Dyn yn sefyll ar ben piler, yn dawnsio, gyda thai lliwgar yn y cefndir
Prosiect: Liminality, Nizamuddin, Delhi, India ©

Janire Najera / 4Pi Productions

Mae’r gronfa hon wedi cau bellach ac rydym yn adolygu’r ceisiadau

Mae Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant: India-Cymru yn gynllun grantiau sy’n cael ei redeg gan y British Council gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu prosiectau cydweithio rhwng artistiaid, sefydliadau celfyddydol a gwyliau yn India a Chymru.

Nod y cynllun yw gwreiddio sgiliau creadigol a datblygu’r gallu ar gyfer artistiaid a gwyliau yn India a Chymru yn ogystal â meithrin perthnasoedd hir-dymor rhwng y ddwy wlad. Wrth ddathlu amrywiaeth mynegiant diwylliannol y ddwy wlad mae deiliaid grantiau yn cael cyfle i fanteisio ar yr ysbrydoliaeth a ddaw wrth gyfnewid syniadau a rhannu eu hanes diwylliannol.

Mae’r cynllun grantiau yma’n gyfle i adeiladu ar lwyddiant rhaglen India Cymru  – rhaglen ariannu ar y cyd rhwng y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae hefyd yn gyfle i fanteisio ar gyfraniad Cymru i weithgareddau Blwyddyn Diwylliant y DU ac India yn 2017 - rhaglen o ddigwyddiadau yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India. 

Roedd India Cymru yn rhaglen uchelgeisiol a gefnogodd dros 2000 o gyfranogwyr ar draws 13 o brosiectau ym meysydd theatr, dawns, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau gweledol a chymhwysol. Cafodd dros 80,000 o bobl yng Nghymru ac India eu denu i ddigwyddiadau India:Cymru, ac fe lwyddodd gweithgareddau’r rhaglen i gyrraedd mwy na 4.9 miliwn o bobl drwy gyfryngau cymdeithasol.

Y grantiau 

  • Mae pum grant o hyd at £10,000 ar gael i artistiaid, sefydliadau celfyddydol a gwyliau yng Nghymru ac India i ymchwilio a datblygu prosiectau cydweithio newydd dros gyfnod o flwyddyn. 
  • Daeth y cyfnod i gyflwyno cais i ben ar 14 Chwefror 2021 ac rydym wrthi’n adolygu’r ceisiadau ar hyn o bryd.
  • Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, cysylltwch â ni yma

Dyma’r prosiectau cydweithio sy’n derbyn cefnogaeth gan raglen ‘Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant: India-Cymru’ ar hyn o bryd:

Gŵyl y Llais a Jodhpur RIFF

Bydd Gŵyl y Llais, gŵyl gerddoriaeth ryngwladol Caerdydd, mewn partneriaeth gyda Jodhpur Riff, gŵyl gerddoriaeth werin rhyngwladol a gynhelir yn Rajasthan, yn datblygu prosiect ar y cyd dan arweiniad artistiaid benywaidd o India a Chymru. Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan Laura Tofarides a Mahima Dayal Mathu. Animeiddiwr stop-symud sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd ac sy’n siarad Cymraeg yw Laura Tofarides. Mae Mahima Dayal Mathu, sy’n defnyddio’r enw proffesiynol Bawari Basanti, yn ganwr a chyfansoddwr clasurol a gwerin Hindwstanaidd o Delhi Newydd yn India.

Bydd y cywaith yma’n archwilio themâu’n ymwneud â chynrychiolaeth a phrofiadau bywyd yr artistiaid trwy gyfrwng cerddoriaeth, y gair llafar, animeiddio ac iaith. Bydd yn ystyried yr heriau o weithio ar draws ffiniau mewn cyd-destunnau diwylliannol gwahanol, defnyddio technoleg ddigidol i chwalu’r rhwystrau i gyfranogiad menywod a datblygu dulliau cydweithio hirdymor a chynaliadwy.

Gŵyl Ziro a FOCUS Wales

Bydd gŵyl Ziro Festival yn rhanbarth Arunachal Pradesh yn India yn gweithio mewn partneriaeth gyda Focus Wales yn Wrecsam i ddatblygu gwaith newydd ar y cyd rhwng artistiaid o Gymru ac India ar draws gwahanol ffurfiau celf. Bydd y prosiect yma’n cynnwys gŵyl ar-lein, gweithdai, rhaglen breswyl yn canolbwyntio ar gyfnewid sgiliau a gwybodaeth, cydweithio, deialog ac arddangos. Nod y prosiect yw meithrin perthnasoedd diwylliannol cryf a mannau a dulliau gweithio cynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth a hybu cerddoriaeth annibynnol yn India a Chymru.

Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad a Theatr Iolo

Nod y prosiect a’r bartneriaeth yma rhwng Theatr Iolo o Gymru a Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad yw hwyluso cydweithio a datblygu rhwng artistiaid ym maes theatr i blant yng Nghymru ac India trwy gyfrwng ymchwil, mentora a chydweithio i ddatblygu darn theatr i blant. Yn ogystal â galluogi rhannu sgiliau a chynnal gweithdai bydd y prosiect hefyd yn  annog grwpiau theatr ac ymarferwyr unigol yn Hyderabad i greu cynhyrchiadau theatr o’r radd flaenaf i blant a sefydlu model ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. Gobeithir y bydd aelodau Theatr Iolo yn gallu ymweld â Gŵyl Theatr i Blant Hyderabad yn 2021 i greu cysylltiadau gydag ymarferwyr yn India a chyfoethogi eu dealltwriaeth o ran trefnu gŵyl theatr ryngwladol eu hunain yng Nghymru yn y dyfodol.

Gareth Bonello a Jodhpur RIFF

Bydd y canwr a’r sgwenwr caneuon a chyn enillydd Gwobr Gerddoriaeth Cymru, Gareth Bonello, yn gweithio gyda gŵyl gerddoriaeth werin Jodhpur Riff i ddatblygu menter ar y cyd ar draws tri rhanbarth gyda cherddorion o Gymru, Bryniau Cassia a Rajasthan. Trwy gydweithio ar-lein bydd y cyfranogwyr yn creu a datblygu darn newydd o gerddoriaeth yn ogystal â chreu ffilm fer a fydd yn cael ei dangos yn Jodhpur RIFF.

Gŵyl Diffusion a Biennale Chennai Photo

Prosiect cydweithio a chyfnewid rhwng Gŵyl Diffusion yng Nghymru a Biennale Chennai Photo yn India. Bydd y prosiect yn comisiynnu gwaith gan bump o artistiaid ffotograffig o Gymru ac India, sef Dipanwita Saha, Palani Kumar, Tarun Bhartiya, Sebastián Bustamante a Huw Alden Davies. Trwy gyfrwng deialogau traws-ddiwylliannol, bydd yr artistiaid yn archwilio thema ‘Cenedl Wladwriaeth’ a’r croestoriadedd cymdeithasol-wleidyddol cysylltiedig gan ymateb i argyfyngau ein hoes drwy ymyriadau celfyddyd lens, gosodweithiau, sgyrsiau a thrafodaethau. Nod y fenter gydweithredol yma yw annog rhannu syniadau, ideolegau a meithrin cydgydwybod o hanes a diwylliannau’r ddwy wlad. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y ddwy ŵyl.

Rhannu’r dudalen hon