wlad. Bydd yr artistiaid yn cydweithio i greu pecyn cymorth i fynd i’r afael â’r ystyriaethau cymleth sy’n codi wrth sgowtio am dalent anabl, darparu llwyfan i artistiaid ag anableddau a chynrychiolaeth ar eu cyfer, a chynllunio mannau hygyrch (digidol a chorfforol) ar gyfer cynulleidfaoedd ag anableddau. Bydd y prosiect hefyd yn cynnal rhaglen allgyrch i greu ymwybyddiaeth ar gyfer rhanddeiliaid allweddol.

Kaite O’Reilly a Navtej Singh Johar

Mae Kate O’Reilly yn ddramodydd, dramodydd radio, sgwenwr a dramatwrg o Gymru sy’n gweithio ym maes celfyddydau a diwylliant anabledd a diwylliant prif ffrwd. Bydd yn cydweithio ar y prosiect yma gyda’r coreograffydd nodedig o India, Navtej Johar.

Bydd ‘The Land is calling through the body’ yn gyfrwng i rannu arfer, traddodiadau a phrosesau drwy archwilio’r cysylltiadau rhwng diwylliant, y corff, y llais, traddodiad a’r tir clwyfedig – a sut y mae’n galw, siapio a siarad trwyddon ni.

Mae dau gysyniad canolog wrth wraidd y prosiect: y gair Cymraeg, ‘hiraeth’ (dyhead dwfn a’r ymdeimlad dwys o golled am dir a mamwlad); a’r gair Pwnjabeg, ‘biraha’ (galwad y galon sydd wedi cael ei gwahanu).

Bydd artistiaid o India a Chymru yn archwilio’r cysyniadau hyn drwy rannu barddoniaeth a chaneuon Sufi Pwnjabeg, offerynnau traddodiadol o India (y sarod a’r tabla), a chaneuon ac offerynnau traddodiadol o Gymru (y delyn a’r crwth). Ar ddiwedd y prosiect bydd perfformiad byw yn cael ei gynnal o flaen cynulleidfa yn India. Bydd y perfformiad hefyd ar gael yn ddigidol i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Wedi hynny, bwriedir teithio’r gwaith i wyliau ledled Cymru ac India. Bydd yr artistiaid yn gweithio trwy gyfieithu rhwng y Gymraeg, Pwnjabeg a’r Saesneg.

Oriel Gelf Glynn Vivian a’r Oriel Wyddoniaeth yn Bangaluru

Bydd y prosiect yma’n archwilio celfyddyd a diwydiant yn India a Chymru. Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe, De Cymru, yn cydweithio gyda sefydliadau ac unigolion yn India; Oriel Wyddoniaeth Bengaluru, canolfan ar gyfer tanio diddordeb pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a’r celfyddydau, Cymdeithas Amgueddfeydd Mumbai (dan ofal Pheroza Godrej), a’r hanesydd celf, Zehra Jumabhoy.

Mae’r cysylltiadau diwydiannol rhwng India a Chymru yn ymestyn o’r cyfnod ymerodrol hyd heddiw. Gwnaeth teulu Glynn Vivian ei ffortiwn drwy weithgynhyrchu copr a’i allforio ledled yr Ymerodraeth Brydeinig.

Erbyn heddiw, y teulu Tata o India yw perchnogion y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot yn Ne Cymru. Bydd y prosiect yn archwilio’r hanes diwydiannol cordeddog yma yn ogystal ag edrych ar y sefyllfa bresennol drwy gyfres o ddigwyddiadau digidol rhyngddisgyblaethol yn dadansoddi’r rhyng-berthynas rhwng celfyddyd, gwyddoniaeth a diwydiant. Bydd y prosiect yn gyfrwng i ddod ag artistiaid, curaduron, ysgrifenwyr, haneswyr celf, haneswyr, gwyddonwyr ac economegwyr o India a Chymru at ei gilydd.

Wales Arts Review a Meta Arts

Mae Intercut Labs yn fenter ymchwil ar y cyd rhwng Wales Arts Review, gwefan adolygu’r celfyddydau, a Meta Arts, sefydliad celfyddydol yn India sy’n arbenigo mewn gwaith rhyngwladol. Bydd y prosiect yn rhedeg am 10 mis.

Bydd Intercut Labs yn paru chwe artist o Gymru ac India a fydd yn cydweithio mewn tri labordy diwylliannol rhithwir i greu cynhyrchiad celfyddydol rhyngddisgyblaethol i bobl ifanc. Bydd y cynhyrchiad yn teithio i wyliau a chanolfanau celf allweddol yn y ddwy wlad.

Wrth ddyfeisio’r cynhyrchiad bydd y chwe artist yn defnyddio amrywiaeth o brosesau i ail-archwilio chwedlau gwerin a ysgrifenwyd ar gyfer pobl ifanc.

Cynhelir y labordai ar y cyd â phartneriaid y prosiect yn India, sef Kaivalya Plays, Delhi (theatr), Littlei, Kolkata (cerddoriaeth) a Ladakh Arts and Media Organisation, Leh (llenyddiaeth).

Ar ddiwedd y prosiect, bydd Intercut Labs yn cyflwyno digwyddiad ar-lein lle bydd cyfle i gynulleidfaoedd o Gymru ac India ryngweithio gyda phartneriaid y prosiect a gwylio ffilm yn olrhain hynt y prosiect.

Yr Athro Marc Rees a Pickle Factory Dance Foundation

Mae CRO | PAN yn fenter greadigol ar y cyd rhwng yr artist gosodiadau o Gymru, Yr Athro Marc Rees, a Pickle Factory, canolfan ddawns yn Kolkata yn India. Byddant yn gweithio mewn partneriaeth gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Byddant yn cydweithio’n ddigidol i archwilio dwy ŵyl yn y naill wlad a’r llall; Eisteddfod Genedlaethol Cymru - gŵyl ddiwylliannol; a Durga Puja – gŵyl grefyddol gymdeithasol-ddiwylliannol gymunedol yn Kolkata.

Sgwrs rhwng artistiaid - yn ystyried a thrafod ein hoes hybrid a’r dyfodol yr ydym yn ei ddychmygu - yw CRO | PAN. Bydd yn cael ei gynnal mewn dau strwythur dros dro: CROMEN yng Nghymru a PANDAL yn India.

Bydd y GROMEN yn cael ei chodi ar safle’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yng Ngorllewin Cymru. Yno, bydd artistiaid o Gymru yn ymateb i daith ddigidol drochol i BANDALAU Durga Puja yn India.

Bydd y prosiect yn cyrraedd penllanw gyda gosodwaith wedi’i gynllunio ar y cyd gan nifer o artistiaid o Gymru ac India. Bydd hwn yn cael ei droi’n fflach-ganolfan mewn parc yn Kolkata yn ystod gŵyl Durga Puja - i gyflwyno cymysgedd o raglenni byw a digidol gydag artistiaid a chynulleidfaoedd yn y ddwy wlad.

Wedi hynny, bydd CRO | PAN yn cael ei defnyddio fel canolfan ar gyfer Season Three: Take The City -  digwyddiad ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd o’r ddwy wlad a fydd yn cael ei gynnal gan y Pickle Factory.

Prosiectau 2020-2022, cyfnod cyflawni: 

Gareth Bonello a Jodhpur RIFF

Bydd y canwr a’r sgwenwr caneuon a chyn enillydd Gwobr Gerddoriaeth Cymru, Gareth Bonello, yn gweithio gyda gŵyl gerddoriaeth werin Jodhpur Riff i ddatblygu menter ar y cyd ar draws tri rhanbarth gyda cherddorion o Gymru, Bryniau Cassia a Rajasthan. Trwy gydweithio ar-lein bydd y cyfranogwyr yn creu a datblygu darn newydd o gerddoriaeth yn ogystal â chreu ffilm fer a fydd yn cael ei dangos yn Jodhpur RIFF.

Gŵyl Diffusion a Biennale Chennai Photo

Prosiect cydweithio a chyfnewid rhwng Gŵyl Diffusion yng Nghymru a Biennale Chennai Photo yn India. Bydd y prosiect yn comisiynnu gwaith gan bump o artistiaid ffotograffig o Gymru ac India, sef Dipanwita Saha, Palani Kumar, Tarun Bhartiya, Sebastián Bustamante a Huw Alden Davies. Trwy gyfrwng deialogau traws-ddiwylliannol, bydd yr artistiaid yn archwilio thema ‘Cenedl Wladwriaeth’ a’r croestoriadedd cymdeithasol-wleidyddol cysylltiedig gan ymateb i argyfyngau ein hoes drwy ymyriadau celfyddyd lens, gosodweithiau, sgyrsiau a thrafodaethau. Nod y fenter gydweithredol yma yw annog rhannu syniadau, ideolegau a meithrin cydgydwybod o hanes a diwylliannau’r ddwy wlad. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y ddwy ŵyl.

Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad a Theatr Iolo

Nod y prosiect a’r bartneriaeth yma rhwng Theatr Iolo o Gymru a Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad yw hwyluso cydweithio a datblygu rhwng artistiaid ym maes theatr i blant yng Nghymru ac India trwy gyfrwng ymchwil, mentora a chydweithio i ddatblygu darn theatr i blant. Yn ogystal â galluogi rhannu sgiliau a chynnal gweithdai bydd y prosiect hefyd yn  annog grwpiau theatr ac ymarferwyr unigol yn Hyderabad i greu cynhyrchiadau theatr o’r radd flaenaf i blant a sefydlu model ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. Gobeithir y bydd aelodau Theatr Iolo yn gallu ymweld â Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad yn 2021 i greu cysylltiadau gydag ymarferwyr yn India a chyfoethogi eu dealltwriaeth o ran trefnu gŵyl theatr ryngwladol eu hunain yng Nghymru yn y dyfodol.

Gŵyl y Llais a Jodhpur RIFF

Bydd Gŵyl y Llais, gŵyl gerddoriaeth ryngwladol Caerdydd, mewn partneriaeth gyda Jodhpur Riff, gŵyl gerddoriaeth werin rhyngwladol a gynhelir yn Rajasthan, yn datblygu prosiect ar y cyd dan arweiniad artistiaid benywaidd o India a Chymru. Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan Laura Tofarides a Mahima Dayal Mathu. Animeiddiwr stop-symud sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd ac sy’n siarad Cymraeg yw Laura Tofarides. Mae Mahima Dayal Mathu, sy’n defnyddio’r enw proffesiynol Bawari Basanti, yn ganwr a chyfansoddwr clasurol a gwerin Hindwstanaidd o Delhi Newydd yn India.

Bydd y cywaith yma’n archwilio themâu’n ymwneud â chynrychiolaeth a phrofiadau bywyd yr artistiaid trwy gyfrwng cerddoriaeth, y gair llafar, animeiddio ac iaith. Bydd yn ystyried yr heriau o weithio ar draws ffiniau mewn cyd-destunnau diwylliannol gwahanol, defnyddio technoleg ddigidol i chwalu’r rhwystrau i gyfranogiad menywod a datblygu dulliau cydweithio hirdymor a chynaliadwy.

Gŵyl Ziro a FOCUS Wales

Bydd gŵyl Ziro Festival yn rhanbarth Arunachal Pradesh yn India yn gweithio mewn partneriaeth gyda Focus Wales yn Wrecsam i ddatblygu gwaith newydd ar y cyd rhwng artistiaid o Gymru ac India ar draws gwahanol ffurfiau celf. Bydd y prosiect yma’n cynnwys gŵyl ar-lein, gweithdai, rhaglen breswyl yn canolbwyntio ar gyfnewid sgiliau a gwybodaeth, cydweithio, deialog ac arddangos. Nod y prosiect yw meithrin perthnasoedd diwylliannol cryf a mannau a dulliau gweithio cynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth a hybu cerddoriaeth annibynnol yn India a Chymru.

Gweler hefyd

Rhannu’r dudalen hon