Cefndir gwyrdd gyda glôb gwyn, awyren a thestun sy’n dweud Yr Her Fawr Ar-lein i Ysgolion

Os ydych chi’n chwilio am dipyn o ysbrydoliaeth ar gyfer eich dosbarth, beth am fwrw golwg dros y pecynnau addysg yma – mae pob pecyn ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Shakespeare Lives

Cafodd y pecyn hwn ei greu gan y British Council mewn partneriaeth â’r Royal Shakerpeare Company. Fe’i dyluniwyd yn arbennig i annog dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae’r adnodd wedi’i rannu’n bum thema: Arweinyddiaeth a Phŵer, Teulu a Pherthnasau, Hunaniaeth a Chydraddoldeb, Ffawd a Thynged, Cyfiawnder a Rheolau.

•  Grŵp oedran: 7 – 11 oed, 11 -14 oed. 

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Saesneg, Hanes, Drama

Blwyddyn y Llygoden Fawr 2020 

Yn ôl y Calendr Lloerol Tsieineaidd, mae Blwyddyn y Llygoden Fawr yn dechrau ar 25 Ionawr 2020. Shǔ ac 鼠 yw’r gair a’r nod Tsieinëeg am lygoden fawr. Mae’r pecyn adnoddau addysg yma’n llawn dop o wybodaeth a gweithgareddau sy’n cysylltu â sawl rhan o’r cwricwlwm yn ogystal â’ch helpu chi a’ch disgyblion i ddarganfod mwy am Ŵyl y Gwanwyn ac iaith a diwylliant Tsieina.

Gall eich disgyblion ddarllen stori draddodiadol am bâr o lygod mawr sy’n rheini uchelgeisiol. Mae’r fam a’r tad yn awyddus iawn i ffeindio gŵr da i’w merch ac mae’r stori’n bwrw golau ar agwedd diwylliant Tsiena at lygod mawr. Yn ogystal, gallwch roi cynnig ar bôs Tangram, dysgu am nifer o wyliau Tsieineaidd a dysgu sut i ysgrifennu cyfarchion mewn Tsieinëeg. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys llythyron gan blant o wahanol rannau o Tsieina sy’n sôn am eu hoff wyliau a sut maen nhw’n eu dathlu. Mae cyfle i fod yn greadigol hefyd drwy greu pypedau bys neu roi tro ar rysáit i greu zongzi - twmplenni reis wedi’u stemio sy’n rhan draddodiadol o ddathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.  

Yn addas ar gyfer: disgyblion cynradd; gellir addasu’r cynnwys ar gyfer disgyblion  uwchradd cynnar a hŷn.

Cysylltiadau Cwricwlwm: Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg, Drama, Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Ieithoedd Modern

Yr Her Fawr Ar-lein i Ysgolion

Mae taflenni gweithgareddau’r Her Fawr Ar-lein i Ysgolion yn cynnig ffyrdd hwyliog i ddysgu am iaith a diwylliant yn eich ystafell ddosbarth.

Mae’r taflenni gweithgareddau’n annog disgyblion i ffeindio ffeithiau am nifer o wahanol wledydd, dysgu ymadroddion newydd mewn gwahanol ieithoedd, a dysgu am fwydydd, chwaraeon, cerddoriaeth a chaneuon o wahanol ddiwylliannau.

Mae gyda ni daflenni gweithgareddau ar gyfer: Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Mandarin, Arabeg a Chymraeg. 

  • Yn addas ar gyfer disgyblion: 7 – 11 oed, 11 – 14 oed
  • Cysylltiadau Cwricwlwm:  Ieithoedd Modern

Blwyddyn y Mochyn  2019

Yn ôl y Calendr Lloerol Tsieineaidd, mae Blwyddyn y Mochyn yn dechrau ar y 5ed o Chwefror 2019. Mae’r pecyn addysg i ysgolion cynradd yma’n cynnwys gwybodaeth a gweithgareddau i helpu athrawon a disgyblion i ddysgu mwy am yr ŵyl wanwyn bwysig hon ac am ddiwylliant ac iaith Tsieina.

Gall eich disgyblion ddarllen stori draddodiadol am sut y daeth ‘Mochyn’ yn gydymaith i Frenin y Mwncïod. Hefyd, wrth ddysgu cân ‘Dewch am Dro i Fferm Tad-cu’ yn Tsieinëeg, gallant ddysgu’r enwau a’r synau anifeiliaid y mae plant yn Tsiena yn eu defnyddio. Cewch ddysgu am bwysigrwydd ymarfer corff ym mywyd dyddiol Tsieina, darllen llythyron gan blant o Tsieina am eu hoff chwaraeon, a defnyddio eich doniau creadigol i greu cadw-mi-gei a pharatoi pryd bwyd Tsieineaidd traddodiadol gyda rysáit teuluol.  

Nodwch: I sicrhau bod holl elfennau rhyngweithiol yr adnoddau’n gweithio, bydd angen i chi lawrlwytho’r pecyn a’i agor, yn hytrach na’i ddefnyddio’n uniongyrchol yn eich porwr gwe.

•Yn addas ar gyfer disgyblion : 7 – 11 oed

•Cysylltiadau Cwricwlwm: Celf, ABCh/Dinasyddiaeth, Ieithoedd Modern 

Y Windrush ac Ymfudo

Mae’r pecyn yma’n cynnwys syniadau i sbarduno trafodaeth am ymfudo. Mae’n canolbwyntio ar hanes ymfudiad y Windrush yn 1948 a dathlu cyfraniad mudwyr o’r Caribî i ffyniant Prydain.

  • Yn addas ar gyfer disgyblion: 4 – 7 oed, 7 – 11 oed, 11 – 14 oed  
  • Cysylltu â’r Cwricwlwm: Celf, ABCh/Dinasyddiaeth, Saesneg, Hanes

Rivers of the World

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys syniadau am wersi trawsgwricwlaidd am afonydd o ansawdd uchel sydd wedi’u hanelu at fyfyrwyr uwch gynradd ac is uwchradd.

Patagonia 150

Bydd yr adnodd addysg Patagonia 150 yn helpu ysgolion addysgu eu disgyblion am Gymru a’r Wladfa ym Mhatagonia. Dyluniwyd yr adnodd hwn ar gyfer disgyblion CA2 a CA3.

Comisiynwyd yr adnodd gan Lywodraeth Cymru a’i gynhyrchu gan y cyhoeddwyr addysgol Atebol Press.

*Mae’r adnodd hwn hefyd ar gael yn Sbaeneg

Double Club Cymraeg - Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd athrawon iaith a’u disgyblion yn mwynhau gweithio gyda’r pecynnau addysg pêl-droed yma. Datblygwyd y pecynnau gan Lywodraeth Cymru gyda’r Gymdeithas Pêl-droed Cymru a’i gefnogi gan British Council Cymru, bydd y pecynnau’n dal sylw cefnogwyr pêl-droed ifanc!

*Mae’r pecynnau ar gael yn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Phortiwgeaidd. 

Rhannu’r dudalen hon