person yn canu’r soddgrwth i grŵp o blant ysgol
Aelodau Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC yn ymweld ag Ysgol Gymunedol Gynradd Porth Tywyn yn Sir Gâr    ©

Jo Marriot, Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC

Gall athrawon ysgolion cynradd nawr defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu eu disgyblion i ddysgu Sbaeneg a Chymraeg trwy ddefnyddio Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg trwy ddefnyddio gwefan Cerdd Iaith

Cyflwyno Adnoddau Almaeneg 

Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Sefydliad Goethe, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion, rydym bellach yn datblygu adnoddau sy’n defnyddio Almaeneg, Cymraeg a Saesneg i athrawon a disgyblion eu defnyddio yn y dosbarth a gartref.

Mae gwefan Cerdd Iaith yn cynnwys mwy na 50 o weithgareddau, fel gemau drama syml a chaneuon yn Gymraeg, Saesneg a nail ai Sbaeneg neu Almaeneg. 

Darperir popeth sydd ei angen ar athrawon i arwain disgyblion trwy'r gweithgareddau, gan gynnwys cyfarwyddiadau llawn, fideos arddangos, cerddoriaeth ddalen y gellir ei lawrlwytho, geiriau, ffeiliau sain ac awgrymiadau ar gyfer ymestyn a myfyrio.

Dywedodd Natasha Nicholls, Rheolwr Celfyddydau British Council Cymru: “Mae Cerdd Iaith yn adnodd newydd a phwerus ar gyfer athrawon cynradd sy’n anelu at daclo’r dirywiad mewn dysgu ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion. Bydd y gweithgareddau’n ysgogi a thanio brwdfrydedd plant i ddysgu’n weithredol a siarad ieithoedd newydd yn hyderus. Mae’r wefan yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol i gyffroi’r dychymyg. Mae’n hawdd i’w defnyddio ac rydyn ni’n gobeithio y bydd athrawon yn manteisio ar y cyfle i archwilio a phori drwy’r gweithgareddau.Rwy’n credu y gwelan nhw ei fod yn adnodd delfrydol i helpu gyda’r her o ddysgu plant gartref. Byddwn hefyd yn argymell y wefan i rieni sy’n chwilio am weithgareddau addysgol llawn hwyl i’w defnyddio gyda’u plant". 

Addasrwydd i oedran

Cafodd yr adnodd ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda disgyblion cynradd rhwng 7 – 11 oed. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 sy’n paratoi i symud i’r ysgol uwchradd a gwersi ieithoedd  rhyngwladol, ond mae’n addas i’w ddefnyddio gyda dysgwyr iau hefyd.

Ymwelwch â’r wefan. 

Sut dechreuodd hwn

Dechreuodd Cerdd Iaith fel prosiect addysgu creadigol i archwilio dulliau newydd o ddysgu cerddoriaeth ag ieithoedd mewn ysgolion cynradd yn Ne a Gorllewin Cymru. Cafodd y prosiect gwreiddiol ei gyflwyno gan British Council Cymru mewn partneriaeth gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Yr Athrofa – Addysg i Gymru ac Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Ariannwyd y fenter gan Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn.

Cafodd y caneuon eu creu’n arbennig ar gyfer Cerdd Iaith gan y Prifardd, Mererid Hopwood a’r cyfansoddwyr, Gareth Glyn a Tim Riley.

Rhaglen hyfforddi athrawon

Mae adnodd Cerdd Iaith yn cefnogi athrawon i adeiladu ar wybodaeth dysgwyr o Gymraeg a Saesneg er mwyn cyflwyno iaith rhyngwladol yn y dosbarth, yn unol â gofynion Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’r Cwricwlwm i Gymru. Mae’n gyfrwng i ysgogi a thanio brwdfrydedd y plant i ddysgu’n weithredol a dechrau siarad ieithoedd newydd.

Mae arweinwyr y prosiect wedi bod yn gweithio gyda cherddorion, ieithyddion, ymarferwyr drama ac athrawon o Dde a Gorllewin yn cyflwyno hyfforddiant ar-lein fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus athrawon. Mae’r hyfforddiant yma’n cynnwys gweithgareddau dysgu creadigol a gall hefyd gynnwys ymarferwyr creadigol sy’n dod i mewn i ysgolion i arddangos y gweithgareddau’n uniongyrchol.

Cynlluniwyd adnodd Cerdd Iaith i gyd-fynd â’r rhaglen hyfforddi yr ydym yn ei chynnig (ac i ymestyn elfennau ohoni), ond gellir ei ddefnyddio’n annibynnol hefyd.

Os ydych chi neu eich ysgol eisiau rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu os ydych chi eisiau cofrestru ar gyfer ein sesiynau hyfforddi, cysylltwch â ni yma: TeamWales@britishcouncil.org

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon