Caitlin - Light, Ladd & Emberton
Caitlin - Light, Ladd & Emberton ©

Warren  Orchard

Yn Ionawr 2019, bydd pedwar o artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru’n teithio i Kolkata, a nodir yn aml fel prifddinas ddiwylliannol India, i gyflwyno gweithiau artistig o fyd theatr, dawns a llenyddiaeth Cymru.

Yn ogystal â chyflwyno cynhyrchiadau yng ngwyliau mawr eu bri Kolkata a chynnal gweithdai gydag ysgolion lleol, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau, fe fyddan nhw hefyd yn cyfrannu i sesiynnau panel ac yn traddodi darlithoedd yng ngwmni rhai o leisiau diwylliannol mwyaf amlwg India.

Mae gŵyl Cymru yn Kolkata yn dymor o weithgareddau a chydweithio celfyddydol sy’n derbyn cefnogaeth gan y Cyngor Prydeinig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Fe ddeilliodd o’r perthnasau a’r rhwydweithiau a sefydlwyd yn ystod tymor  India Cymru yn 2017-18 - rhaglen o bwys a sbardunodd gydweithio artistig rhwng Cymru ac India gan agor y drws i rwydweithiau diwylliannol parhaol rhwng y ddwy wlad.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae’n bleser gweld y cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac India yn mynd o nerth i nerth, yn arbennig yn sgîl y gwaith ardderchog a wnaethpwyd fel rhan o’r Tymor India/Cymru 2017-18,  ac hefyd gan mai Cymru yw’r wlad nodwedd yng Ngŵyl Lenyddiaeth Kerala eleni. Unwaith eto bydd y gorau o Gymru’n cael ei arddangos i gynulleidfaoedd o’r India, ac rwy’n dymuno pob llwyddiant i’r cyfranogwyr yn yr Ŵyl."

Mae Debanjan Chakrabarti, Cyfarwyddwr Dwyrain a Gogledd-ddwyrain India y Cyngor Prydeinig yn gobeithio y bydd yr ymweliad yma’n gyfrwng i feithrin cysylltiadau ehangach a llawnach rhwng Cymru a rhanbarth allweddol Gogledd-ddwyrain India: “Nod ein gwaith ym maes y celfyddydau yw ysbrydoli a chyffroi pobl a chreu cysylltiadau cynaliadwy rhwng y DU ac India. Mae’r pedwar sefydliad o Gymru a’u partneriaid yn India wedi cael cyfle i gydweithio’n agos yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn sgil cefnogaeth y Cyngor Prydeinig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Yn ystod Ionawr 2019 fe fyddwn wrth ein bodd yn croesawu’r cynrychiolwyr o Gymru i Kolkata gan obeithio y byddan nhw’n meithrin cysylltiadau ehangach a llawnach yn Nwyrain a Gogledd-ddwyrain India." 

CAITLIN

Bydd Light, Ladd & Emberton, mewn partneriaeth gyda Pickle Factory Dance Foundation o Kolkata, yn perfformio ‘Caitlin’, cynhyrchiad dawns ymdrwythol a ddewiswyd ar gyfer Arddangosfa Caeredin y Cyngor Prydeinig yn 2017. Mae’r sioe, sydd wedi ennill clod mawr, yn olrhain perthynas dymhestlog y bardd Cymreig poblogaidd Dylan Thomas a’i wraig, Caitlin.

Cyflwynir y perfformiadau yn neuadd Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan ar ddydd Mawrth yr 22ain o Ionawr a dydd Iau’r 24ain o Ionawr am 7pm, a dydd Gwener y 25ain o Ionawr am 6pm / 8pm. Pris tocynnau yw Rs. 500 a gellir eu prynu yma.

Yn ystod yr ŵyl bydd perfformwyr Light, Ladd & Emberton hefyd yn cynnal gweithdai i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth greadigol – yn gyntaf gyda myfyrwyr Kala Bhavan yn Santiniketan, ac yna mewn gweithdai agored ar gyfer mynychwyr theatr brwd yn Kolkata.

Bydd Eddie Ladd, un o artistiaid dawns a pherfformio amlycaf Cymru ac un o berfformwyr ‘Caitlin’ yn arwain trafodaeth banel, ‘Athrylithoedd Cythryblus: Dylan Thomas a Manto’, gyda Ayesha Jalal a Samantak Das yng Nghwrdd Llenyddol Kolkata yn neuadd  y Victoria Memorial ar y 26ain o Ionawr am 3.20pm. Gall deiliaid tocynnau’r ŵyl fynychu’r digwyddiad yma.

TRANSPORTER

Mae Theatr Iolo, sydd wedi ennill bri am greu theatr ystyrlon i gynulleidfaoedd ifanc, yn barod i hudo Kolkata gyda pherfformiad o ‘Transporter’ (wedi ei ysgrifennu a’I pherfformio gan Catherine Dyson) sy’n cario’r gynulleidfa ar daith ysgubol drwy bob math o straeon wrth ddilyn hynt a helynt merch ifanc o’r enw Maya.

Unwaith eto, bydd Theatr Iolo yn gweithio mewn partneriaeth gyda Think Arts o Kolkata – cwmni sy’n gweithio ym maes celfyddydau ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Mae’r ddau gwmni wedi cydweithio o’r blaen pan ymwelodd Theatr Iolo â Kolkata i rannu profiad ac arbenigedd o ran creu theatr ar gyfer babanod fel rhan o raglen India Cymru.

Fe fyddan nhw’n cynnal gweithdai a chyflwyno perfformiadau yn Academi Gelfyddydau a Diwylliant Birla a’r Modern High School for Girls. Bydd Cyfarwyddwr Artistig gwobrwyedig Theatr Iolo, Lee Lyford, hefyd yn rhan o ddirprwyaeth y cwmni yn Kolkata.

Perfformir ‘Transporter’ ar y 23ain o Ionawr am 6pm fel rhan o Gwrdd Llenyddol Iau Kolkata, yn neuadd y Victoria Memorial. Mae’r sioe’n agored i’r cyhoedd ac yn addas i bobl ifanc 16+ oed. Ni fydd angen tocyn i fynychu’r sioe, ond bydd angen cofrestri ymlaen llaw.

GWOBR DYLAN THOMAS

Gwobr Dylan Thomas yw’r wobr lenyddol fwyaf yn y byd ar gyfer ysgrifenwyr ifanc ac mae’i chartref ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd Kayo Chingonyi, enillydd y wobr eleni, yn teithio i Ŵyl Lenyddiaeth Jaipur i gyflwyno cyfres o sgyrsiau. Bydd Dr Elaine Canning a’r Athro Daniel Williams o Brifysgol Abertawe yn teithio gydag ef i India.

Bydd yr Athro Daniel Williams yn traddodi darlith Dylan Thomas, ‘The Loss of the Beloved: Faiz Ahmed Faiz, Alun Lewis, Caitlin and Dylan Thomas’, yn adeilad y Cyngor Prydeinig yn Kolkata. Yn ystod yr un sesiwn, bydd cyflwyniad gan Dr Elaine Canning i Wobr Ryngwladol Dylan Thomas yn bwrw golau ar y wobr lenyddol arbennig yma i ysgrifennwyr ifanc. Fe fyddan nhw hefyd yn cynnal gweithdai ac yn traddodi darlithoedd am fywyd, gwaith ac ysbrydoliaeth Dylan Thomas mewn canolfannau gan gynnwys Llyfrgell Bolisi Kolkata ar yr 22ain o Ionawr am 4pm ac Ysgol Ryngwladol South City.

Yn ogystal, traddodir darlith am Dylan Thomas a’r tebygrwydd rhwng gweithiau Celtaidd ac Indiaidd yn Llyfrgell y Cyngor Prydeinig ar y 24ain o Ionawr am 7pm. Wedi hynny bydd yr Athro Williams a Dr Canning yn teithio i ffair lenyddiaeth fwyaf y byd, Gŵyl Lenyddiaeth Jaipur, i rannu gwybodaeth gyda mynychwyr yr ŵyl am Wobr Dylan Thomas.

GARY RAYMOND

Bydd Gary Raymond, nofelydd a golygydd nodedig Wales Arts Review, yn rhan o ddirprwyaeth Cymru yn Kolkata. Mewn cydweithrediad gyda BEE Books (cyhoeddwyr o India) a’r Cyngor Prydeinig, bydd yn lansio cyfrol newydd, ‘Renegade Wales: Revolutionary New Voices in Welsh Fiction’, detholiad o straeon byrion gan awduron Cymreig. Bydd hefyd yn mynychu Gŵyl Lenyddiaeth Kolkata a Ffair Lyfrau Kolkata ar yr 2il o Chwefror.

Mae nofelau Gary Raymond wedi derbyn clod mawr gan feirniaid. Dywedodd ‘The Bookseller’ fod ei nofel, ‘The Golden Orphans’ (a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Parthian) yn “...brilliant and unnerving”.

Bydd Gary hefyd yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol mewn canolfannau fel Sefydliad Cyfryngau a Rheolaeth iLead ar y 21ain o Ionawr am 1.30pm a’r Kolkata Press Club ar y 25ain o Ionawr am 1pm.

Gweler hefyd

Dolenni allanol