grŵp o bobl yn sefyll mewn cylch gyda goleuadau lliwgar y tu ôl iddynt a dyfeisiau electronig o’u blaenau
©

Shutterstock 

Grantiau ar gyfer sector y celfyddydau yng Nghymru i ddatblygu prosiectau yn Ewrop

Ceisiadau wedi cau

Mae gan y sector celfyddydau yng Nghymru nifer o gysylltiadau sydd wedi hen sefydlu yn Ewrop, ac mae hefyd yn cymryd rhan mewn prosiectau rhyngwladol mawr megis Classical Next, Biennale Fenis a gwyliau mawr (Gŵyl Ryng-Geltaidd Lorient a Cannes ac ati). 

Wrth ystyried y cyd-destun sy'n prysur newid yn yr Undeb Ewropeaidd, bydd y gronfa yma’n cefnogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i gryfhau neu sefydlu perthnasau a rhwydweithiau newydd gyda chyfoedion yn yr Undeb Ewropeaidd a chynnal mentrau ymchwil neu fentrau peilot. Yr ydym yn gobeithio y bydd hyn yn llywio a galluogi cydweithio yn y dyfodol.

Mae’r cyllid yma ar gael i: artistiaid neu sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ar draws holl rychwant y celfyddydau. Gall y gweithgareddau yma ddigwydd mewn unrhyw wlad yn Ewrop, ac eithrio Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gall y gweithgareddau ddigwydd naill ai mewn un wlad yn Ewrop, neu yng Nghymru a gwlad arall yn Ewrop. Er enghraifft, yn yr Almaen yn unig NEU yn yr Almaen ac yng Nghymru. Ni all y gweithgareddau ddigwydd yng Nghymru’n unig.

Rhaid cwblhau’r prosiect erbyn diwedd Mawrth 2020.

Yr ydym yn annog ceisiadau sy'n adeiladu ar ein gwaith yn yr Almaen, yr Eidal a Ffrainc.

Gallai prosiect gymryd sawl ffurf, megis ymweliadau ymchwil a chwmpasu, cyfnewidfeydd diwylliannol, gweithdai, dirprwyaethau, cynadleddau neu breswylfeydd ac ati. Dylai pob cais fod o fudd, neu arwain at fudd, i bawb sy’n cymryd rhan.

Nid yw'r cyllid yn gymwys ar gyfer cyflawni prosiect, creu gwaith newydd, teithio nac arddangos gwaith.

Meini Prawf

 • Dylai'r cynigion fodloni'r meini prawf canlynol:
 • Mae'r artist(iaid) neu'r sefydliad wedi'u lleoli yng Nghymru
 • Rhaid i'r prosiectau ddechrau cyn diwedd mis Mawrth 2019 a dod i ben erbyn diwedd mis Mawrth 2020.
 • Mae dadansoddiad cynhwysfawr o'r gyllideb. 
 • Mae'n realistig, yn gyflawnadwy ac mae modd ei gyflawni o fewn yr amserlen a'r gyllideb.
 • Mae ganddo'r potensial i ddod â gwaith cydweithredol i Gymru.
 • Mae ganddo'r potensial i adeiladu partneriaethau newydd rhwng artistiaid, cynhyrchwyr, curaduron a sefydliadau yng Nghymru a'r Undeb Ewropeaidd ar ôl 2020.
 • Ni all unrhyw gais unigol fod am fwy na £4,000.

Nid yw'r cyllid yn gymwys ar gyfer cyflawni prosiect, teithio nac arddangos gwaith.

Sut i ymgeisio

Dylech gyflwyno cynnig byr sy'n cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Disgrifiad cryno o'r prosiect
 • Nodau ac amcanion
 • Partneriaid (o Gymru a'r Undeb Ewropeaidd) a'u darpar rolau os yw'n berthnasol
 • Llinell Amser
 • Sut bydd y prosiect o fudd i bawb sy'n rhan ohono
 • Dyraniad o'r gyllideb gan gynnwys: cyfanswm cost y prosiect, cais i ffurfio partneriaeth, manylion incwm arian parod neu gyfraniadau o fath arall o ffynonellau eraill
 • Cynlluniau ar gyfer cofnodi a gwerthuso'r prosiect

Dylech hefyd gynnwys unrhyw ddeunydd ategol y teimlwch sy’n cryfhau eich cais.

Ceisiadau wedi cau

Bydd y cynigion yn cael eu hasesu, a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod erbyn 28 Chwefror 2019. 

O ystyried maint y gronfa, yn anffodus mae'n annhebygol y byddwn yn gallu cefnogi pob cais.