person yn canu’r soddgrwth i grŵp o blant ysgol
Aelodau Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC yn ymweld ag Ysgol Gymunedol Gynradd Porth Tywyn yn Sir Gâr    ©

Jo Marriot, Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC

Gall athrawon ysgolion cynradd nawr defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu eu disgyblion i ddysgu Sbaeneg a Chymraeg trwy ddefnyddio gwefan newydd, rhad ac am ddim i'w defnyddio.

Mae gwefan Cerdd Iaith yn cynnwys mwy na 30 o weithgareddau, fel gemau drama syml a chaneuon mewn tair iaith.

Darperir popeth sydd ei angen ar athrawon i arwain disgyblion trwy'r gweithgareddau, gan gynnwys cyfarwyddiadau llawn, fideos arddangos, cerddoriaeth ddalen y gellir ei lawrlwytho, geiriau, ffeiliau sain ac awgrymiadau ar gyfer ymestyn a myfyrio.

Dywedodd Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydau British Council Cymru: “Mae Cerdd Iaith yn adnodd newydd a phwerus ar gyfer athrawon cynradd sy’n anelu at daclo’r dirywiad mewn dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion. Bydd y gweithgareddau’n ysgogi a thanio brwdfrydedd plant i ddysgu’n weithredol a siarad ieithoedd newydd yn hyderus. Mae’r wefan yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol i gyffroi’r dychymyg. Mae’n hawdd i’w defnyddio ac rydyn ni’n gobeithio y bydd athrawon yn manteisio ar y cyfle i archwilio a phori drwy’r gweithgareddau.Rwy’n credu y gwelan nhw ei fod yn adnodd delfrydol i helpu gyda’r her o ddysgu plant gartref. Byddwn hefyd yn argymell y wefan i rieni sy’n chwilio am weithgareddau addysgol llawn hwyl i’w defnyddio gyda’u plant". 

Addasrwydd i oedran

Cafodd yr adnodd ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda disgyblion cynradd rhwng 7 – 11 oed. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 sy’n paratoi i symud i’r ysgol uwchradd a gwersi ieithoedd tramor modern, ond mae’n addas i’w ddefnyddio gyda dysgwyr iau hefyd.

Ymwelwch â’r wefan 

Sut dechreuodd hwn

Dechreuodd Cerdd Iaith fel prosiect addysgu creadigol i archwilio dulliau newydd o ddysgu cerddoriaeth ag ieithoedd mewn ysgolion cynradd yn Ne a Gorllewin Cymru. Cafodd y prosiect gwreiddiol ei gyflwyno gan British Council Cymru mewn partneriaeth gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Yr Athrofa – Addysg i Gymru ac Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Ariannwyd y fenter gan Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn.

Cafodd y caneuon eu creu’n arbennig ar gyfer Cerdd Iaith gan y Prifardd, Mererid Hopwood a’r cyfansoddwyr, Gareth Glyn a Tim Riley.

Rhaglen hyfforddi athrawon

Mae arweinwyr y prosiect wedi bod yn gweithio gyda cherddorion, ieithyddion, ymarferwyr drama ac athrawon o Dde a Gorllewin Cymru am y tair blynedd ddiwethaf. Maent yn cyflwyno hyfforddiant yn yr ysgolion a’r tu allan iddynt fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus athrawon. Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnwys gweithgareddau dysgu creadigol a gall hefyd gynnwys ymarferwyr creadigol sy’n dod i mewn i ysgolion i arddangos y gweithgareddau’n uniongyrchol.

Mae’r wefan Cerdd Iaith yn cefnogi athrawon gyda’r gwaith o adeiladu ar sgiliau Cymraeg a Saesneg y dysgwyr wrth gyflwyno trydedd iaith yn y dosbarth – gan ateb gofynion Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’r Cwricwlwm Newydd i Gymru. Bydd yn ysgogi ac yn ennyn brwdfrydedd plant i fynd ati i ddysgu a mwynhau siarad ieithoedd Newydd.

Mae’r adnodd yn cyfannu ac ymestyn y rhaglen hyfforddi sy’n cael ei ddarparu gan y British Council, ond gellir ei ddefnyddio yn annibynnol hefyd

Ysgolion sy'n cymryd rhan

Plascrug Community School, Aberystwyth 

Ysgol Gymunedol T. Llew Jones, Llandysul 

Burry Port Community Primary School

Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Clydach, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Swansea

Ysgol Gymraeg y Cwm, Swansea

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon