person yn canu’r soddgrwth i grŵp o blant ysgol
Aelodau Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC yn ymweld ag Ysgol Gymunedol Gynradd Porth Tywyn yn Sir Gâr    ©

Jo Marriot, Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC

Gall athrawon ysgolion cynradd nawr defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu eu disgyblion i ddysgu Sbaeneg a Chymraeg trwy ddefnyddio gwefan newydd, rhad ac am ddim i'w defnyddio.

Mae gwefan Cerdd Iaith yn cynnwys mwy na 30 o weithgareddau, fel gemau drama syml a chaneuon mewn tair iaith.

Darperir popeth sydd ei angen ar athrawon i arwain disgyblion trwy'r gweithgareddau, gan gynnwys cyfarwyddiadau llawn, fideos arddangos, cerddoriaeth ddalen y gellir ei lawrlwytho, geiriau, ffeiliau sain ac awgrymiadau ar gyfer ymestyn a myfyrio.

Dywedodd Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydau British Council Cymru: “Mae Cerdd Iaith yn adnodd newydd a phwerus ar gyfer athrawon cynradd sy’n anelu at daclo’r dirywiad mewn dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion. Bydd y gweithgareddau’n ysgogi a thanio brwdfrydedd plant i ddysgu’n weithredol a siarad ieithoedd newydd yn hyderus. Mae’r wefan yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol i gyffroi’r dychymyg. Mae’n hawdd i’w defnyddio ac rydyn ni’n gobeithio y bydd athrawon yn manteisio ar y cyfle i archwilio a phori drwy’r gweithgareddau.Rwy’n credu y gwelan nhw ei fod yn adnodd delfrydol i helpu gyda’r her o ddysgu plant gartref. Byddwn hefyd yn argymell y wefan i rieni sy’n chwilio am weithgareddau addysgol llawn hwyl i’w defnyddio gyda’u plant". 

Addasrwydd i oedran

Cafodd yr adnodd ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda disgyblion cynradd rhwng 7 – 11 oed. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 sy’n paratoi i symud i’r ysgol uwchradd a gwersi ieithoedd tramor modern, ond mae’n addas i’w ddefnyddio gyda dysgwyr iau hefyd.

Ymwelwch â’r wefan 

Sut dechreuodd hwn

Dechreuodd Cerdd Iaith fel prosiect addysgu creadigol i archwilio dulliau newydd o ddysgu cerddoriaeth ag ieithoedd mewn ysgolion cynradd yn Ne a Gorllewin Cymru. Cafodd y prosiect gwreiddiol ei gyflwyno gan British Council Cymru mewn partneriaeth gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Yr Athrofa – Addysg i Gymru ac Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Ariannwyd y fenter gan Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn.

Cafodd y caneuon eu creu’n arbennig ar gyfer Cerdd Iaith gan y Prifardd, Mererid Hopwood a’r cyfansoddwyr, Gareth Glyn a Tim Riley.

Rhaglen hyfforddi athrawon

Mae adnodd Cerdd Iaith yn cefnogi athrawon i adeiladu ar wybodaeth dysgwyr o Gymraeg a Saesneg er mwyn cyflwyno trydedd iaith yn y dosbarth, yn unol â gofynion Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’r Cwricwlwm i Gymru. Mae’n gyfrwng i ysgogi a thanio brwdfrydedd y plant i ddysgu’n weithredol a dechrau siarad ieithoedd newydd.

Mae arweinwyr y prosiect wedi bod yn gweithio gyda cherddorion, ieithyddion, ymarferwyr drama ac athrawon o Dde a Gorllewin Cymru am y tair blynedd ddiwethaf. Maent yn cyflwyno hyfforddiant yn yr ysgolion ac yn allanol fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus athrawon. Mae’r hyfforddiant yma’n cynnwys gweithgareddau dysgu creadigol a gall hefyd gynnwys ymarferwyr creadigol sy’n dod i mewn i ysgolion i arddangos y gweithgareddau’n uniongyrchol.

Oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan bandemig Covid-19, rydyn ni nawr yn cynnig yr hyfforddiant yma ar-lein. Yn ystod y ddau sesiwn hyfforddi (2 awr yr un), byddwn yn cyflwyno’r prosiect, yr adnodd ar-lein a’r fethodoleg i athrawon yn ogystal â dangos sut y gellir defnyddio’r cynnwys yn yr ystafell ddosbarth a/neu ar-lein.

Cynlluniwyd adnodd Cerdd Iaith i gyd-fynd â’r rhaglen hyfforddi yr ydym yn ei chynnig (ac i ymestyn elfennau ohoni), ond gellir ei ddefnyddio’n annibynnol hefyd.

Os ydych chi neu eich ysgol eisiau rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu os ydych chi eisiau cofrestru ar gyfer ein sesiynau hyfforddi, cysylltwch â ni yma: TeamWales@britishcouncil.org

Ysgolion sy'n cymryd rhan

Plascrug Community School, Aberystwyth 

Ysgol Gymunedol T. Llew Jones, Llandysul 

Burry Port Community Primary School

Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Clydach, Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Swansea

Ysgol Gymraeg y Cwm, Swansea

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon